Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy prowadząc działalność polegającą na świadczeniu różnych prac i usług pod nadzorem instruktorów warsztatów przez uczestników programu Centrum integracji Społecznej z przeznaczeniem osiągniętych przychodów na cele statutowe, istnieje obowiązek rozliczania i odprowadzania podatku VAT ?

sygnatura: PP1-443-9/2006

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2006-03-16

słowa kluczowe:cele statutowe, statut, stowarzyszenia, zwolnienia podmiotowe, zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art.14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 28 października 2005 r. znak: OG/005/165/PP1/2005 PP1-1/443/43/2005 w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Caritas Kielecka Centrum Integracji Społecznej dotyczące obowiązku rozliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług od prowadzonej przez Caritas działalności gospodarczej pożytku publicznego - jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa.

Wnioskiem z dnia 28.09.2005 r. CARITAS KIELECKA Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Kielcach jako jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej obowiązku rozliczania i odprowadzania podatku VAT od prowadzonej w/w działalności gospodarczej.Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest realizacja integracji zawodowej i społecznej w oparciu o ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U z 14 lipca 2003 r.).

W oparciu o w/w ustawę uczestnicy programu CIS są przystosowani oraz przyuczeni do pracy zawodowej poprzez świadczenie różnych prac i usług pod nadzorem instruktorów warsztatów, tj. pielęgnowanie roślin, odśnieżanie, kolekcjonowanie prasy, odczytywania liczników poboru energii, robót remontowo-budowlanych, stolarskich, krawieckich, sprawowanie opieki nad ludźmi starszymi, kulinarnych, sprzedaży towarów itp.

Za w/w usługi CIS otrzymuje niewielkie odpłatności, które są przeznaczone na zapewnienie jednego posiłku dziennie dla uczestników programu, opieki psychologa, organizowanie szkoleń zawodowych.

Środki finansowe pozyskiwane przez CIS w ten sposób pozwalają Jednostce utrzymać działalność statutową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotacje budżetowe otrzymywane z Urzędu Miasta nie pozwalają na zabezpieczenie podstawowych działań CIS.

Zdaniem CIS świadczenie usług wymienionych w przedmiotowym wniosku stwarza obowiązek rozliczania podatku VAT.

Pismem znak: CIS/176/2/05 z dnia 19.10.2005 r. Caritas Kielecka Centrum Integracji Społecznej w Kielcach zwróciła się z zapytaniem do Urzędu Statystycznego Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi o sklasyfikowanie wg PKWiU prowadzonej działalności polegającej na edukacji, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania.

W w/w piśmie poinformowano Urząd Statystyczny, że w ramach programu CIS prowadzone są zajęcia terapeutyczne przez psychologów, w zakresie terapii grupowej i indywidualnej oraz warsztaty zawodowe dla osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych. wychodzących z uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, chorób psychicznych, zwolnionych z zakładów karnych oraz uchodźców.

    Zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 24.10.2005 r. znak: OK. 5672/KU-6314/2005 w/w usługi wymienione w zapytaniu podatnika (skierowanym do Urzędu Statystycznego) mieszczą się w grupowaniach:
  1. zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologów w zakresie terapii grupowej i indywidualnej - PKWiU 85.14.13-00.20 - "Usługi świadczone przez psychoterapeutów i psychologów",
  2. warsztaty zawodowe (stolarski, remontowy, krawiecki itd.) prowadzone przez instruktorów dla osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, zwolnionych z zakładów karnych, uchodźców itd. zdobywających w ten sposób kwalifikacje zawodowe - PKWiU 80.42.20-00.00 -"Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia".

Postanowieniem znak: OG/005/165/PP1/2005 PP-1/443/43/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdził, iż stanowisko przedstawione przez Stronę jest prawidłowe.

Po przeanalizowaniu zapytania Caritas Kielecka Centrum Integracji Społecznej w Kielcach skierowanego do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie wyjaśniono w sposób wyczerpujący stanu faktycznego dotyczącego świadczonych przez CIS usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pożytku publicznego.

Zauważyć należy, że pytanie Strony skierowane do Urzędu Statystycznego w Łodzi nie jest tożsame, co do opisu usług, z zapytaniem skierowanym do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach. Stąd wydana opinia statystyczna nie może rozstrzygać jednoznacznie zakwalifikowania do PKWiU usług wymienionych we wniosku o wiążącą interpretację.

Szczególną uwagę należy zwrócić na okoliczność wskazaną we wniosku o wiążącą interpretację, a dotyczącą przyjmowania przez CIS zapłaty w związku z opisaną działalnością. Nie wyjaśniono, kto i za co uiszcza w/w odpłatność. Nie wyjaśniono, zatem w sposób wyczerpujący rzeczywistego charakteru świadczonych usług, co powoduje, że nie można dokonać merytorycznej oceny postanowienia wydanego przez organ podatkowy pierwszej instancji. Zaprzeczeniem prawidłowego załatwienia sprawy, co do jej istoty, jest wydanie interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej na wniosek podatnika, w którym brak jest wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego.

Takie działanie zobligowało organ II instancji do podjęcia rozstrzygnięcia w oparciu o przepis art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

    Rozpatrując ponownie sprawę - organ podatkowy I instancji winien zwrócić uwagę na wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 ze zm.) usługi, a mianowicie:
  • w poz. 7 - ex 80 -Usługi w zakresie edukacji,
  • w poz.9 - ex 85- Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (z wyłączeniem usług weterynaryjnych PKWiU 85.2)
    - tj. usługi zwolnione od podatku VAT.

Dlatego postanowiono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY