Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Od kiedy należy liczyć okres 12 miesięcy, po których zostanie podatnik zwolniony z obowiazku podatkowego, jeżeli mieszkanie w któym jest zamieldowany od 6 miesięcy otrzymał w darowiźnie w 2007 r.

sygnatura: 1401/OF-I/418-14/0006/07/PK

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2008-02-07

słowa kluczowe:sprzedaż mieszkania, ulga meldunkowa, zryczałtowany podatek dochodowy

D E C Y Z J A

Na podstawie art 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), z uwagi na rażące naruszenie prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

o r z e k a

- zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów z dnia 06.07.2007 r. Nr 1438/DF2/415-39/07/ES i uznać stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 04.04.2007 r. za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 04.04.2007 r. wystąpił Pan z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że zamierzał Pan sprzedać w 2007 r. lokal mieszkalny, który otrzymał (wraz z małżonką) w formie darowizny. W lokalu tym jest Pan zameldowany na pobyt stały od czerwca 2006 r.

Pana zdaniem spełnia Pan warunek zameldowania w lokalu mieszkalnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, a zatem przychód osiągnięty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego będzie zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).Uważa Pan, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 126 w/w ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli podatnik był zameldowany w w/w lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia nieruchomości.

Postanowieniem z dnia 06.07.2007 r. Nr 1438/DF2/415-39/07/ES Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa?Ursynów uznał stanowisko wyrażone przez Pana za nieprawidłowe. W uzasadnieniu przedstawiającym podstawę prawną zajętego stanowiska powołano przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 21 ust. 1 pkt 126 i ust. 21 wraz z ust. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2000 r. Dz. U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).Na podstawie wymienionych przepisów organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że objęty zwolnieniem 12 miesięczny okres zameldowania na pobyt stały winien być liczony od dnia nabycia budynku lub lokalu mieszkalnego, tj. od dnia otrzymania przez Pana lokalu mieszkalnego w formie darowizny. Zatem dochód uzyskany ze sprzedaży w 2007 r. przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów z dnia 06.07.2007 r. Nr 1438/DF2/415-39/07/ES nie zostało złożone zażalenie, tym samym przedmiotowe postanowienie stało się ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym zaprezentowanym we wniosku oraz przedmiotowym postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów stwierdził, że postanowienie to rażąco narusza obowiązujące prawo.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu jest między innymi odpłatne zbycie nieruchomości oraz udziału w nieruchomości (w tym także lokalu mieszkalnego), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym nowe zasady mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych po 1 stycznia 2007 r. (art. 7 ust. 1 tejże ustawy).

W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b) w/w ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, jeżeli podatnik był zameldowany w tym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz w myśl art. 21 ust. 21 cytowanej ustawy złoży oświadczenie w Urzędzie Skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania, w terminie 14 dni od odpłatnego zbycia nieruchomości, iż spełnia warunki do zwolnienia.

Z przedstawionych przepisów ustawy wynika, że niezbędnym warunkiem do skorzystania ze zwolnienia jest zameldowanie w danym lokalu mieszkalnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, opartym na dotychczasowej linii orzecznictwa sądów, przepisy dotyczące wszelkich ulg podatkowych muszą być interpretowane ściśle, bez wykładni rozszerzającej. Z przytoczonych przepisów ustawy wynika, że niezbędnym warunkiem do skorzystania ze zwolnienia jest zameldowanie w danym lokalu mieszkalnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Nie ma natomiast znaczenia, czy podatnik był właścicielem zbywanej nieruchomości przez cały ten czas. Termin ten należy liczyć od faktycznego momentu zameldowania, a nie nabycia nieruchomości.

Zgodnie z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Ponieważ spełnia Pan warunek 12 miesięcznego okresu zameldowania w zbywanym lokalu mieszkalnym, to ma Pan prawo skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym z udziałów przypadających na Pana ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Skoro przesłanką do zastosowania zwolnienia jest tylko zameldowanie, które jest czynnikiem niezależnym od prawa własności, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie należało uznać Pana stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe.

Zgodnie z regulacją art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), organ odwoławczy w drodze decyzji z urzędu zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, jeżeli rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeśli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów. Rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie oczywiste, gdy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji jest ewidentnie sprzeczne z wyraźnym lub nie budzącym wątpliwości przepisem prawnym.

Mając na uwadze, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów jest ewidentnie sprzeczne z treścią art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozstrzygnął jak w sentencji. Niniejsza decyzja wydana została na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu złożenia wniosku.

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY