Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy usługi polegające na badaniu i ocenie zdrowia osób korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

sygnatura: IS.II/1/4430-121/05

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2006-01-16

słowa kluczowe:lekarze, ochrona zdrowia, zwolnienia przedmiotowe

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 23.09.2005 r., znak I US-II-443/86/05 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika.

Pismem z dnia 11.07.2005 r. D D zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W złożonym wniosku wskazał, iż jest lekarzem oraz prowadzi indywidualną praktykę lekarską polegającą na badaniu i ocenie zdrowia osób. Jednocześnie w ramach praktyki lekarskiej Strona wykonuje zadania zlecone przez sąd, polegające na badaniu wskazanej przez sąd osoby i wydaniu opinii o jej stanie zdrowia.Pytanie Strony dotyczy ustalenia czy usługi przez Nią świadczone korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W opinii Strony usługi świadczone na zlecenie sądu jako usługi medyczne korzystają ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanowieniem z dnia 23.09.2005 r., znak I US-II-443/86/05 uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. W opinii organu I instancji świadczone przez Stronę usługi na zlecenie sądu należy uznać za rzeczoznawstwo, których świadczenie nie uprawnia do korzystania ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust 1 ustawy o VAT, w związku z czym wykonanie przedmiotowej usługi poprzedzić winna rejestracja dla potrzeb podatku VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonując oceny zgodności z prawem wydanego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanowienia z dnia 23.09.2005 r., znak I US-II-443/86/05 stwierdził, iż zachodzą przesłanki określone przepisem art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, co skutkuje koniecznością zmiany przedmiotowego postanowienia. Zgodnie z klasyfikacją dokonaną przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, wykonywane przez lekarza specjalistę czynności biegłego sądowego, polegające na wydawaniu opinii dotyczących stanu zdrowia w oparciu o przeprowadzone badania oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez sąd mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85.12.12-00.00 ?Konsultacje i leczenie prowadzone przez lekarzy specjalistów i chirurgów?. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.04.2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, (Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze zm.), dla celów podatkowych nadal stosuje się PKWiU wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 18.03.1997r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), a tam opisane usługi mieściły się w grupowaniu PKWiU 85.12.12-00.00 ?Konsultacje i leczenie prowadzone przez lekarzy specjalistów?.Biorąc zaś pod uwagę brzmienie art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, gdzie pod poz. 9 wymienione są ?Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych? o symbolu PKWiU ex 85 należy stwierdzić, iż organ I instancji prawidłowo zakwalifikował wykonywane przez Stronę czynności jako rzeczoznawstwo, jednak o ile mieszczą się one w zakresie grupowania PKWiU ex 85, są zwolnione przedmiotowo od podatku od towarów i usług, jako usługi w zakresie ochrony zdrowia Zaznaczyć należy, iż świadczenie wyłącznie usług zwolnionych nie obliguje Strony do rejestracji dla celów podatku VAT.Stosownie do przepisu art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w przedmiotowej sprawie, zmiana postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona Stronie.

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY