Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

zwolnienie od podatku wniesienia aportem do spółki osobowej prawa handlowego wartości niematerialnej o prawnej - zarejestrowanego znaku towarowego

sygnatura: IPPP1/443-2177/08-2/AW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-02-27

słowa kluczowe:aport, podatek od towarów i usług, wartości niematerialne i prawne, wkłady niepieniężne, znak towarowy, zwolnienie

Wniosek ORD-IN: [ 617 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2008 r. (data wpływu 12 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia aportem do spółki osobowej prawa handlowego wartości niematerialnej i prawnej w postaci zarejestrowanego znaku towarowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia aportem do spółki osobowej prawa handlowego wartości niematerialnej i prawnej w postaci zarejestrowanego znaku towarowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki osobowej prawa handlowego wartość niematerialną i prawną, w postaci prawa do zarejestrowanego znaku towarowego, jako wkład niepieniężny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie przez spółkę kapitałową (spółkę akcyjną) do spółki osobowej prawa handlowego wkładu niepieniężnego w postaci prawa do zarejestrowanego znaku towarowego w terminie do dnia 31 marca 2009 r. jest czynnością zwolnioną od podatku VAT i nie skutkującą powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług oraz koniecznością zapłaty podatku należnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie przywołanego powyżej art. 8 ustawy stwierdzić należy, iż usługami są nie tylko czynności, które zostały wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, ale także każde zachowanie podatnika wobec nabywcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które nie jest dostawą towarów. Zatem świadczeniem usług będzie także, zgodnie z ww. art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki prawa handlowego prawo do zarejestrowanego znaku towarowego, tytułem wkładu niepieniężnego. Wniesione jako wkład niepieniężny prawo do zarejestrowanego znaku towarowego stanowi przy tym wartość niematerialną i prawną.

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (art. 153 ustawy PWP). Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (art. 162 ust. 1 ustawy PWP).

W tym miejscu Zainteresowany podkreśla, iż w przypadku spółek osobowych, kodeks spółek handlowych nie zawiera jakichkolwiek ograniczeń względem przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu) i dlatego należy przyjąć, że przedmiot aportu może stanowić własność rzeczy, usługi, świadczenie pracy, a nawet prawa niezbywalne (jeśli nie są przenoszone na spółkę, ale wnoszone konstytutywnie, czyli ustanawiane na rzecz spółki).

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku uznać należy, że czynności wniesienia do spółki osobowej prawa do zarejestrowania znaku towarowego prowadzi do wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu). Tym samym, wniesienie aportu w postaci wartości niematerialnych i prawnych jako świadczenie usług uznawane jest za sprzedaż w myśl art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), które utraciło moc z dniem 1 grudnia 2008 r. zwolnieniu od podatku podlegały wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego.

Na zasadzie art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółka osobowa oznacza - spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Natomiast w myśl art. 1 § 2, spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo -akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Zgodnie ze wskazanym, zwolnienie od podatku wkładów niepieniężnych, przewidziane w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, bez wątpienia odnosiło się na równi do spółek osobowych, jak również do spółek kapitałowych.

Uwzględniając zatem treść przytoczonych wyżej przepisów stwierdzić należy, iż aport znaku towarowego, do dnia 1 grudnia 2008 r., korzystał ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 6 powołanego rozporządzenia. Z dniem 1 grudnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). W omawianym rozporządzeniu nie przewidziano co prawda zwolnienia od opodatkowania analogicznego do wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r., niemniej jednak w przepisach przejściowych omawianego rozporządzenia, ustawodawca w rozdziale 13 - przepisy przejściowe i końcowe, przewidział, iż w okresie do dnia 31 marca 2009 r. w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego może być stosowane zwolnienie od podatku (§ 38 rozporządzenia). Tym samym, ustawodawca przewidział wprost, iż do dnia 31 marca 2009 r. zwolnienie, o którym była mowa w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia może być stosowane w odniesieniu do czynności wniesienia aportu do spółek prawa handlowego.

Przedmiotem wniesienia w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie prawo do zarejestrowanego znaku towarowego, a zatem wkład niepieniężny (aport), zaś nabywcą będzie podmiot zdefiniowany przepisami Kodeksu spółek handlowych jako spółka handlowa.

Mając na względzie, iż wymagane przepisami przesłanki wystąpią w sprawie opisanej przez Wnioskodawcę stwierdzić należy, że wnoszący aport uzyska prawo do zastosowania przedmiotowego zwolnienia i tym samym wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej do dnia 31 marca 2009 r. nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W wyżej powołanym przepisie mowa jest o czynności, która daje otrzymującemu towar, prawo do rozporządzania rzeczą jak właściciel (prawo do wyzbycia się, obciążania, korzystania z nabytych rzeczy). Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, towary - w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług - to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest prawo do zarejestrowanego znaku towarowego. Biorąc pod uwagę powyższe, wniesienie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego do spółki osobowej prawa handlowego w postaci aportu niepieniężnego nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

W powyższym przepisie przyjęto zatem generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, iż definicja ,,świadczenia usług" ma charakter dopełniający definicję ,,dostawy towarów" i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług, transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Usługą jest także przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, że czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej prawa handlowego w postaci zarejestrowanego znaku towarowego, stanowić będzie odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu.

Stosownie do § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), które utraciło moc z dniem 1 grudnia 2008 r., zwolnieniu od podatku podlegały wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego.

Z dniem 1 grudnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). W przepisach przejściowych powołanego rozporządzenia, ustawodawca w rozdziale 13 - przepisy przejściowe i końcowe, wskazał, iż w okresie do dnia 31 marca 2009 r., w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego może być stosowane zwolnienie od podatku - § 38 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Natomiast w myśl art. 4 § 1 pkt 1 ww. ustawy, spółka osobowa oznacza - spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

Uwzględniając zatem treść przytoczonych wyżej przepisów oraz opis zdarzenia przyszłego zawarty we wniosku stwierdzić należy, iż aport prawa do zarejestrowanego znaku towarowego, do dnia 31 marca 2009 r. korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 38 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. Bowiem prawo do zarejestrowanego znaku towarowego będzie wkładem niepieniężnym (aportem), a nabywcą będzie podmiot zdefiniowany przepisami Kodeksu spółek handlowych (spółka osobowa prawa handlowego). Mając na względzie, iż wymagane przepisami przesłanki wystąpią w sprawie opisanej przez Wnioskodawcę, stwierdzić należy, że wnoszący aport uzyska prawo do zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

Tut. Organ pragnie podkreślić, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W związku z powyższym, w sytuacji wniesienia aportem prawa do zarejestrowanego znaku towarowego do spółki osobowej prawa handlowego - pomimo, iż czynność ta korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług - obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych, określonych w cyt. art. 19 ust. 1 ustawy. Zatem, Zainteresowany zobowiązany będzie do wykazania tej transakcji w deklaracji podatkowej, jako czynności zwolnionej od podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY