Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy świadczenie usług agencyjnych w zakresie sprzedaży gier losowych wykonywanych na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy w związku z tym powinna być podatnikiem tego podatku?

sygnatura: IS.II/1/4430-115/05

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2006-01-24

słowa kluczowe:usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów: art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1, art. 96 ust. 3 i art. 113 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 26.09.2005r., znak: US.III-406/26/2005 wydane na wniosek L T zastąpionej przez pełnomocnika L B, z dnia 7.07.2005r., w trybie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 Ordynacji podatkowej.

Pismem z dnia 7.07.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 19.07.2005 r. Podatniczka wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona w ramach prowadzonej działalności wykonuje na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. usługi polegające na stałym zawieraniu umów sprzedaży zakładów w imieniu i na rachunek spółki oraz stałym zawieraniu umów sprzedaży losów loterii pieniężnych we własnym imieniu i na rachunek spółki. Usługi te klasyfikowane są przez urzędy statystyczne jako usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów (usługi rekreacyjne) ? PKWiU 92.71. Z tytułu prowadzonej działalności Podatniczka otrzymuje od Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od wartości sprzedaży losów, bądź zakładów używanych w grach prowadzonych przez spółkę. Pytanie Strony dotyczyło tego, czy świadczenie usług agencyjnych w zakresie sprzedaży gier losowych wykonywanych na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy w związku z tym powinna być podatnikiem tego podatku. Zdaniem Podatniczki usługi przez nią świadczone podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli postanowieniem z dnia 26.09.2005 r., znak: US.III-406/26/2005 uznał stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę za nieprawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonując oceny zgodności z prawem wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli postanowienia z dnia 26.09.2005 r., znak: US.III-406/26/2005, stwierdził, iż zachodzą przesłanki określone przepisem art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, co skutkuje koniecznością zmiany przedmiotowego postanowienia.W związku z tym postanowieniem z dnia 29.11.2005 r., znak: IS.II/1/4430-115/05, organ II instancji wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wzruszenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 26.09.2005 r., znak: US.III-406/26/2005.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją 11 tego załącznika zostały wymienione m.in. usługi związane z rekreacją i sportem (symbol PKWiU ex 92). Zastosowanie zwolnień zawartych w załączniku nr 4 do ustawy wymaga uwzględnienia przewidzianych wyłączeń i objaśnień. W objaśnieniach do pozycji 11 załącznika nr 4 do ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1.06.2005 r., nadanym nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 21.04.2005 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 756) wskazano, iż zwolnienie dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągnięcia zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.Niemniej jednak, już od dnia 1.05.2004 r. zapisem w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, wydanego na podstawie art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy, zwolnione od podatku były wyłącznie usługi związane z rekreacją i sportem (symbol PKWiU ex 92) spełniające kryterium z objaśnienia zamieszczonego pod załącznikiem. Brzmienie zawarte w tej pozycji i użyty spójnik ?i? wskazywały, iż objaśnienie zamieszczone pod tym załącznikiem dotyczyło obu kategorii usług (rekreacji i sportu) objętych tą częścią zdania. Natomiast tylko w celu wyeliminowania pojawiających się w tym zakresie wątpliwości, w przepisie art. 1 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756), doprecyzowano treść objaśnienia do załącznika nr 4 ? nowelizacja w tym zakresie weszła w życie z dniem 1.06.2005 r.W związku z tym od 1.05.2004 r. zwolnione od podatku od towarów i usług były i są jedynie usługi związane z rekreacją i sportem świadczone przez podmioty nie mające jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, jednakże z zastrzeżeniem, iż wszelkie zyski, które mimo wszystko podmioty te osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Mając to na uwadze należy zauważyć, iż świadczone przez Podatniczkę usługi na rzecz Totalizatora Sportowego, za które pobierana jest prowizja, jako nie spełniające kryteriów zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegały od 1.05.2004 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych według stawki 22%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy. Ponadto należy zauważyć, iż stosownie do przepisu art. 113 ustawy o p.t.u., jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych podmiotowo przekroczy kwotę w złotych odpowiadającą równowartości 10.000 EURO, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Do wartości sprzedaży, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Jednocześnie w ust. 8 art. 113 ustawy postanowiono, iż w przypadku podatników, o których mowa w przepisie art. 30 ust. 1 pkt 4 (w tym agenta, zleceniobiorcy), przez wartość sprzedaży rozumie się 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonane usługi.Podatnik powinien więc samodzielnie przeliczać wartość sprzedaży w celu ustalenia ewentualnego momentu przekroczenia limitu kwoty powodującej utratę prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Konsekwencją przekroczenia wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia podmiotowego jest obowiązek rejestracji jako podatnika VAT czynnego. Dodać należy, iż w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego, zgłoszenie rejestracyjne jest ich uprawnieniem w związku z zapisem art. 96 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY