Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy umorzenie pożyczki należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej lub do przychodów z innych źródeł, czy też wyłączyć całkowicie z opodatkowania?

sygnatura: IS.I/1/4151/43/2007, IS.I/1/4151/44/2007

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2008-01-08

słowa kluczowe:Fundusz Pracy, pożyczka, przychody z innych źródeł, przychód z działalności gospodarczej, umorzenie

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 9, art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 6, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku z dnia 27.08.2007 r. znak: US.I/1-415/2/07 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 25.06.2007 r. za prawidłowe.

Pismem z dnia 25.06.2007 r. Pan D. (reprezentowany przez umocowanego pełnomocnika) wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku z wnioskiem o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 15.12.2003 r. Wnioskodawca otrzymał pożyczkę ze środków Funduszu Pracy w kwocie 30.000,00 zł na podjęcie działalności gospodarczej. Podatnik wyjaśnił, że pożyczki tej udzielił Starosta Przeworski w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Decyzją z dnia 14.06.2006 r., wydaną z upoważnienia Starosty Przeworskiego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku umorzył Panu D. 37,5 % pożyczki, tj. kwotę 11.250,00 zł. W związku z powyższym, Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku z pytaniem ?czy umorzenie pożyczki należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej lub do przychodów z innych źródeł, czy też wyłączyć całkowicie z opodatkowania?. Według Podatnika, ?częściowo umorzona (...) pożyczka ma ścisły związek z działalnością gospodarczą i jej umorzenie powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej?. Przychód ten, ze względu na zapis art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie jednak podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie będzie zaliczany do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku postanowieniem z dnia 27.08.2007 r. znak: US.I/1-415/2/07 uznał, że przedstawione powyżej stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy stwierdził, że w świetle art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?wartość umorzonej pożyczki z Funduszu Pracy nie stanowi przychodu jedynie z działalności gospodarczej?. Ze względu na powyższe oraz zapisy art. 9 ust. 1 i ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ww. ustawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku uznał, że wartość umorzonej pożyczki z Funduszu Pracy będzie stanowiła ?przychód z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu, gdyż nie mieści się w dyspozycji przepisów normujących zwolnienia przedmiotowe?.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po dokonaniu analizy wniosku Podatnika z dnia 25.06.2007 r. oraz treści postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku z dnia 27.08.2007 r. znak: US.I/1-415/2/07, stwierdził co następuje:

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1590) w sprawach zmiany lub uchylenia pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. przed dniem 01.07.2007 r., stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.07.2007 r., z tym że wygasają one z mocy prawa w razie zmiany przepisów, które były przedmiotem interpretacji.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) zawiera katalog źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jako odrębne źródła przychodów przepis ten wymienia m.in. pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy) i inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy). Z kolei przepisy art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy określają rodzaje przychodów kwalifikujących się do ww. źródeł (tj. odpowiednio do pozarolniczej działalności gospodarczej i do innych źródeł).

W przedmiotowym wniosku z dnia 25.06.2007 r. Podatnik stwierdził, że udzielona i częściowo umorzona pożyczka z Funduszu Pracy była ściśle związana z prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (...). Natomiast w myśl art. 14 ust. 2 pkt 6 tej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3 pkt 6 tej ustawy, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.

Z powołanego wyżej art. 14 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy wynika, że kwota umorzonej - decyzją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku z dnia 14.06.2006 r. - pożyczki z Funduszu Pracy, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć należy, iż wyłączenie z przychodów z działalności gospodarczej (podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych) umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy nie oznacza, że automatycznie ww. przychody należy kwalifikować do przychodów z innych źródeł, określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się w szczególności kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ww. ustawy, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ww. ustawy oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Udzielona Podatnikowi pożyczka z Funduszu Pracy oraz częściowe jej umorzenie związane było z prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą. Wartość umorzonego zobowiązania posiada zatem charakter przychodu z działalności gospodarczej. Z tego względu, brak jest podstaw do kwalifikowania i opodatkowania tego przychodu na zasadach właściwych dla innych źródeł. Tym samym stanowisko Podatnika zawarte we wniosku z dnia 25.06.2007 r. należy uznać za prawidłowe.

Wobec powyższego, skoro postanowieniem z dnia 27.08.2007 r. znak: US.I/1-415/2/07 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku uznał stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 25.06.2007 r. za nieprawidłowe, skutkuje to koniecznością zmiany ww. postanowienia w trybie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.07.2007 r., zgodnie z którym organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla z urzędu postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej we wskazanym wyżej brzmieniu, jeżeli m.in. postanowienie to rażąco narusza prawo.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY