Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlegają opodatkowaniu otrzymane przez Podatniczkę, jako menedżera wysokiego szczebla, w związku z przejściem na emeryturę, środki pieniężne w walucie GBP pochodzące z Planu Emerytalnego prowadzonego przez firmę z siedzibą w Jersey oraz certyfikaty akcji?

sygnatura: BM/415-43/07/Z/REB

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2008-02-25

słowa kluczowe:akcja, certyfikat inwestycyjny, emerytura, otwarty fundusz emerytalny

W dniu 08.05.2007 r. Podatniczka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie konsekwencji podatkowych wynikających z otrzymania, jako menedżer wysokiego szczebla, w związku z przejściem na emeryturę:
1. środków pieniężnych w walucie GBP pochodzących z Planu Emerytalnego oraz
2. certyfikatów akcji.
Pismem z dnia 31.05.2007 r. organ podatkowy pierwszej instancji wezwał Podatniczkę do uzupełnienia braków formalnych wniosku w zakresie wyczerpującego opisania stanu faktycznego sprawy, sprecyzowania zapytania, zajęcia własnego stanowiska w sprawie, poinformowania czy w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.Wniosek uzupełniono pismem z dnia 14.06.2007 r.

Z treści złożonych wyjaśnień wynika, że Podatniczka będąc menedżerem wysokiego szczebla w związku z przejściem na emeryturę z dniem 31.01.2007 r. uzyskała środki pieniężne w walucie GBP pochodzące z Planu Emerytalnego, które zostały przelane na Jej osobiste konto bankowe. Ponadto Wnioskująca uzyskała nieodpłatnie certyfikaty akcji notowane na giełdach w Londynie i Nowym Jorku. Akcje te mogą być sprzedane w dowolnym momencie poprzez sporządzenie odpowiedniej dyspozycji i przesłanie certyfikatów do brokera, który zarządza akcjami pracowniczymi.

W oparciu o tak przedstawiony stan faktyczny, na podstawie art. 13 §2 pkt 4 ustawy Ordynacja podatkowa pismem z dnia 28.06.2007 r. Nr SD-K/415-38/07 Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań ? Jeżyce przekazał Ministrowi Finansów wniosek Podatniczki do załatwienia zgodnie z właściwością w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej.

Postanowieniem Nr DD4-033-0805/MM/07/4581 z dnia 07.09.2007 r. Minister Finansów udzielił Podatniczce interpretacji w części dotyczącej zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osobę podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w świetle postanowień konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. Nr 250, poz. 1840) uznając za prawidłowe wyrażone przez Nią stanowisko w tym przedmiocie.

W tym stanie rzeczy Minister Finansów, działając w oparciu o art. 170 w związku z art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa oraz art 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz 1590) przesłał, Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu, wniosek Podatniczki w celu przekazania go właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, aby został załatwiony zgodnie z właściwością, w części dotyczącej zasad opodatkowania w Polsce dochodów z tytułu bezpłatnego nabycia certyfikatów akcji firmy z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie oraz środków pieniężnych pochodzących z Planu Ubezpieczeniowo ? Emerytalnego wypłaconych przez firmę z siedzibą w Jersey, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.). Pismem z dnia 27.09.2007 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, komplet dokumentów przekazał Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Poznań ? Jeżyce.

Postanowieniem Nr SD-K/415-38/07 z dnia 28.11.2007 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań ? Jeżyce udzielił Wnioskującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. konsekwencji podatkowych związanych z otrzymaniem w związku z przejściem na emeryturę:

#61485; środków pieniężnych w walucie GBP pochodzących z Planu Emerytalnego prowadzonego przez firmę z siedzibą w Jersey, uznając stanowisko wyrażone przez Stronę za nieprawidłowe oraz#61485; środków z tytułu bezpłatnego nabycia certyfikatów akcji pracowniczych przekazanych przez brokera, uznając stanowisko Strony za prawidłowe.

W dniu 11.12.2007 r. (wpływ do Izby Skarbowej w Poznaniu dnia 24.12.2007 r.) Podatniczka wniosła zażalenie na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce z dnia 28.11.2007 r. Nr SD-K/415-38/07 zarzucając, iż interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca opodatkowania środków pieniężnych w walucie GBP pochodzących z Planu Emerytalnego prowadzonego przez firmę z siedzibą w Jersey wydana została po terminie, o którym mowa w art. 14b §3 ustawy Ordynacja podatkowa. W tym przedmiocie Podatniczka wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce z dnia 28.11.2007 r. Nr SD-K/415-38/07 w części określającej konsekwencje podatkowe związane z otrzymaniem środków pieniężnych z Planu Emerytalnego i uznanie stanowiska przedstawionego przez Nią we wniosku z dnia 8 maja 2007 r. za prawidłowe zgodnie z art. 14b §3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Strona podkreśla, iż z wyjaśnień, złożonych pismem z dnia 13 czerwca 2007 r., bezsprzecznie wynika, że środki uzyskane przez Nią z Planu Emerytalnego pochodzą od przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę na terytorium Jersey. Zatem nie było uzasadnionym przekazanie całego złożonego wniosku zgodnie z właściwością Ministrowi Finansów w konsekwencji braku zastosowania postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a terytorium Jersey.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawy stwierdza, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2007 r. stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Ponadto w myśl art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2007 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje pisemne interpretacje w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się i nie toczyło postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, wyłącznie w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej.

Naczelnicy urzędów skarbowych wydawali wiążące interpretacje podatkowe od początku 2005 roku. Na podstawie ustawy z dnia 30.05.2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199 z późn. zm.) od 1 września 2005 r. w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, kompetencje zostały przyznane wyłącznie Ministrowi Finansów.

Z treści przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2007 r., jednoznacznie wynika, że celem ustawodawcy było przyznanie Ministrowi Finansów wyłącznej kompetencji do wydawania w indywidualnych sprawach interpretacji postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej. Powyższe jest konsekwencją tego, że to właśnie Minister Finansów bierze udział w negocjacjach i przygotowaniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych dotyczących podatków, jakie następnie Polska zawiera z poszczególnymi państwami, także Unii Europejskiej.

W związku z tym niedopuszczalna byłaby interpretacja postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej dokonana przez naczelnika urzędu skarbowego. Nastąpiłoby bowiem naruszenie przepisów o właściwości skutkujące sankcją nieważności (patrz art. 247 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa). Dlatego też wymóg przestrzegania właściwości z urzędu powinien być realizowany przez organy podatkowe poprzez skrupulatne badanie właściwości na każdym etapie postępowania (wyrok SN z dnia 29 maja 1991 r., III ARN 17/91). Dotyczy to zwłaszcza sytuacji przed wszczęciem postępowania podatkowego, ponieważ wszczęcie takiego postępowania przez organ niewłaściwy wymaga później umorzenia go i przekazania sprawy właściwemu organowi (art. 208 § 1 omawianej ustawy) oraz poinformowania o tym fakcie wnoszącego sprawę (podanie). Wobec powyższego o ile organ podatkowy ma przestrzegać właściwości z urzędu, o tyle w wypadku nieprawidłowego wyboru organu podatkowego przez podatnika, płatnika, inkasenta, organ obowiązany jest do przekazania sprawy organowi podatkowemu, który w świetle jego oceny jest organem właściwym rzeczowo lub miejscowo. Jednocześnie powinien zawiadomić o przekazaniu sprawy podmiot, który ją nieprawidłowo skierował. W niniejszej sprawie na podstawie art. 13 §2 pkt. 4 ustawy Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce pismem nr SD-K/415-38/07 z dnia 28.06.2007 r. poinformował Podatniczkę o przekazaniu sprawy do Ministra Finansów.

Jak to wynika z akt sprawy Minister Finansów postanowieniem Nr DD4-033-0805/MM/07/4581 z dnia 07.09.2007 r. udzielił Podatniczce interpretacji w części dotyczącej zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osobę podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w świetle postanowień konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. Nr 250, poz. 1840). Wywiódł, iż rozpatrywana umowa między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie ma zastosowania do przychodów (dochodów) uzyskiwanych na terytorium wyspy Jersey. Wyspa ta stanowi terytorium zależne Korony Brytyjskiej, nie jest to jednak formalnie rejon znajdujący się poza zakresem morza terytorialnego Zjednoczonego Królestwa, który zgodnie z prawem międzynarodowym jest rejonem, w którym prawa Zjednoczonego Królestwa odnoszące się do dna morskiego i podglebia oraz ich zasobów naturalnych mogą być wykonywane. A zatem terytorium wyspy Jersey nie jest objęte wyżej przytoczoną ustawą. W dalszej części wskazał, iż nie oznacza to jednak, że w zakresie problematyki podatkowej między Rzecząpospolitą Polską a terytorium Jersey nie funkcjonują żadne umowy międzynarodowe o charakterze podatkowym. W tym zakresie uregulowaniu podlegają choćby dochody z oszczędności, których opodatkowanie podlega zasadom umów o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie wykazów terytoriów zależnych lub terytoriów stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych (MP z dnia 13 lipca 2005 r. Nr 40, poz. 543).

W omawianej sytuacji bezsprzecznym pozostaje fakt uzyskania przez Stronę dochodów z zagranicy (których to opodatkowanie generalnie dokonuje się w oparciu o konwencje których stroną jest Polska).

Okoliczność nieobowiązywania pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a terytorium Jersey umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie wyklucza (jak to wykazano powyżej) możliwości odrębnego uregulowania sposobu opodatkowania dochodów z określonych źródeł w oparciu o sam fakt pozostawania terytorium zależnym Korony Brytyjskiej.

Tym samym zasadnym staje się założenie, iż dokonana przez Ministra Finansów wykładnia prawa podatkowego w zakresie wszystkich przedstawionych przez Stronę problemów, rozstrzyga, czy przedstawiona we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji w indywidualnej sprawie, sytuacja, podlega postanowieniom umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innym ratyfikowanym umowom międzynarodowym dotyczącym problematyki podatkowej, czy też tej problematyce nie podlega. Taki sposób rozpoznania wniesionego podania ustala równocześnie domenę w jakiej właściwy rzeczowo pozostaje naczelnik urzędu skarbowego.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań ? Jeżyce prawidłowo postąpił, przekazując (pismem z dnia 28.06.2007 r. Nr SD-K/415-38/07), Ministrowi Finansów rzeczony wniosek, celem jego rozstrzygnięcia, zgodnie z właściwością wyrażoną w art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa.

W tym stanie rzeczy powoływanie się przez Stronę na treść art. 14b §3 ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2007 r. (który stwierdza, że w przypadku niewydania przez organ postanowienia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14a § 1, uznaje się, że organ ten jest związany stanowiskiem podatnika, płatnika lub inkasenta zawartym we wniosku) nie znajduje uzasadnienia w zgromadzonym w sprawie materiale. Tak zwana ?milcząca interpretacja? określona w sytuacji opisanej w art. 14b §3 i §4 ustawy Ordynacja podatkowa, polega na założeniu, że jeśli w terminie 3 miesięcy, a wyjątkowych przypadkach ? 4 miesięcy, od dnia złożenia wniosku o udzielenie interpretacji, organ podatkowy nie wyda postanowienia o udzieleniu interpretacji, to wówczas uznaje się, że jest on związany stanowiskiem wnioskodawcy przedstawionym we wniosku. Oznacza to bowiem milczenie organu podatkowego, którego skutkiem jest nadanie mocy wiążącej stanowisku wnioskodawcy wobec właściwych do niego organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. W omawianej sytuacji, skoro organ, do którego Strona złożyła wniosek, nie był właściwy w chwili jego wniesienia i stał się takim dopiero wskutek określenia tej właściwości przez kompetentny organ, tj. Ministra Finansów, trzymiesięczny termin na rozpoznanie tego podania, winien być liczony od dnia otrzymania wniosku przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce stosownie do swojej właściwości (patrz art. 14b §3 w zw. z art. 14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa w omawianym brzmieniu) czyli od dnia 28.09.2007 r. (pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27.09.2007 r. nr DE/070-107/07). Postanowienie Nr SD-K/415-38/07 Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań ? Jeżyce wydał w dniu 28.11.2007 r., zatem trzymiesięczny termin do jego rozpoznania jeszcze nie upłynął.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY