Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- w zakresie zastosowania prawa podatkowego dotyczącego wątpliwości odnośnie tego czy sprzedaż działek, które powstały w wyniku zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w gminie, stanowi źródlo przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

sygnatura: PBF/4117-005-19/07

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2007-12-21

słowa kluczowe:działka pod budowę, sprzedaż nieruchomości

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 04.07.2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z dnia 25.06.2007 r. znak: US-I-1-410-3-20/07 w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, udzielonej na wniosek z dnia 02.04.2007 r.

- zmienia zaskarżone postanowienie i uznaje stanowiskoWnioskodawców za prawidłowe.

Zaskarżonym postanowieniem Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku uznał, iż sprzedaż działek budowlanych wydzielonych z części gospodarstwa rolnego stanowi działalność gospodarczą. Zatem osiągnięte dochody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

W złożonym zażaleniu Strona kwestionując stanowisko organu podatkowego wyrażone w przedmiotowym postanowieniu wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia. Nie godzi się ze stanowiskiem organu podatkowego, iż jej działaniom można przypisać znamiona działalności gospodarczej. Wywodzi, że organ oparł się na wadliwym założeniu, że sprzedaży będzie dokonywała w sposób częstotliwy. Podkreśla, że nabyła teren będący przedmiotem sprzedaży poprzez dziedziczenie, około 30 lat temu. Zatem nie z zamiarem sprzedaży. Podnosi, iż to plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący na tym terenie nakazał taki sposób podziału na działki. Dodaje, że żaden ze współwłaścicieli nie prowadzi działalności gospodarczej, a zbywane nieruchomości stanowią ich majątek osobisty.

Rozpatrując przedmiotowe zażalenie, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie zważył co następuje.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania do 31 grudnia 2006 r.) stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1980 roku Zofia K. wraz z mężem Stanisławem (już nieżyjącym) otrzymała od rodziców męża gospodsarstwo rolne. Po śmierci męża w 1991 roku spadek po nim nabyła żona oraz dzieci Grzegorz i Joanna K. W 2006 roku Rada Gminy Giżycko uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego, według którego część gruntów gospodarstwa rolnego przeznaczona została pod budownictwo mieszkaniowe. W styczniu 2007r. dokonano podziału części gospodarstwa rolnego na 20 działek budowlannych. Dotychczas (stycznień i luty) sprzedano dwie działki budowlane.

Zdaniem Dyrektora tutejszej Izby Skarbowej przedstawiony w przedmiotowej sprawie stan faktyczny nie wskazuje, aby dokonywana przez Wnioskodawców sprzedaż działek budowlanych wydzielonych z posiadanych gruntów rolnych miała znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5 a pkt 6 w/w ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie bowiem z tym przepisem działalność gospodarcza albo pozarolniczą działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlanną handlową,usługową
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnychi prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Mając powyższe na uwadze Dyrektor Izby Skarbowej stoi na stanowisku, iż podjęte przez Wnioskodawców w przedstawionym stanie faktycznym działania nie wykraczają poza czynności konieczne do zbycia majątku osobistego. Zatem brak jest podstaw do uznania, iż Wnioskodawcy prowadzą działalność handlową w tym zakresie.

Skoro więc sprzedaż przedmiotowych działek nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie wskazany powyżej przepis art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a w/w ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007r.

Zgodnie z tym przepisem źródłem przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest sprzedaż nieruchomości lub ich części przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W przedmiotowej sprawie przychód uzyskany ze sprzedaży dwóch działek, uzyskanych w wyniku podziału części gospodarstwa rolnego na 20 działek budowlannych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż od momentu nabycia przedmiotowych nieruchomości do dnia ich sprzedaży upłynął 5 letni termin, o którym mowa w w/w przepisie.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie stwierdza, że wywody zażalenia zasługują na uwzględnienie. Zatem orzekł jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku postępowania administracyjnego. Podlega jednak zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater. Skargę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY