Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jedynym przedmiotem działalności podatnika jest pośrednictwo w sprzedaży zakładów na rzecz Totalizatora Sportowego na podstawie umowy agencyjnej. Z tytułu świadczonych usług podatnik otrzymuje prowizję. Podatnik pyta, czy z tytułu świadczonych usług jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

sygnatura: 1401/VR/4407/14-125/05/JM

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-11-21

słowa kluczowe:gra losowa, usługi pośrednictwa, zakłady wzajemne, zwolnienia przedmiotowe

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.09.2005r wniesionego przez Pana Leopolda N na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany z dnia 12.09.2005r znak 1432/PP/P/440-153/14a/05/KC, uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 17.08.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia


odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji


Uzasadnienie


Z treści pisma z dnia 17.08.2005r wniesionego przez Pana Leopolda N wynika, iż jedynym przedmiotem działalności podatnika jest pośrednictwo w sprzedaży zakładów na rzecz Totalizatora Sportowego na podstawie umowy agencyjnej. Z tytułu świadczonych usług podatnik otrzymuje prowizję.Podatnik pyta, czy z tytułu świadczonych usług jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

W ocenie podatnika korzysta on ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na mocy art.113 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r . o podatku od towarów i usług, gdyż jego przychód w roku 2004 r. czyli prowizja, nie przekroczył kwoty 10.000 EURO.

Postanowieniem z dnia 12.09.2005r znak 1432/PP/P/440-153/14a/05/KC Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 17.08.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

W uzasadnieniu postanowienia organ pierwszej instancji stwierdził, iż zgodnie z art. 113 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku podatników o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, przez wartość sprzedaży, określoną w art. 113 ust. 1 rozumie się 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonanie usługi.

Na wyżej wymienione postanowienie Podatnik złożył zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej, z którego wynika, że odpowiedź organu podatkowego zawarta w zaskarżonym postanowieniu go nie satysfakcjonuje. Podatnik zwraca się o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy dla świadczonych przez niego usług, przez wartość sprzedaży określoną w art. 113 ust. 1 ustawy rozumie się 30 krotność prowizji.


Po rozpatrzeniu zażalenia i akt sprawy , Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, co następuje :


Art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 204 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, stanowi, że jej przepisów nie stosuje się do działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach o niskich wygranych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie. Wyłączenie to dotyczy jednak tylko tej działalności, która objęta jest podatkiem od gier. Nie odnosi się do czynności nawet bezpośrednio związanych z prowadzeniem gry, lecz niemieszczących się w zakresie gry i nieobjętych podatkiem od gry. Pośredniczenie w czynnościach związanych ze sprzedażą gier liczbowych i loterii pieniężnych nie podlega podatkowi od gier, więc nie korzysta z tego wyłączenia. W związku z tym wynagrodzenie prowizyjne z tytułu sprzedaży gier liczbowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych jest objęte podatkiem VAT.

Nadto należy dodać, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1). Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowią dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że współpracuje Pan wyłącznie z Totalizatorem Sportowym. Wynagrodzenie uzyskuje Pan w formie prowizji.

Usługi pośrednictwa przy sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych na rzecz Totalizatora Sportowego czy też zakładów wzajemnych nie korzystają więc ze zwolnienia przedmiotowego. Świadczone są bowiem w ramach działalności gospodarczej, która ma za cel, co do zasady, systematyczne dążenie do osiągania zysków. Usługi te są opodatkowane według stawki 22 %.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 Euro. Do wartości nie wlicza się kwoty podatku. Zgodnie jednak z art. 113 ust. 8 wyżej cytowanej ustawy o VAT - w przypadku podatników, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, przez wartość sprzedaży określoną w ust.1 rozumie się 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonywanie usług.

W myśl § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności wynikające z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa lub innej umowy o podobnym charakterze, w przypadku których podstawą opodatkowania dla agenta, zleceniobiorcy lub innej osoby świadczącej usługi o podobnym charakterze stanowi kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonane usługi, pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4. Jednocześnie w myśl ust. 4 § 9 rozporządzenia zwolnienia o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu , nie stosuje się do podmiotów:

    1. zarejestrowanych na podstawie art. 96 lub art. 157 ustawy jako "podatnicy VAT czynni",
    2. wykonujących również inne, niż wymienione w ust. 1 czynności opodatkowane,
    3. wykonujących czynności, o których mowa w art. 113 ust. 3 ustawy,
    4. którzy zrezygnowali z prawa do zwolnień podmiotowych lub utracili to prawo w poprzednich latach podatkowych i od daty rezygnacji lub utraty tego prawa nie upłynęły 3 lata.

W myśl § 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienie o którym mowa w ust. 1, dotyczy tych podatników, którzy w danym roku podatkowym mogli korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy, i dotyczy wartości sprzedaży w danym roku podatkowym z tytułu wykonywania czynności wymienionych w ust. 1, nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 Euro, obliczonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 14 ustawy. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, stosuje się pod warunkiem, że wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 Euro; do wartości nie wlicza się kwoty podatku.

W rozporządzeniu z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku do towarów i usług ( Dz. U. Nr 253, poz. 258 ) Minister Finansów określił wartość sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, uprawniającej do zwolnienia z podatku od towarów i usług, odpowiadającej równowartości 10.000 Euro w wysokości 43.800 zł.

Jeżeli 30-krotność prowizji otrzymanej przez Podatnika w roku 2004 r. nie przekroczyła kwoty, o której mowa wyżej, to zgodnie z postanowieniami zawartymi w przepisach regulujących rozliczenia w podatku VAT Podatnik może w 2005 r. skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia wartości sprzedaży określonej w art. 113 ust.1 ustawy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY