Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jaki sposób można udokumentować transakcję zakupu w przypadku gdy umowa na dostawę płodów rolnych zostaje zawarta z rolnikiem indywidualnym prowadzącym gospodarstwo rolne?o czy w takim przypadku rolnik ma prawo wystawić fakturę VAT czy rachunek ?

sygnatura: 1437/ZP/443/63/EZ/07

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

data: 2007-08-13

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

postanawia

uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, zawarte we wniosku z dnia 19.06.2007 r. /data wpływu do US 19.06.2007 r./ za nieprawidłowe

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że XXX nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Umowa na dostawy od rolnika indywidualnego prowadzącego gospodarstwo rolne, podpisywana jest po wybraniu oferty - w drodze przetargu.

Podatnik zwraca się z zapytaniem:o w jaki sposób może udokumentować transakcję zakupu w przypadku gdy umowa na dostawę płodów rolnych zostaje zawarta z rolnikiem indywidualnym prowadzącym gospodarstwo rolne?o czy w takim przypadku rolnik ma prawo wystawić fakturę VAT czy rachunek ?

Strona stoi na stanowisku, iż rolnik nie ma prawa wystawić faktury VAT, gdyż nie rozlicza się z podatku VAT, może natomiast wystawić rachunek

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm) podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Wszelkie niezbędne elementy, które taka faktura powinna zawierać, wymienione są w art. 116 ust. 2 i 3 w/w ustawy. Są to między innymi dane osobowe rolnika ryczałtowanego oraz oświadczenie dostawcy tych produktów, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT. W przypadku braku uzyskania danych i oświadczenia w brzmieniu określonym w art. 116 ust. 3 nabywca nie może mieć pewności, że dokonuje nabycia od rolnika ryczałtowego, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT.

Natomiast w art. 87 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ zawarto przepis, iż obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży, poza obrębem uprawy lub hodowli.

W myśl art.20 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz.694 ze zm.) podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej ,,dowodami źródłowymi" W ust.4 w/w przepisu zawarto, iż w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzanych przez osoby dokonujące tych operacji. Nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności. W art.21 ust.1 w/w ustawy określono m. in., że dowód księgowy powinien zawierać co najmniej określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych, podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów.

Zatem w opisanym przez Stronę przypadku gdy:

#61485; XXX nie jest podatnikiem podatku VAT, jak również rolnik od którego kupowane są płody rolne nie jest rolnikiem ryczałtowym - transakcja nie może być udokumentowana fakturą VAT RR

#61485; dostawca płodów rolnych nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług - transakcja nie może być udokumentowana fakturą VAT,

#61485; rolnik sprzedający produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli nie jest obowiązany do wystawienia rachunku,

zakup płodów rolnych od rolnika indywidualnego może być udokumentowany za pomocą księgowego dowodu zastępczego.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY