Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy bonusy (premia sprzedażowa, działania marketingowe, działania outlist - wsparcie działań marketingowych) przedstawione w stanie faktycznym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz powinny być udokumentowane fakturą VAT?

sygnatura: IBPP2/443-1101/08/JJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2009-02-06

słowa kluczowe:czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura VAT, opodatkowanie, podatek naliczony, premia pieniężna, świadczenie usług

Wniosek ORD-IN: [ 827 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2008r. (data wpływu 1 grudnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 5 lutego 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania otrzymywanych bonusów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2008r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 5 lutego 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania otrzymywanych bonusów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca nabywa i sprzedaje towary w wynajmowanych placówkach. Za sprzedaż towarów Sp. z o.o. otrzymuje miesięczne bonusy od swoich dostawców towarów - procentowy bonus od zrealizowanego obrotu (zakupu) w danym miesiącu (nie występują żadne wymagane poziomy obrotu). Na bonus ten składają się: premia sprzedażowa - premia za sprzedany towar odpowiedniego dostawcy, działania marketingowe promujące odpowiedni towar dostawcy, outlist (wsparcie działań marketingowych dla produktów ,,zalegających" - nie sprzedających się).

Na powyższe bonusy Sp. z o.o. wystawia faktury VAT na koniec każdego miesiąca i nalicza podatek VAT w stawce 22%. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega dostawa towarów i świadczenie usług. W myśl przepisów tej ustawy, co nie jest dostawą towarów jest świadczeniem usług. O świadczeniu usług może być mowa, jeżeli bonusu nie można powiązać z żadną konkretną dostawą. Zdaniem Wnioskodawcy, w ostatnim czasie jednak uległa istotnej zmianie linia orzecznictwa sądów administracyjnych określająca ,,świadczenie usług". Z orzecznictwa sądów administracyjnych (m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2007r. - sygn. akt I FSK 94/06) wynika, że osiąganie przez nabywcę towarów określonych w umowie poziomów obrotów nie stanowi usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, a zatem wypłacana z tego tytułu premia nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług i nie powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług oraz nie powinna być udokumentowana fakturą VAT.

,,Co jednak w przypadku, jeśli w umowie czy warunkach handlowych nie ma określonego wymaganego poziomu obrotów, a także nie ma możliwości powiązania otrzymanego bonusu z konkretną dostawą..." - tak jak w przypadku Sp. z o.o.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy bonusy (premia sprzedażowa, działania marketingowe, działania outlist - wsparcie działań marketingowych) przedstawione w stanie faktycznym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz powinny być udokumentowane fakturą VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie i w myśl ustawy o podatku od towarów i usług otrzymywane bonusy nie są towarem, a zatem są usługą. Usługi, do których nie można przypisać konkretnej dostawy podlegają przedmiotowo pod ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, o których mówi art. 8 ust. 1 ustawy. Zgodnie z powyższym Wnioskodawca uważa, że bonusy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz powinny być udokumentowane fakturą VAT z naliczeniem 22% stawki VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa

-zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Uwzględniając powyższe, każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp. W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

W tym przypadku zastosowanie będą miały przepisy § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca nabywa i sprzedaje towary w wynajmowanych placówkach. Za sprzedaż towarów Sp. z o.o. otrzymuje miesięczne bonusy od swoich dostawców towarów - procentowy bonus od zrealizowanego obrotu (zakupu) w danym miesiącu (nie występują żadne wymagane poziomy obrotu). Na bonus ten składają się: premia sprzedażowa - premia za sprzedany towar odpowiedniego dostawcy, działania marketingowe promujące odpowiedni towar dostawcy, outlist (wsparcie działań marketingowych dla produktów ,,zalegających" - nie sprzedających się). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika także, iż nie ma możliwości powiązania otrzymanego bonusu z konkretną dostawą.

Stwierdzić zatem należy, iż w przedmiotowej sprawie premia pieniężna (zwana bonusem) jest ściśle uzależniona od określonego zachowania Wnioskodawcy (tj. sprzedaż towarów odpowiedniego dostawcy, działania marketingowe promujące odpowiedni towar dostawcy, outlist - wsparcie działań marketingowych dla produktów ,,zalegających", nie sprzedających się). Przedmiotowa premia pieniężna jest wynagrodzeniem za określone zachowanie się Wnioskodawcy w stosunku do dostawców, które stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz dostawców. Jako zapłatę za wykonaną usługę Wnioskodawca otrzymuje premię pieniężną.

W świetle powyższego zachowanie Wnioskodawcy wobec dostawców należy uznać za świadczenie usług zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym w przedmiotowej sytuacji świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz dostawców wskazanych wyżej usług, za które wypłacane jest wynagrodzenie nazwane premią pieniężną, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. według 22% stawki podatku VAT, oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę - tj. Wnioskodawcę - faktury VAT na rzecz nabywcy usług - tj. dostawcy wypłacającego premię pieniężną.

Konsekwencją uznania danej premii pieniężnej jako formy wynagrodzenia za określone świadczenie jest brak możliwości potraktowania jej jako rabat (opust), który zmniejszałby podstawę opodatkowania u dostawcy - wypłacającego premię. Premia nie pełni w takim przypadku funkcji rabatu, a jedynie jej wysokość określana jest poprzez odwołanie się do wcześniej dokonanych przez kupującego zakupów.

Ponadto, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Natomiast stosownie do art. 19 ust. 1 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 13 ww. ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Reasumując w przedmiotowej sytuacji świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz dostawców wskazanych wyżej usług, za które wypłacane jest wynagrodzenie nazwane bonusem, na który składają się: premia sprzedażowa, działania marketingowe, działania outlist - wsparcie działań marketingowych, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według 22% stawki i winno być udokumentowane fakturą VAT przez świadczącego usługę.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, tj. stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 listopada 2008r.

Dodatkowo informuje się, iż z dniem 1 grudnia 2008r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), z zastrzeżeniem przepisów wymienionych w art. 15 tejże ustawy. Powyższe jednak nie ma wpływu na rozstrzygnięcie podjęte w przedmiotowej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY