Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jakie są skutki podatkowe połączenia dwóch spółek w podatku od czynności cywilnoprawnych ?

sygnatura: RO/436-9/07

autor: Świętokrzyski Urząd Skarbowy

data: 2007-09-28

słowa kluczowe:

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 27.06.2007 r. (data wpływu 29.06.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Z treści pisma Spółki wynika, że w 2007 r. podjęta została decyzja o połączeniu Spółki ze Spółką z o. o., przy czym spółką przejmującą jest Spółka o kapitale zakładowym 700.000 zł, zaś przejmowaną Spółka z o. o. o kapitale zakładowym 1.225.000 zł. Połączenie realizowane jest ze względów ekonomicznych - koncentracja kapitału pozwoli łączącym się spółkom uzyskać wyższą efektywność gospodarczą, a tym samym osiągnąć silniejszą pozycję na rynku. W wyniku połączenia kapitał zakładowy Spółki ulegnie podwyższeniu o kwotę 1.500.000 zł do kwoty 2.200.000 zł. Wartość majątku spółki przejmowanej - Spółki z o. o. wynosi 1.700.000 zł.

Spółka zapytała, jakie są skutki podatkowe połączenia w/w spółek w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będące skutkiem połączenia w/w spółek. Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f i art. 6 ust. 9 pkt 3 w/w ustawy, podstawę opodatkowania stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy po odliczeniu wartości wkładów do spółki albo wartości kapitału zakładowego wynikających z umowy spółki lub jej zmiany, związanej z łączeniem się spółek, która była opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych przed dokonaniem połączenia.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 7 ust. 1 pkt 9 w/ w ustawy, w dniu podjęcia uchwały o połączeniu w/w spółek i podwyższeniu kapitału zakładowego, na spółce przejmującej, tj. Wnioskodawcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości:

  • podstawa opodatkowania: 2.200.000 zł - 700.000 zł - 1.225.000 zł = 275.000 zł,
  • podatek: 275.000 zł x 0,5% = 1.375 zł.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska Wnioskodawcy, Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1k i pkt 2 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450), podatkowi podlegają umowy spółki (akty założycielskie) i zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W myśl art. 1 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przekształcenie, podział lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego. Na mocy art. 6 ust. 1 pkt 8f cyt. ustawy, podstawę opodatkowania stanowi przy umowie spółki przy przekształceniu, podziale lub łączeniu spółek - wartość majątku wniesionego do spółki albo wartość kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 5 w/w ustawy, od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się wartość wkładów do spółki albo wartość kapitału zakładowego wynikającą z umowy spółki lub jej zmiany, związanej z przekształceniem, podziałem lub łączeniem spółek, która była opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych przed dokonaniem tych czynności. Na mocy art. 7 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy, stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 4 pkt 9 cyt. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną. Przy umowie spółki cywilnej obowiązek podatkowy ciąży na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce.

Z przytoczonych przepisów wynika, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest m.in. zmiana umowy spółki wynikająca z połączenia spółek, o ile w takim przypadku następuje podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Podstawę opodatkowania stanowi wartość kapitału zakładowego wniesionego do spółki, z wyjątkiem tej części wartości kapitału zakładowego, która uprzednio była opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku wynosi 0,5% od wartości wniesionego i nie opodatkowanego uprzednio kapitału zakładowego. Zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w związku z połączeniem spółek i ciąży na tej spółce (spółce przejmującej).

Z treści pisma Spółki nie wynika jednoznacznie, że kapitał zakładowy spółki przejmowanej w wysokości 1.225.000 zł był uprzednio opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Oznacza to, że w przypadku gdy faktycznie miało to miejsce, opodatkowaniu w/w podatkiem podlega wartość kapitału zakładowego o którą podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, pomniejszona o wartość kapitału zakładowego spółki przejmowanej. W przeciwnym przypadku podstawę opodatkowania stanowi cała kwota podwyższająca pierwotny kapitał zakładowy Spółki (1.500.000 zł).

Reasumując, stanowisko Spółki z przedstawionym wyliczeniem podatku należy uznać za prawidłowe pod warunkiem, że kapitał spółki przejmowanej był uprzednio opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY