Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy biorąc pod uwagę art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług miejscem opodatkowania świadczonych usług dla podmiotu niemieckiego jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?

sygnatura: IPPP2/443-45/09-3/KK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-02-17

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, miejsce świadczenia usług, usługi

Wniosek ORD-IN: [ 345 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2009r. (data wpływu 13 stycznia 2009r.) uzupełniony pismem z dnia 02 litego 2009r. (data wpływu 06 luty 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2009r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, W przedstawionym poniżej opisie zdarzenia przyszłego.

Spółka świadczy usługi polegające na likwidacji szkód, czyli wycenie wysokości odszkodowania oraz ocenie czy ubezpieczonemu przysługuje roszczenie z tytułu ubezpieczenia. Spółka prowadzi działalność na terenie kraju zarówno dla podmiotów polskich, głównie towarzystw ubezpieczeniowych, jak również dla firm zagranicznych. Spółką zagraniczną dla której podatnik świadczy usługi likwidacji szkód jest firma z siedzibą w Niemczech. Strona wystawiając faktury dla firmy niemieckiej stosowała stawkę zwolnioną dla podatku od towarów i usług.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym tutejszy organ, pismem Nr IPPP2/443-45/09-2/KK z dnia 19 stycznia 2009r. wezwał Stronę do wyjaśnienia przedstawionego zdarzenia przyszłego. Z uzupełnienia do wniosku, złożonego przez Stronę wynika, iż Strona świadczy usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.14A - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Nabywca usług ma siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności w Niemczech. Usługi świadczone przez wnioskodawcę wykonywane są na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych oraz dla spółki posiadającej siedzibę oraz stałe miejsce wykonywania działalności w Niemczech, która posiada pełnomocnictwo towarzystw ubezpieczeniowych.

W związku z powyższym strona zadała następujące pytanie:

Czy biorąc pod uwagę art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług miejscem opodatkowania świadczonych usług dla podmiotu niemieckiego jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej...

Spółka traktuje świadczone usługi dla podmiotu niemieckiego tak jakby były one opodatkowane w Polsce i stosuje zwolnioną stawkę podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 2. eksport towarów,
 3. import towarów,
 4. wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się m.in. przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, obejmuje każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Z treści art. 27 ust. 3 ustawy wynika, iż w przypadku, gdy usługi o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:

 1. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych mniemających osobowości prawnej, posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub
 2. podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę
 • miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Przepis art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy stanowi, iż przepis ust. 3 stosuje się do usług doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz usług podobnych do tych usług, w tym w szczególności:

 1. usług doradztwa w zakresie sprzęty komputerowego (PKWiU 72.1),
 2. usług doradztwa w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2),
 3. usług prawniczych, rachunkowksięgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1),
 4. usług architektonicznych i inżynierskich 9PKWiu 74.2) - zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,
 5. usług w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3).

Reasumując, z uwagi na fakt, iż zdaniem wnioskodawcy świadczone przez niego usługi polegające na likwidacji szkód, czyli wycenie wysokości odszkodowania oraz ocenie czy ubezpieczonemu przysługuje roszczenie z tytułu ubezpieczenia sklasyfikowane się pod symbolem PKWiU 74.14 - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem ich świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Zatem w przypadku gdy przedmiotowe usługi będą świadczone na rzecz kontrahenta z Niemiec, miejscem ich świadczenia będzie terytorium Niemiec.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. U. GUS z 2005 r., Nr 1, poz. 11) do zaklasyfikowania usług lub wyrobów zobowiązany jest odpowiednio usługodawca lub producent (importer) danego wyrobu. Również przepis pkt 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług stanowi, że zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków producenta (względnie usługodawcy) tego produktu. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi. Tutejszy organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do zmiany klasyfikacji statystycznej usług wymienionych we wniosku Strony.

W przypadku wystąpienia trudności związanych z ustaleniem właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć dany wyrób lub usługę, zainteresowany podmiot może zwrócić się do odpowiedniego organu statystycznego tj. Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który dokona ich klasyfikacji wydając opinię interpretacyjną.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY