Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

opodatkowania nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy gruntów wytyczonych pod budowę drogi oraz rezultatów poniesionych nakładów związanych z przebudową drogi gminnej, oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem gruntu, który zostałby nieodpłatnie przekazany Gminie

sygnatura: IPPP3/443-120/08-6/MPe

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-02-09

słowa kluczowe:grunty, infrastruktura, prawo do odliczenia, przekazanie nieodpłatne

Wniosek ORD-IN: [ 1138 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.10.2008 r. (data wpływu 03.11.2008 r.) uzupełnionego w dniu 02.02.2009 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 20.01.2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy gruntów wytyczonych pod budowę drogi oraz rezultatów poniesionych nakładów związanych z przebudową drogi gminnej,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem gruntu, który zostałby nieodpłatnie przekazany Gminie
 • jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.11.2008 r. wpłynął ww. wniosek Spółki uzupełniony w dniu 02.02.2009 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 20.01.2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: ,,Spółka") realizuje na terenie gminy M (dalej: ,,Gmina") inwestycję w postaci budowy Parku L. Po zakończeniu inwestycji obiekty Parku L są wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia opodatkowanej podatkiem VAT działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni magazynowych oraz biurowych.

Wybudowanie Parku L wymaga terenu o dużej powierzchni oraz o odpowiednim połączeniu z infrastrukturą techniczną (drogi, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne). W związku z tym w celu prowadzenia przez Spółkę opisanej powyżej opodatkowanej VAT działalności konieczna była przebudowa drogi gminnej powszechnego korzystania będącej w zarządzie Gminy wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą dla umożliwienia transportu towarów do i z obiektów magazynowych oraz budowa sieci wodociągowej do działki Spółki wraz z przyłączem.

Przebudowa drogi publicznej oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem była realizowana zarówno na działkach należących do Gminy sąsiadujących z terenem inwestycji, jak i na działkach stanowiących własność Spółki. Spółka zawarła z wójtem Gminy umowy, na podstawie których zobowiązała się do:

(i) przebudowy przedmiotowej drogi, w szczególności dotyczyło to wykonania następujących prac: poszerzenia istniejącej drogi, wyremontowania nawierzchni istniejącej na drodze oraz wykonania chodnika oraz;

(ii) budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem, w szczególności dotyczyło to wykonania następujących prac: położenia rury biegnącej od studzienki wodomierzowej do sieci wraz z przyłączem do istniejącej sieci wodociągowej oraz remontu drogi, która została zniszczona w trakcie budowy wspomnianego fragmentu sieci wodociągowej.

Wszelkie prace związane z budową ww. infrastruktury zostały zakończone. Dodatkowo, na obecnym etapie nastąpiło już przekazanie rezultatów poniesionych nakładów na budowę sieci wodociągowej. Aktualnie Spółka planuje nieodpłatnie przekazanie Gminie gruntów wytyczonych pod budowę poszerzonej drogi oraz towarzyszącej jej infrastruktury, jak również przekazanie rezultatów poniesionych nakładów na budowę drogi.

Na podstawie zawartej z Gminą umowy Spółka zobowiązała się także do partycypacji w dotychczas poniesionych przez nią oraz jej mieszkańców kosztach budowy sieci wodociągowej. W konsekwencji, oprócz samodzielnego wykonania części prac związanych z budową ww. elementów sieci wodociągowej wraz przyłączem, Spółka dodatkowo została obciążona przez Gminę kosztami związanymi z wybudowaniem już istniejącej sieci wodociągowej, z której Spółka będzie korzystać (dalej ,,opłata przyłączeniowa").

W uzupełnieniu do przedmiotowego wniosku Spółka wskazała, iż budowa drogi gminnej była prowadzona zarówno na gruncie należącym do gminy M (dalej: ,,Gmina"), jak i gruncie należącym do Spółki. Spółka zamierza przekazać na rzecz Gminy część gruntu wytyczonego pod budowę drogi, która stanowi własność Spółki. Grunt wytyczony pod budowę drogi, który Spółka zamierza przekazać Gminie jest własnością Spółki. W omawianym stanie faktycznym nie będzie wydana decyzja administracyjna, na mocy której nastąpiłoby przejęcie przez Gminę ww. gruntów z mocy prawa. Z uwagi na brak wydania decyzji administracyjnej, Spółce nie będzie przysługiwać odszkodowanie na mocy decyzji. Przekazanie na rzecz Gminy ww. gruntu będącego własnością Spółki nastąpi w drodze umowy zawartej pomiędzy Gminą, a Spółką w formie aktu notarialnego. Przekazanie ww. gruntów na rzecz Gminy nastąpi nieodpłatnie. Oznacza to, iż strony nie planują także określenia w zawieranej umowie dotyczącej ww. przekazania jakiegokolwiek odszkodowania przysługującego Spółce z tego tytułu.

Jednoczesnie Spółka wskazała, iż zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115) ,,realizacja oraz koszty budowy lub modernizacji dróg, spowodowane inwestycją niedrogową, należą do inwestora tego przedsięwzięcia", a więc w opisanym stanie faktycznym do Spółki. Spółka zobowiązana więc była do wykonania infrastruktury drogowej i tę infrastrukturę już wykonała. Przebudowa drogi polegała na poszerzeniu przedmiotowej drogi, jak i na remoncie istniejącej nawierzchni. Część wykonanych prac związanych z infrastrukturą drogową prowadzona była na terenie należącym do Gminy.

Obecnie Spółka zamierza dokonać faktycznego przekazania na rzecz Gminy efektu ww. prac. Przekazanie to będzie miało na celu połączenie Parku L z istniejącą infrastrukturą drogową i ma umożliwić jego funkcjonowanie.

Jak wskazano powyżej, Spółka już wykonała infrastrukturę drogową (na terenie należącym do Spółki oraz należącym do Gminy). Obecnie Spółka zamierza przekazać na rzecz Gminy efekty własnych prac związanych z przebudową drogi wykonanych na gruncie należącym do Spółki (który jak wskazano powyżej także zostanie przekazany).

Przez pojęcie ,,przekazanie rezultatów poniesionych nakładów związanych z przebudową drogi gminnej" Spółka rozumie przekazanie efektu prac związanych z przebudową drogi gminnej, tj. całej infrastruktury drogowej, która powstała dzięki nakładom poczynionym przez Spółkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy Spółka będzie zobowiązana do naliczenia podatku VAT należnego od dokonania w przyszłości przekazania gruntów wytyczonych pod budowę drogi oraz rezultatów poniesionych nakładów związanych z przebudową drogi gminnej...
 2. Czy w opisanej powyżej sytuacji, jeśli Spółka zostałaby obciążana podatkiem VAT związanym z: nabyciem gruntu, który zostałby przeznaczony pod rozbudowę drogi i następnie zostałby nieodpłatnie przekazany Gminie, Spółce przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu takiego nabycia...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Brak obowiązku opodatkowania VAT dokonanego nieodpłatnego przekazania rezultatów poniesionych nakładów na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem oraz planowanego nieodpłatnego przekazania gruntów oraz rezultatów poniesionych nakładów na budowę drogi.

Zarówno dokonane nieodpłatne przekazanie rezultatów poniesionych nakładów na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem, jak i planowane nieodpłatne przekazanie gruntów wytyczonych pod rozbudowę drogi oraz rezultatów poniesionych nakładów na budowę drogi nie będą podlegać opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny.

Tym niemniej, powyższa czynność podlega opodatkowaniu VAT wyłącznie w przypadku spełnienia łącznie poniższych dwóch przesłanek:

(i) przekazanie towarów nie jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem oraz,

(ii) podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tej czynności, w całości lub w części.

Zgodnie ze stanowiskiem Spółki w opisanym stanie faktycznym istnieją argumenty, aby twierdzić, iż zarówno dokonane nieodpłatne przekazanie rezultatów poniesionych nakładów związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączem, jak i planowane nieodpłatne przekazanie gruntów wytyczonych pod rozbudowę drogi oraz rezultatów poniesionych nakładów związanych z budową drogi, stanowić będą nieodpłatną dostawę towarów związaną z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem. W rezultacie uznać należy, iż zarówno w przypadku dokonanego, jak i planowanego przekazania brak jest podstaw do naliczania podatku VAT należnego.

Ww. czynności mają bowiem na celu umożliwienie Spółce prowadzenia działalności opodatkowanej VAT związanej z wynajmem powierzchni magazynowej oraz biurowej na terenie planowanego Parku L. Przebudowa drogi spowodowała połączenie obiektu z istniejącymi drogami publicznymi i miała na celu umożliwienie transportu towarów do i z magazynów zlokalizowanych w Parku L. Wykonanie przez Spółkę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem pozwoliło natomiast na spełnienie jednego z powszechnie obowiązujących standardów technicznych Parku L, jakim jest połączenie go z istniejącą siecią wodociągową.

Należy zauważyć, że każdy obiekt budowlany musi mieć zapewnione dojazdy oraz wyjazdy, odpowiednio zaprojektowane tereny przylegające, jak również dostęp do mediów obejmujących sieć wodociągową. Brak poniesienia przez Spółkę ww. wydatków spowodowałby, iż inwestycja byłaby niekompletna i pozbawiona swojej funkcjonalności. W konsekwencji, uniemożliwiłoby to Spółce podpisanie umów najmu z najemcami i prowadzenie działalności związanej z wynajmem powierzchni w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa.

Wybudowanie dojazdu do Parku L posiadającego właściwe parametry oraz budowa przyłącza łączącego go z istniejącą siecią wodociągową przekładać się będą na uzyskiwane przez Spółkę korzyści ekonomiczne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (tj. przychody z tytułu najmu nieruchomości).

To z kolei oznaczać będzie, iż zarówno w przypadku dokonanego, jak i planowanego przekazania nie zostanie spełniony pierwszy z warunków określonych we wskazanym powyżej przepisie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT koniecznych do opodatkowania VAT tych przekazań (czyli brak związku nieodpłatnego przekazania towarów z prowadzonym przedsiębiorstwem). W rezultacie w obu przypadkach czynność przekazania nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie, w ocenie Spółki istnieją argumenty (wskazane szczegółowo w pkt 2 poniżej), aby twierdzić, iż Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów oraz usług związanych z dokonanym oraz planowanym przekazaniem (tj. podatku naliczonego związanego z nabyciem usług budowlano-montażowych związanych z przebudową drogi oraz wykonaniem sieci wodociągowej wraz z przyłączem, jak również podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem przekazywanych gruntów, o ile zostałby on naliczony, itp.).

W rezultacie, w opisanym stanie faktycznym, została spełniona tylko druga z ww. przesłanek do opodatkowania VAT dokonanego nieodpłatnego przekazania sieci wodociągowej wraz z przyłączem. Oznaczać to będzie, iż nie istniały podstawy do jego opodatkowania. Podobnie sytuacja wyglądać będzie w przypadku planowanego przekazania gruntów oraz rezultatów nakładów na budowę drogi. Nie będzie zatem podstaw również do ich opodatkowania.

Dodatkowo, w ocenie Spółki, za powyższą konkluzją odnośnie braku konieczności opodatkowania VAT planowanego przekazania gruntów przemawia także fakt, iż ich nabycie nie podlegało opodatkowaniu VAT. W konsekwencji, Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu ich nabycia. Oznaczać będzie to, iż w przypadku nieodpłatnego przekazania gruntów nie zostanie spełniona żadna z ww. przesłanek do jego opodatkowania VAT.

W ocenie Spółki, brak byłoby także argumentów do uznania dokonanego oraz planowanego przez Spółkę przekazania za podlegające opodatkowaniu VAT w sytuacji, gdyby organ podatkowy stanął na stanowisku, iż w świetle przepisów VAT w całości lub części stanowiły one (lub będą stanowić) nieodpłatne świadczenie usług (np. w zakresie dokonanego nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy rezultatów poniesionych nakładów na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem lub planowanego przekazania rezultatów poniesionych nakładów na przebudowę drogi).

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, podobnie jak zgodnie ze wskazanym powyżej art. 7 ust.2 ustawy o VAT, nieodpłatne świadczenie usług uznaje się za opodatkowane VAT jedynie w sytuacji, gdy spełnione są dwa warunki:

(i) nie ma ono związku z prowadzonym przedsiębiorstwem oraz (ii) podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tej czynności, w całości lub w części.

W opisanym stanie faktycznym dokonane przez Spółkę przekazanie na rzecz Gminy rezultatów poniesionych nakładów na budowę sieci wodociągowej było powiązane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem. W konsekwencji, w przypadku uznania go przez organ podatkowy w całości lub części za nieodpłatne świadczenie usług, nie będzie podstaw, aby twierdzić, iż zostały spełnione przesłanki do jego opodatkowania VAT. Powyższa konkluzja znajdzie zastosowanie także do planowanego przekazania gruntów oraz rezultatów prac związanych z budową drogi.

Potwierdzeniem braku konieczności opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania infrastruktury na rzecz Gminy są dwa wyroki WSA w Warszawie z dnia 13 lipca 2007 r., sygn. III SA/Wa 3630/06 oraz III SA/Wa 3537/06, które dotyczyły zbliżonych stanów faktycznych.

W pierwszym z nich, który dotyczył nieodpłatnego świadczenia usług, Sąd podkreślił, iż ,,powołany przepis (art. 8 ust. 2 ustawy o VAT -- dop. Spółki) wskazuje na możliwość opodatkowania usług świadczonych nieodpłatnie w jednej sytuacji, której pojawienie się wymaga zaistnienia dwóch warunków w tym przepisie wskazanych. Usługi świadczone nieodpłatnie należy traktować jako usługi odpłatne o ile nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Tylko łączne zaistnienie powołanych przesłanek umożliwia zastosowanie fikcji prawnej i objęcie zakresem opodatkowania, usług nieodpłatnych. W konsekwencji, brak przynajmniej jednej przesłanki, opodatkowanie wyłącza."

Dodatkowym argumentem przemawiającym za prawidłowością stanowiska Spółki w zakresie braku konieczności opodatkowania VAT przekazania na rzecz Gminy infrastruktury jest także praktyka organów podatkowych wynikająca z wydawanych na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej interpretacji przepisów prawa podatkowego (np. pisma: Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2008 r., sygn. ITPP2/443-109/07/AK, Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 listopada 2007 r., sygn. IPPP1/443-197/07-3/GD, z dnia 4 września 2007r., IPPP1-443-44/07-2/IZ, z dnia 8 listopada 2007 r., sygn. IPPP1-443-198/07-4/JF, z dnia 25 stycznia 2008 r., sygn. 1401/PV-I/4407/14-18/07/AŁ, które zostało wydane w sprawie, której pierwszy z przytoczonych powyżej wyroków WSA w Warszawie, z dnia 17 września 2007 r., sygn. 1401/PH-I/4407/14-35/07/AŁ oraz z dnia 3 września 2007 r., sygn. IP-PP2-443-4/07-2/PS).

Dla przykładu, w ostatnim ze wskazanych pism, organ podatkowy wskazał, iż ,,wybudowanie drogi dojazdowej oraz innych obiektów budowlanych będzie pozostawać w ścisłym związku z uzyskaniem przychodów z tytułu prowadzonej przez Spółkę działalności w postaci wynajmu magazynów (które mieścić się będą w wybudowanym parku logistycznym), zatem hipoteza powyższego przepisu (art. 8 ust. 2 ustawy o VAT -- dop. Spółki) nie zostanie wypełniona. Tak więc nieodpłatne wykonanie usługi budowlanej, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług."

Jednocześnie, zgodnie ze stanowiskiem Spółki, w świetle obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT, brak jest podstaw, aby twierdzić, iż nieodpłatne przekazanie towarów lub nieodpłatne świadczenie usług nie będą podlegać opodatkowaniu VAT jedynie w sytuacji łącznego spełnienia warunków a contrario warunków wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT (tj. musi wystąpić związek nieodpłatnego przekazania towarów lub świadczenia usług z prowadzeniem przedsiębiorstwa przy jednoczesnym braku prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tym przekazaniem lub świadczeniem usług w całości lub w części). Na taką interpretację wskazywał Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w piśmie z dnia 30 sierpnia 2007 r., sygn. 1471/VTR2/443-42/07/MŻ oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 7 listopada 2006 r., sygn. 1401/PH-I/4407/14-95/06/EN).

Zgodnie z wnioskowaniem a contrario, powyższe przepisy należy interpretować w taki sposób, iż nieodpłatne przekazanie towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług nie będą opodatkowane VAT w przypadku nie spełnienia przynajmniej jednego z warunków (tj. w przypadku związku nieodpłatnego przekazania towarów lub nieodpłatnego świadczenia usług z prowadzoną działalnością lub braku prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciach związanych z tymi czynnościami).

Zważywszy na zbieżne brzmienie przepisów art. 8 ust. 2 oraz art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, w ocenie Spółki, w przypadku nie spełnienia przynajmniej jednej z przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT regulującego kwestię opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania towarów należących do przedsiębiorstwa, opodatkowanie VAT jest również wyłączone.

W świetle obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT nie znajduje także odzwierciedlenia stanowisko zaprezentowane przez Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w piśmie z dnia 7 października 2005 r., sygn. 1471/NUR2/443-362/1/05/JP, zgodnie z którym nieodpłatne przekazanie infrastruktury na rzecz Gminy powinno zostać opodatkowane VAT, ze względu na fakt, iż Gmina jest beneficjentem przebudowy drogi czy też budowy sieci wodociągowej.

Nieprawidłowość tego podejścia wynika przede wszystkim z tego, iż przy podejmowaniu decyzji o nabyciu gruntów oraz poniesieniu nakładów na budowę infrastruktury otaczającej planowany Park L, Spółka kierowała się wyłącznie rachunkiem ekonomicznym oraz planowanymi własnymi korzyściami związanymi ze świadczeniem usług najmu. Jednocześnie, kluczowe znaczenie miał dla Spółki fakt, iż użytkownikami realizowanej infrastruktury będą najemcy Spółki.

 1. Odliczenie podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków na nabycie gruntów.

Spółka stoi na stanowisku, iż w przypadku gdyby została ona obciążenia podatkiem VAT z tytułu nabycia gruntów, które zostałby nieodpłatnie przekazane Gminie, Spółce przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jednym z podstawowych elementów działalności gospodarczej Spółki podlegającej opodatkowaniu VAT jest wykonywanie usług najmu powierzchni magazynowych oraz biurowych w wybudowanych obiektach (Parki L). Działalność ta wiąże się nierozerwalnie z budową obiektów pod wynajem, a zatem koniecznością ponoszenia kosztów inwestycyjnych obejmujących wydatki na zakup gruntów.

Uznać należy, iż nakłady na nabycie gruntów, które zostałyby przeznaczone pod przebudowę drogi dojazdowej do Parku L, a następnie po jej wykonaniu zostałyby przekazane nieodpłatnie na rzecz Gminy, miałyby analogiczny charakter jak inne nakłady inwestycyjne związane z budową Parku L. W rezultacie, w takim samym stopniu wiązałyby się one z działalnością Spółki opodatkowaną podatkiem VAT polegającą na wynajmie powierzchni, jak np. koszty poniesione na nabycie gruntu, na którym zlokalizowany jest obiekt czy też koszty wybudowania samego obiektu.

Funkcjonowanie Parku L oraz działalność operacyjna Spółki, która w całości jest opodatkowana VAT, nie byłyby możliwe bez poniesienia nakładów związanych z nabyciem ww. gruntów. W konsekwencji, w ocenie Spółki uznać należy, iż byłyby one w sposób bezpośredni powiązane z opodatkowaną VAT działalnością Spółki. Zważywszy na powyższe, Spółce przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z takim nabyciem.

Jednocześnie, Spółka pragnie nadmienić, iż potwierdzeniem związku wydatków na przebudowę drogi z działalnością opodatkowaną VAT Spółki (w ocenie Spółki mogłyby być za nie uznane także wydatki na nabycie gruntów przeznaczonych pod przebudowę drogi) może być fakt, iż obowiązek Spółki do dokonania przebudowy drogi wynika z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z późn. zm., dalej: ,,ustawa o drogach publicznych"). Zgodnie art. 16 ust. 1 tej ustawy, budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową (jak jest budowa Parku L) należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

Nawet gdyby uznać, iż ww. nakłady pozostawałyby jedynie w ,,pośrednim" związku z działalnością opodatkowaną VAT Spółki, nie byłoby zasadne kwestionowanie prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego związanego z powyższymi wydatkami.

Potwierdzeniem takiego podejścia jest stanowisko zaprezentowane w wyroku NSA z dnia 28 października 2003 r. (sygn. III SA/Wa 1693/02), który choć został wydany na gruncie nieobowiązującej ustawy o VAT z dnia 8 stycznia 1993 r. (dalej: ,,ustawa o VAT z 1993 r."), pozostaje aktualny w obowiązującym stanie prawnym. W jego uzasadnieniu Sąd wskazał, iż ,,w ocenie Izby Skarbowej związek ze sprzedażą opodatkowaną nabycia towarów i usług musi być ścisły. Natomiast takiego warunku przepisy, o których mowa, nie zawierają. Wobec tego, taka interpretacja zasady potrącalności prowadzi do nieuzasadnionego prawnie i ekonomicznie zawężenia uprawnienia do zmniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związaną ze sprzedażą opodatkowaną. W świetle okoliczności sprawy trudno jest zanegować związek pomiędzy podatkiem naliczonym przez stronę przy nabywaniu towarów i usług związanych z budową infrastruktury technicznej a sprzedażą opodatkowaną. Nie ma zatem usprawiedliwionych podstaw by uważać, że w danym stanie faktycznym nie zachodzi związanie o jakim mowa jest w art. 19 ust. 1 czy art. 20 ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Przeciwnie, podatek naliczony przy zakupie towarów i usług służących realizacji inwestycji infrastrukturalnych wiąże się z wykonywaniem przez podatnika czynności opodatkowanych."

Powiązanie wydatków na budowę infrastruktury przekazywanej podmiotom trzecim w ramach inwestycji z czynnościami opodatkowanymi VAT zostało potwierdzone przez NSA także w wyroku z dnia 25 sierpnia 2000 r. (sygn. I SA/Łd 766/98). Choć został on wydany w czasie obowiązywania ustawy o VAT z 1993 r., argumentacja w nim przedstawiona pozostaje aktualna w obowiązującym stanie prawnym. Sąd stwierdził w nim, że art. 20 ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług (..) stanowi że podatnik może zmniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego, związanego ze sprzedażą opodatkowaną. W przepisie tym prawodawca nie postanawia o ,,bezpośrednim związku pomiędzy kwotą podatku naliczonego a sprzedażą opodatkowaną jest to nadinterpretacja Izby Skarbowej ponad tekst ustawy. Wystarczy, że zakupione: usługa, towar są realnie, w gospodarczo uzasadnionym związku związane ze sprzedażą opodatkowaną. Skoro zatem wynajmowanie magazynu, do którego prowadzi wybudowana (przebudowana) droga, jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to istnieje związek między podatkiem naliczonym wynikającym z faktury zakupu związanego z budowa przebudową, remontem drogi a opodatkowaną sprzedażą usług wynajmu magazynu."

Na prawo do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji w ocenie Spółki nie wpływałby fakt, iż planowane przekazanie gruntów nie podlegałoby opodatkowaniu VAT oraz to, że grunty po dokonaniu przekazania nie byłyby własnością Spółki. Kluczowe znaczenie dla prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z poniesienia tych kosztów miałoby bowiem to, iż wydatki poniesione na zakup gruntów miałyby na celu umożliwienie Spółce prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

Potwierdzeniem takiego podejścia jest stanowisko WSA zawarte w przytoczonym wcześniej wyroku z dnia 13 lipca 2007 r., sygn. III SA/Wa 3630/06. Sąd stwierdził w nim, iż ,,to, że czynność nieodpłatnego przekazania towarów na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem nie podlega VAT, nie oznacza, że podatnik nie może odliczyć VAT naliczonego przy zakupach z tym związanych. Jeśli bowiem generalnie przekazanie ma związek z działalnością przedsiębiorstwa opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, nie ma podstawy, by ograniczać prawo do odliczenia VAT przy zakupach, które służą tej działalności."

Możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na budowę infrastruktury, która po zakończeniu procesu inwestycyjnego jest przekazywana nieodpłatnie podmiotom trzecim znajduje odzwierciedlenie również w innych wyrokach wydanych przez polskie sądy administracyjne (np. wyrok WSA z dnia 13 lipca 2007 r., sygn. III SA/Wa 3537/06, oraz wyroki NSA: z dnia 2 lipca 1999 r., sygn. I SA/Łd 1162/97, z dnia 19 grudnia 2006 r., sygn. I FSK 396/06).

Potwierdzeniem prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanym stanie faktycznym jest również praktyka organów podatkowych wynikająca z wydawanych interpretacji przepisów prawa podatkowego. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 września 2007r., sygn. IP-PP2-443-4/07-2/PS organ podatkowy uznał, iż ,,,co prawda wybudowanie obiektów budowlanych (m. in. dróg) przez Spółkę nie jest czynnością opodatkowaną, to jednak przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów związanych z realizacją przedmiotowych inwestycji budowlanych, albowiem ich wykonanie będzie niewątpliwie związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, która jest opodatkowana."

Podobne stanowisko zaprezentował Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego w piśmie z dnia 27 grudnia 2006 r., sygn. PP II 443/1/599/79665/06. Organ podatkowy wskazał w nim, iż ,,Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na wybudowanie infrastruktury technicznej, która jest przekazywana nieodpłatnie na rzecz odpowiedniego podmiotu, ponieważ -- jak wskazuje Spółka -- przedmiotowe wydatki są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług".

Organy podatkowe w swoich interpretacjach potwierdzają również brak konieczności zaistnienia bezpośredniego związku pomiędzy wydatkami a czynnościami opodatkowanymi VAT dla powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego. Takie stanowisko zaprezentował np. w piśmie z dnia 14 listopada 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP1/443-197/07-3/GD), który stwierdził, iż ,,przedmiotowa inwestycja jest związana bezpośrednio z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu (art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług). Nie pozbawia to jednak Spółki prawa do odliczenia podatku naliczonego od tych zakupów. Jednak dla zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi istnieć bezpośredni związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Wystarczy, że są one niezbędne do prowadzenia działalności podstawowej, która jest opodatkowania. Z uwagi na powyższe zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego związanego z przedmiotową inwestycją."

Dodatkowo, w piśmie z dnia 3 września 2007 r., sygn. IP-PP2-443-4/07-2/PS, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, iż ,,ustawodawca nie precyzuje w jaki sposób i w jakim zakresie towary i usługi muszą być wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych aby pozwoliłoby to podatnikowi na dokonanie odliczenia podatku naliczonego. Stąd też należy zauważyć, iż związek ten może nie być bezpośredni. Co więcej, jak podkreśla doktryna prawa podatkowego, dany zakup może wiązać się z wykonaniem czynności niepodlegającej opodatkowaniu, która jest jednak niezbędna lub tylko potrzebna do prowadzenia działalności opodatkowanej"

Zbliżone stanowisko zajął również Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w piśmie z dnia 7 maja 2004 r., sygn. IMUS-1471/VUR1/443-60/04/UP. W jego piśmie czytamy, iż ,,wydatki poniesione na zakup towarów i usług związanych z budową drogi i skrzyżowania, choć nie bezpośrednio, to jednak służą osiąganiu przez Spółkę dochodów z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tj. udostępnieniem powierzchni magazynowej. Wobec powyższego Spółka może skorzystać z przysługującego jej prawa do pomniejszenia kwot podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług związanych z budową drogi i skrzyżowania pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą".

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji potwierdzone zostało także w pismach: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 września 2007 r., sygn. IPPP1-443-44/07-2/IZ, Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 r., sygn. 1471/NUR2/443-551/2/05/JP, Łódzkiego Urzędu Skarbowego z dnia 12 stycznia 2006 r., sygn. ŁUS-III-2-443/258/O5/MJS oraz Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2006 r., sygn. 1471/NUR2/443-107/1/06/ST.

Za możliwością odliczenia podatku naliczonego ,,pośrednio" związanego z prowadzoną działalnością opodatkowaną przemawia także stanowisko prezentowane w orzecznictwie ETS. W orzeczeniu w sprawie Kretztechnik vs Finanzament Linz (sygn. C-465/03), Trybunał wskazał, iż nawet w sytuacji, gdy konkretny zakup ma związek z czynnością niepodlegającą systemowi VAT (emisja akcji) to związek ten nie jest istotny, a najważniejsze znaczenie powinien mieć związek z podstawową działalnością podatnika, która jest opodatkowana.

Potwierdzającym prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. nakładami może być także wyrok C-37/95 w sprawie G Coal Terminal, w którym podkreślana jest konieczność zdjęcia z podatnika VAT faktycznego obciążenia podatkiem VAT (zasada neutralności VAT). W szczególności ETS podkreślał w nim, iż ,,,system odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny."

2. Odliczenie podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków na prace związane z przebudową drogi, oraz budową sieci wodociągowej wraz z przyłączem.

Spółka stoi na stanowisku, iż przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego zarówno z wydatkami poniesionymi w związku z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączem, jak i w związku z przebudową drogi gminnej.

Poniesienie przez Spółkę ww. wydatków związane jest z wykonywaniem usług najmu powierzchni magazynowych oraz biurowych w wybudowanych obiektach (Parli L) stanowiących jeden z podstawowych elementów działalności gospodarczej Spółki i jednocześnie podlegających opodatkowaniu VAT. Ww. działalność wiąże się nierozerwalnie z budową obiektów pod wynajem, a zatem koniecznością ponoszenia kosztów inwestycyjnych obejmujących oprócz wydatków na zakup gruntu, o których mowa w pkt 2 powyżej, także wydatki na budowę obiektu oraz inne koszty bezpośrednio związane z realizacją inwestycji. Do ostatniej grupy wymienionych kosztów należą m.in. koszty budowy infrastruktury otaczającej powstające Parki L (w tym budowa dróg oraz sieci wodociągowych wraz z przyłączem).

Nakłady związane z budową drogi dojazdowej do Parku L oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączem mają zbliżoną naturę do innych nakładów inwestycyjnych związanych z budową Parku L. W rezultacie, w takim samym stopniu wiążą się z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT polegającą na najmie powierzchni, jak koszty nabycia gruntu czy też koszty wybudowania samego obiektu.

Podkreślić należy, iż bez poniesienia powyższych nakładów, funkcjonowanie Parku L oraz w całości opodatkowana VAT działalność operacyjna Spółki nie byłyby możliwe. W konsekwencji, w ocenie Spółki uznać należy, iż są one w sposób bezpośredni powiązane z opodatkowaną VAT działalnością Spółki. Zważywszy na powyższe, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. nakładami.

Jednocześnie, w ocenie Spółki na prawo do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji nie będzie wpływał fakt, iż dokonane przekazanie rezultatów poniesionych nakładów na budowę sieci wodociągowej na rzecz Gminy nie podlegało opodatkowaniu (oraz odpowiednio, że planowane przekazanie rezultatów poniesionych nakładów na budowę drogi dojazdowej nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT).

Bez wpływu na powyższe konkluzje pozostawać będzie także fakt, iż zarówno przebudowana droga, jak i sieć wodociągowa wraz z przyłączem po przekazaniu na rzecz Gminy nie będą stanowiły własności Spółki. Kluczowe znaczenie dla prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi wydatkami ma fakt, iż przekazana infrastruktura będzie wykorzystywana przez Spółkę oraz jej najemców (w tym również po dokonaniu przekazania na rzecz Gminy). W rezultacie, można twierdzić, iż ww. wydatki mają na celu umożliwienie Spółce prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

Za prawidłowością powyższego stanowiska przemawia w całej rozciągłości argumentacja przedstawiona w pkt 2 powyżej - dotyczy to również stanowiska zaprezentowanego przez sądy administracyjne oraz organy podatkowe w orzeczeniach oraz interpretacjach podatkowych wydanych w indywidualnych sprawach podatników przytoczonych w pkt 2 powyżej.

Ww. argumentacja odnosi się do prawa odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na budowę infrastruktury przekazywanej następnie nieodpłatnie podmiotom trzecim. W takim samym stopniu potwierdza ona zatem prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie gruntów przeznaczonych pod przebudowę drogi (o których mowa w pkt 2 powyżej), jak i innych wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z przebudową drogi oraz wykonaniem sieci wodociągowej wraz z przyłączem (np. wydatki na materiały budowlane, usługi budowlano-montażowe, itp.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl przepisu art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do zapisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia w szczególności darowizny
 • jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Z cytowanych wyżej przepisów (art. 7 ust. 2 i art. 7 ust. 3) wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nie tylko nieodpłatne przekazanie towarów na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, ale także nieodpłatne przekazanie wszelkich towarów związanych bezpośrednio z prowadzonym przedsiębiorstwem, niestanowiących jednak próbek, prezentów o małej wartości, czy też drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Dla opodatkowania danej czynności nieodpłatnego przekazania istotne jest jednak to czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca realizuje na terenie Gminy inwestycję w postaci budowy Parku L, który będzie wykorzystywany przez Spółkę do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT, polegającej na wynajmie powierzchni magazynowych oraz biurowych. Wybudowanie Parku L wymaga połączenia z infrastrukturą techniczną (drogi, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne) i w związku z tym konieczna była przebudowa drogi gminnej powszechnego korzystania będącej w zarządzie Gminy wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą dla umożliwienia transportu towarów do i z obiektów magazynowych. Przebudowa drogi była realizowana zarówno na działkach należących do Gminy, jak i na działkach stanowiących własność Spółki. Aktualnie Spółka planuje nieodpłatnie przekazać Gminie, stanowiącą własność Spółki część gruntów wytyczonych pod budowę drogi.

Jak wynika z opisu stanowiska Wnioskodawcy nabycie przedmiotowych gruntów nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w konsekwencji czego Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu ich nabycia.

Uwzględniając powyższe przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że skoro przekazanie gruntów gminie nastąpi nieodpłatnie to w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 7 ust. 2 ustawy.

A zatem, jeżeli przy nabyciu przedmiotowych gruntów Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, tym samym nie zostaje spełniony jeden z warunków określonych w ww. przepisie art. 7 ust. 2 ustawy koniecznych do uznania takiego przekazania za odpłatną dostawę towarów.

W efekcie przekazanie, o którym mowa we wniosku, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższego zapisu wynika, że nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów uznaje się za odpłatne świadczenie usług, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki wynikające z wyżej powołanego przepisu:

 • nieodpłatne świadczenie usług nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
 • podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

Przez świadczenie usług nie związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy rozumieć takie świadczenie usług, które odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego nabyte, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy zakupie towarów i usług, a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika również, iż Spółka ma zamiar przekazać na rzecz Gminy rezultaty poniesionych nakładów związanych z przebudową drogi gminnej. Jednocześnie Spółka wskazała, iż wykonanie infrastruktury drogowej ma na celu umożliwienie Spółce prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT związanej z wynajmem powierzchni magazynowej oraz biurowej. Przebudowa drogi spowodowała połączenie obiektu z istniejącymi drogami publicznymi i miała na celu umożliwienie transportu towarów do i z magazynów zlokalizowanych w Parku L.

A zatem należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego związanego z wykonaniem przedmiotowej infrastruktury drogowej.

Powyższe oznacza, iż pomimo spełnienia jednej z przesłanek zawartych w art. 8 ust. 2 ustawy dotyczącej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z prowadzoną inwestycją, nie została spełniona druga z przesłanek, warunkujących zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług, ponieważ przekazywana nieodpłatnie inwestycja związana jest z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem.

Wobec tego, że jeden z warunków, o których mowa wyżej ( przekazane na cele nie związane z działalnością przedsiębiorstwa ) nie został spełniony, nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy infrastruktury drogowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Oznacza to, iż podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdy istnieje związek nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na zrealizowaniu inwestycji w postaci Parku L i wynajmie powierzchni magazynowych i biurowych powstałego kompleksu. Powyższa działalność jest w całości opodatkowana podatkiem VAT. Do celów tej działalności Wnioskodawca zakupił grunty, które planuje nieodpłatnie przekazać na rzecz Gminy. Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje bezpośredni związek zakupu gruntów z działalnością opodatkowaną.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż zostanie spełniony warunek o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy i Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowych gruntów.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż w powyższej interpretacji nie odniósł się do kwestii opodatkowania nieodpłatnego przekazania gruntów na rzecz gminy, jeżeli przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku, z uwagi na fakt, iż kwestia ta nie była przedmiotem zapytania.

Nadmienia się, że powołane we wniosku wyroki polskich sądów administracyjnych dotyczą konkretnych spraw podatników, osadzonych w określonych stanach faktycznych. Rozstrzygnięcia dokonane przez sądy są wiążące wyłącznie w sprawach, w których zostały wydane, a organy podatkowe nie są związane rozstrzygnięciami w indywidualnych sprawach.

Ponadto tut. Organ podatkowy informuje, że w niniejszej interpretacji nie odniósł się do powołanych postanowień wydanych przez inne urzędy skarbowe gdyż rozstrzygnięcia takie nie są przedmiotem interpretacji indywidualnych.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, iż orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczą interpretacji ogólnych, co nie zawsze pozwala na powiązanie ich z określonymi stanami faktycznymi przy ich znacznym zróżnicowaniu, zaś Minister właściwy do spraw finansów wydaje na wniosek zainteresowanego interpretację przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie.

W zakresie pozostałych pytań zawartych we wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY