Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może stosować stawkę 0% w odniesieniu do opisanej we wniosku sytuacji (tj. czynności drukowania i oprawiania książek)?

sygnatura: IBPP2/443-1146/08/BW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2009-02-24

słowa kluczowe:druk, książka, usługi poligraficzne

Wniosek ORD-IN: [ 2232 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Drukarni, przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2008r. (data wpływu 11 grudnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 lutego 2009r. (data wpływu 19 lutego 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii ustalenia, czy Wnioskodawca może stosować stawkę 0% w odniesieniu do opisanej we wniosku sytuacji (tj. czynności drukowania i oprawiania książek) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii ustalenia, czy Wnioskodawca może stosować stawkę 0% w odniesieniu do opisanej we wniosku sytuacji (tj. czynności drukowania i oprawiania książek).

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 lutego 2009r. (data wpływu 19 lutego 2009r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z dnia 6 lutego 2009r. znak: ... .

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wykonuje działalność wytwórczą na zlecenie wydawców i innych przedsiębiorców polegającą na wykonaniu w pełnym cyklu produkcyjnym wydawnictw dziełowych.

Produkcja odbywa się na własnych materiałach we własnym zakresie usług tzn. obejmuje drukowanie i oprawianie książek. Efektem finalnym tych czynności jest książka posiadająca symbol ISBN. Wnioskodawca nadmienił, że do tej pory naliczał podatek VAT w wysokości 22%, co spotyka się z zarzutami zleceniodawców, iż stosowana stawka jest nieprawidłowa, w związku z czym przestaną korzystać z jego usług ponieważ inne drukarnie do tych samych pozycji książkowych posiadających symbol ISBN stosują stawkę VAT 0%.

W piśmie z dnia 16 lutego 2009r. Wnioskodawca poinformował, że jego firma zawarła z wydawnictwem umowę na wyprodukowanie, wykonanie książek w pełnym cyklu produkcyjnym tzn. druk, oprawa i pozostałe prace introligatorskie. Przedmiotowe książki powstają z materiałów własnych drukarni, mieszczą się w grupowaniu statystycznym PKWiU ex.22.11, oznaczone są symbolem ISBN.

Ponadto wskazał, że w wyniku transakcji pomiędzy drukarnią, a wydawnictwem dochodzi do wydania wyrobu gotowego, jakim jest książka, a tym samym do przeniesienia na wydawcę - zleceniodawcę prawa rozporządzania tym produktem jak właściciel.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy firma może stosować stawkę 0% w sytuacji opisanej powyżej...

Zdaniem Wnioskodawcy wyżej wymienione czynności wykonywane przez drukarnię należy identyfikować jako dostawę towarów, spełniają one bowiem warunki określone w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym skoro czynności wykonywane przez drukarnię to dostawa towarów, to zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004r. z późniejszymi zmianami stawka podatku VAT za dostawę wydawnictw dziełowych posiadających symbol ISBN do 31 grudnia 2010r. wynosi 0%.

Wnioskodawca stwierdził, iż jest to wynik przedłużenia stosowania obniżonej stawki podatku w odniesieniu do książek i czasopism specjalistycznych w zakresie w jakim obniżenie to obowiązywało do 31 grudnia 2007r., a wynikało z art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2008r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Powyższy przepis znajduje odzwierciedlenie w przepisie art. 14 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. Nr 347, poz. 1 ze zm.), zgodnie z którym "Dostawa towarów" oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 cyt. ustawy.

W myśl z art. 2 pkt 6 powołanej ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Z przepisów art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy o VAT wynika, że towary i usługi, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

W myśl pkt 4.1 Zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - zakres rzeczowy PKWiU (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

  • pod pojęciem wyrobów rozumie się surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów - o ile występują w obrocie,
  • pod pojęciem usług rozumie się: - wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji; - wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż ww. pojęcie usług nie jest tożsame z definicją usługi zawartej w art. 8 ustawy o VAT, a pojęcie dostawy i towaru we wskazanym rozporządzeniu nie występuje.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ww. ustawy o VAT usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji (z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119) Oznacza to, że najpierw koniecznym jest ustalenie czy dane świadczenie jest usługą w rozumieniu ustawy o VAT, a następnie sprawdzenie czy ta usługa została wymieniona w klasyfikacji usług.

Natomiast, mając na uwadze ww. przepisy, w celu uznania czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dostawą towaru w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, należy dokonać oceny czy w danym przypadku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Proces wydrukowania książki, broszury lub czasopisma w oparciu o własne materiały jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego (rzeczy), o funkcji całkiem odmiennej od tej, związanej z wykorzystanymi materiałami, który staje się przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia prawa na wydawcę do rozporządzenia nim jak właściciel. Bez znaczenia są przy tym prawa autorskie przynależne wydawcy do drukowanego utworu, gdyż nie one są w tym przypadku przedmiotem obrotu, lecz rzeczowa postać tegoż utworu jakim jest książka, broszura lub czasopismo. Wytworzone w takim procesie produkcyjnym książki, broszury, czasopisma są rzeczami ruchomymi w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, co do których drukarnia - aby wydawca mógł nimi rozporządzać jak właściciel - musi przenieść prawo ich posiadania na nabywcę.

Kiedy mowa o ,,przeniesieniu prawa do rozporządzania" nie należy tego zwrotu utożsamiać jedynie z przeniesieniem prawa własności w sensie prawnym, gdyż w pojęciu tym mieszczą się wszelkie formy przeniesienia prawa, które nabywcy umożliwiają rozporządzanie dobrami materialnymi (rzeczami) jak właścicielowi.

W tym przypadku niewątpliwie drukarnia wyzbywa się własności użytych do tej produkcji materiałów (papier, farby, kleje, kartony itp.), które w ramach tego procesu produkcyjnego przybrały postać rzeczową książek, broszur, czasopism. Przeniesienie własności tych towarów na wydawcę wymaga ich wydania, jako rzeczy określonych co do gatunku - art. 155 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), czyli przeniesienia również ich posiadania na wydawcę, co pozwala temu ostatniemu na rozporządzanie tymi rzeczami jak właściciel. Tym samym następuje w takim przypadku przeniesienie przez drukarnię na wydawcę prawa do rozporządzania jak właściciel wyprodukowanym przez drukarnię z jej materiałów majątkiem rzeczowym, co czyni tę czynność dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zawarł z wydawnictwem umowę na wykonanie książek w pełnym cyklu produkcyjnym, tzn. druk, oprawa i pozostałe prace introligatorskie. Przedmiotowe książki powstają z materiałów własnych drukarni. W momencie wydania wyrobu gotowego jakim jest książka Wnioskodawca przenosi na wydawcę - zleceniodawcę prawo do rozporządzania tym wyrobem jak właściciel. Wnioskodawca wskazał też, że przedmiotowe książki mieszczą się w grupowaniu statystycznym PKWiU ex.22.11 i oznaczone są symbolem ISBN.

Oznacza to, że jeżeli w wyniku wykonanych przez Wnioskodawcę czynności wytworzony jest, z materiału własnego, nowy produkt w postaci książki, a następnie Wnioskodawca przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania tymi produktami jak właściciel, to należy uznać te czynności za dostawę towarów.

Co do zasady, stawka podatku od towarów i usług - na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT - wynosi 22%, jednakże zarówno w samej ustawie o podatku od towarów i usług, jak też i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

W myśl art. 41 ust. 2 oraz poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7% podlegają książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), nuty, mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym; książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10) i ulotek o symbolu PKWiU ex 22.11.

Natomiast zgodnie z obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r. § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia:

  1. książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
  2. czasopism specjalistycznych.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż kwestie będące przedmiotem przywołanego wyżej przepisu § 9 ust. 1 pkt 10 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r., w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 listopada 2008r. regulował § 7 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), natomiast w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007r. regulował art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o VAT.

Mając na względzie przedstawiony wyżej stan prawny oraz opis stanu faktycznego należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca do realizowanych dostaw, wykonanych przez siebie na zlecenie wydawców książek, może zastosować stawkę podatku do towarów i usług w wysokości 0%, o ile książki będące przedmiotem tych dostaw są książkami o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. (wcześniej § 7 ust. 1 pkt 9 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Końcowo nadmienia się, iż do obowiązków dokonującego dostawy określonego towaru lub usług należy przyporządkowanie i zastosowanie właściwego symbolu PKWiU. Wysokość stawki podatku VAT uzależniona jest od przyporządkowania konkretnej dostawie towaru lub świadczonej usłudze właściwego symbolu PKWiU. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) do wydawania opinii interpretacyjnych uprawniony jest Urząd Statystyczny w Łodzi.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY