Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących otrzymanie bonusów wystawianych przez kontrahentów.

sygnatura: IPPP2/443-1733/08-2/ASi

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-02-13

słowa kluczowe:faktura VAT, odliczenie podatku, opodatkowanie, premia pieniężna, świadczenie usług

Wniosek ORD-IN: [ 583 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2008r. (data wpływu 20 listopada), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących otrzymanie bonusów wystawianych przez kontrahentów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących otrzymanie bonusów wystawianych przez kontrahentów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Na mocy zawartych umów dystrybucyjnych Wnioskodawca udziela odbiorcom towarów kwartalnych i rocznych bonusów. Wysokość premii zależy od wielkości zrealizowanego obrotu przez sieć handlową w danym kwartale lub roku i określona jest stawką procentową w stosunku do wartości zakupów netto. Premia ta odnosi się do wszystkich dostaw zrealizowanych w danym okresie i nie jest związana z żadną konkretną dostawą. Część kontrahentów Spółki opierając się na indywidualnych interpretacjach lub kierując się pismem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 (PP3-812-1222/2004/AP/4026) dokumentuje przyznane bonusy poprzez wystawienie faktury VAT, traktując otrzymane kwoty jako wynagrodzenie za wykonaną usługę w rozumieniu ustawy o VAT, inni kontrahenci kierując się orzecznictwem NSA wystawiają z tego tytułu noty księgowe uznając czynność otrzymania premii jako niepodlegającą podatkowi od towarów i usług. Zarówno faktury jak i noty są grupowane na jednym koncie księgowym i ujmowane w księgach handlowych Spółki jako udzielone rabaty i pomniejszają wartość sprzedaży towarów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy podatek VAT wykazany na fakturach dokumentujących premie pieniężne wypłacone z tytułu osiągnięcia określonego poziomu zakupów podlega odliczeniu...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT usługą jest świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Wypłacona premia stanowi rodzaj wynagrodzenia za wykonanie przez kontrahenta określonego działania, tj. zakupu towarów o określonej wartości w danym przedziale czasowym; co potwierdza pismo Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 roku nr PP3-812-1222/2004/AP/4026. Zatem otrzymujący premię świadczy usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i powinien ten fakt udokumentować fakturą VAT. W konsekwencji podatek wykazany na fakturach za premie pieniężne podlega odliczeniu. Pomimo sprzecznych interpretacji organów podatkowych, nie znajdzie tu zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT mówiący o braku możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących transakcje niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku. Kontrahenci otrzymujący premie wystawiając faktury VAT działają w dobrej wierze, kierując się ww. pismem Ministra Finansów lub indywidualnymi interpretacjami wydanymi przez właściwe dla nich organy podatkowe (np. PUS.II/443-63/2007/JZ z 18.09.2007, ILPP2/443/W-13/08-2/SJ z 07.08.2008) bądź też zasadą ostrożności w rozliczeniach z fiskusem nie chcąc zaniżyć swojego zobowiązania wobec budżetu państwa. Z kolei kontrahenci dokumentujący otrzymane premie notą księgową powołują się na orzecznictwo NSA i WSA (np. I FSK 94/06I FSK 1109/06, III SA/WA 1967/07, III SA/GL 1571/07) lub interpretacje organów podatkowych (np. 1401/PV-I/14-17/07/EN) uznające czynność przyznania premii jako nie objętą podatkiem VAT. Udzielający premii nie może ponosić ujemnych konsekwencji rozbieżności w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe w postaci braku możliwości odliczenia podatku VAT zawartego na fakturach wystawionych przez kontrahentów dokumentujących przyznanie premii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przy czym zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Natomiast art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU jako klasyfikacji, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy o VAT. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Stosownie natomiast do postanowień art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i ust. 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Przedsiębiorcy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Dotyczy to także przypadków, kiedy sprzedawca z różnych przyczyn (np. dokonania u niego zakupów w dużych ilościach w określonym czasie) po dokonaniu dostawy udziela nabywcy tzw. premii pieniężnej polegającej na wypłacaniu określonych kwot pieniężnych. Różnorodność działań i sytuacji gospodarczych będących podstawą do ich wypłacenia sprawia, że skutki podatkowe w podatku od towarów i usług dotyczące wypłacanych nabywcom premii pieniężnych powinny być ustalane w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego występującego u podatnika, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wiążących się z dokonaniem tych wypłat.

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W sytuacjach, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie, dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób, zrealizowanie określonego pułapu obrotów, utrzymanie w dostępności pełnego asortymentu danej grupy towarów, nabywanie towarów tylko od jednego dostawcy czy też realizowanie obrotu netto w danym okresie rozliczeniowym oraz gdy premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, uznaje się, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

W sytuacji więc jak w opisanym stanie faktycznym, gdy podejmowane są działania w zakresie zrealizowania określonych obrotów mamy do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz zbywcy towarów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca na mocy zawartych umów dystrybucyjnych udziela odbiorcom towarów kwartalnych i rocznych bonusów.

Wysokość premii zależy od wielkości zrealizowanego obrotu przez sieć handlową w danym kwartale lub roku i określona jest stawką procentową w stosunku do wartości zakupów netto. Premia ta odnosi się do wszystkich dostaw zrealizowanych w danym okresie i nie jest związana z żadną konkretną dostawą.

Ponadto Spółka otrzymane od kontrahentów faktury, jak i noty grupuje na jednym koncie księgowym i ujmuje w księgach handlowych Spółki jako udzielone rabaty, które pomniejszają wartość sprzedaży towarów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Premia pieniężna, która nie może być uznana za rabat stanowi rodzaj wynagrodzenia dla nabywcy za świadczone na rzecz dostawcy usługi. Jest to relacja zobowiązaniowa, zależna od określonego zachowania nabywcy, którą na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług należy uznać za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy.

To powoduje, że czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych stawką 22 % (art. 41 ust. 1 ustawy).

Tym samym, w przypadku świadczenia takich usług, kontrahenci są zobowiązani do udokumentowania tego świadczenia zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy fakturą VAT. Szczegółowe warunki wystawiania faktur VAT zawiera § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zmianami).

Jeśli chodzi o kwestie związane z prawem do odliczenia podatku naliczonego w wystawionych w powstałych okolicznościach fakturach, to stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 cyt. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy prawo do tego obniżenia powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Prawo to wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Konsekwentnie, Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez sieć handlową, na zasadach ogólnych.

Zatem w przedstawionym stanie faktycznym otrzymujący faktury będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach bonusowych wystawionych przez kontrahentów z tytułu wypłacenia bonusów (premii). Faktury te stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, ponieważ dokumentują transakcje (wypłacone premie), które w przedstawionym stanie faktycznym podlegają opodatkowaniu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 w/w ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 w/w ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 w/w ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY