Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy usługi agencyjne świadczone dla Totalizatora Sportowego podlegają zwolnieniu od podatku VAT?

sygnatura: IS.II/1-4430/130/05, IS.II/1-4430/131/50, IS.II/1-4430/132/05

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2006-01-05

słowa kluczowe:gra losowa, prowizje, umowa agencyjna, usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów, wynagrodzenie prowizyjne

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów: art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; ze zm.) oraz art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 113 ust. 1, 2, 5 i 8 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535; ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 26.09.2005 r nr US-III-406/28/2005, wydane na wniosek U Ł z dnia 30.06.2005 r. (uzupełniony pismem z dnia 13.07.2005 r.), w trybie przepisu art. 14a § 1 i 4 Ordynacji podatkowej, w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Pismem z dnia 30.06.2005 r. (uzupełnionym pismem z dnia 13.07.2005 r.), podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Zapytanie dotyczyło zasad opodatkowania usług agencyjnych świadczonych na rzecz Totalizatora Sportowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona świadczy usługi na rzecz Totalizatora Sportowego zaliczane do grupowania o symbolu 92.71 PKWiU. Zdaniem podatniczki, usługi te podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Strona wyraziła stanowisko, iż "usługi agencyjne świadczone przeze mnie na rzecz ww. firmy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług".

Postanowieniem z dnia 26.09.2005 r. nr US-III-406/28/2005, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli uznał stanowisko zaprezentowane przez Stronę za nieprawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując oceny zgodności z prawem wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli postanowienia z dnia 26.09.2005 r. nr US-III-406/28/2005, uznał, iż zachodzą przesłanki określone przepisem art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, co skutkuje koniecznością zmiany tego postanowienia. W związku z tym, postanowieniem z dnia 30.11.2005 r. nr IS.II/1/4430-130/05, organ II instancji wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wzruszenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 26.09.2005 r. nr US-III-406/28/2005.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535; ze zm.), zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją 11 tego załącznika zostały wymienione m.in. usługi związane z rekreacją i sportem1) (symbol PKWiU ex 92). Zastosowanie zwolnień zawartych w załączniku nr 4 do ustawy wymaga uwzględnienia przewidzianych wyłączeń i objaśnień. W objaśnieniach do pozycji 11 załącznika nr 4 do ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1.06.2005r., nadanym nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 21.04.2005 r. (Dz. U. nr 90, poz. 756) wskazano, iż zwolnienie dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągnięcia zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Niemniej, już zapisem w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, wydanego na podstawie przepisu art. 43 ust 1 pkt 1 ustawy, od dnia 1.05.2004 r., zwolnione od podatku były wyłącznie usługi związane z rekreacją i sportem (symbol PKWiU ex 92), spełniające kryterium z objaśnienia zamieszczonego pod załącznikiem. Brzmienie zawarte w tej pozycji i użyty spójnik "i" wskazywały, iż objaśnienie zamieszczone pod tym załącznikiem dotyczyło obu kategorii usług (rekreacji i sportu) objętych tą częścią zdania. Natomiast tylko w celu wyeliminowania pojawiających się w tym zakresie wątpliwości, w przepisie art. 1 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 90, poz. 756), doprecyzowano treść objaśnienia do załącznika nr 4 - nowelizacja w tym zakresie weszła w życie z dniem 1.06.2005 r.Zatem od 1.05.2004 r. zwolnione od podatku od towarów i usług były i są jedynie usługi związane z rekreacją i sportem świadczone przez podmioty nie mające jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, jednakże z zastrzeżeniem, iż wszelkie zyski, które mimo wszystko podmioty te osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. W związku z tym, świadczone przez Stronę na rzecz Totalizatora Sportowego usługi, za które pobierana jest prowizja, jako nie spełniające kryteriów zwolnienia z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegały od 1.05.2004 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych według stawki 22%, na podstawie art. 41 ust. 1 tej ustawy. Stosownie do przepisu art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych podmiotowo przekroczy kwotę w złotych odpowiadającą równowartości 10.000 EURO, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Do wartości sprzedaży, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Jednocześnie w ust. 8 art. 113 ustawy postanowiono, iż w przypadku podatników, o których mowa w przepisie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy (w tym agenta, zleceniobiorcy), przez wartość sprzedaży rozumie się 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonane usługi. Podatniczka powinna więc samodzielnie przeliczać wartość sprzedaży w celu ustalenia ewentualnego momentu przekroczenia limitu kwoty powodującej utratę prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Konsekwencją przekroczenia wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia podmiotowego jest obowiązek rejestracji jako podatnika VAT czynnego. Dodać należy, iż w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego, zgłoszenie rejestracyjne jest ich uprawnieniem w związku z zapisem art. 96 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY