Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy uzyskany ze sprzedaży prawa do garażu dochód winien być opodatkowany w rozliczeniu za rok 2007 na tzw. zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej.

sygnatura: PB4/005-SIP-113/07

autor: Izba Skarbowa w Bydgoszczy

data: 2007-11-08

słowa kluczowe:garaż, opodatkowanie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, sprzedaż, zbycie praw

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm. - w brzmieniu obowiązującym do 1 lipca 2007r.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590)

zmieniam z urzędu

postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku z dnia 14 sierpnia 2007r., nr: PDF/415-27/07 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 26 czerwca 2007r. (uzupełnionym pismem z 29 czerwca 2007r.) zwrócili się Państwo do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Stan faktyczny zawarty w powyższym wniosku przedstawia się następująco.

W dniu 12 stycznia 2004r. nabyli Państwo spółdzielcze własnościowe prawo do garażu, położonego przy ul. ..., na osiedlu ... we Włoclawku. Dnia 5 czerwca 2007r. prawo to zostało przez Państwa następnie sprzedane.

Zaznaczyli Państwo, iż notariusz poinformował o konieczności zapłaty 10% podatku dochodowego z tyt. w/wymienionej sprzedaży, z kolei w Urzędzie Skarbowym ustnie powiadomiono Państwa, iż kwotę (stanowiącą różnicę między ceną zakupu i sprzedaży) uzyskaną z transakcji należy opodatkować wg stawki 19%, ujmując ją w zeznaniu podatkowym za rok 2007.

Mając na uwadze tak rozbieżne informacje, zwrócili się Państwo do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku o zajęcie stanowiska w tej kwestii.

Państwa zdaniem, właściwej informacji udzielił organ podatkowy twierdząc, iż uzyskany ze sprzedaży prawa do garażu dochód winien być opodatkowany w rozliczeniu za rok 2007 na tzw. zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej.

Postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2006r., nr: PDF/415-27/07 Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku uznał Państwa stanowisko wyrażone w w/wymienionym wniosku za zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W ocenie organu pierwszej instancji katalog praw majątkowych zawarty w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) ma charakter zamknięty co oznacza, że jedynie w wymienionych przypadkach uzyskane przychody z tyt. zbycia tych praw opodatkowane są 10% zryczałtowanym podatkiem, określonym w art. 28 tej ustawy. Organ nadmienił, iż skoro katalog ten nie obejmuje spółdzielczego własnościowego prawa do garażu, zatem prawo to należy zaliczyć do katalogu praw majątkowych zawartych w art. 10 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy, jako inne prawo majątkowe niż wymienione w pkt 8 lit. a) -c), zaś przychód uzyskany z tyt. jego zbycia należy opodatkować wg skali podatkowej.

Na postanowienie to nie złożyli Państwo zażalenia, w związku z tym stało się ono ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym w złożonym przez Panią wniosku stwierdza, co następuje.

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zatem zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Stosownie natomiast do postanowień art. 14b § 5 pkt 2 cyt. ustawy, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, z urzędu jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo TK lub ETS, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Po dokonaniu analizy przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego sprawy, organ drugiej instancji stwierdza, iż postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku z dnia 14 sierpnia 2007r., zostało wydane z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie uregulowań.

Z treści wniosku wynika bowiem, iż zbyli Państwo spółdzielcze własnościowe prawo do garażu przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

Wymagającym wyjaśnienia jest kwestia właściwego opodatkowania podatkiem dochodowym uzyskanych z powyższej transakcji środków finansowych. W szczególności istotnym istotnym jest czy źródło przychodów określone w art. 10 ust.1 pkt 8 lit a)-c) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swoim zakresem sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do garażu, czy też sprzedaż tego prawa zalicza się do źródła przychodów określonego w art. 10 ust.1 pkt 7 jakimi są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Stosownie do treści art.10 ust.1 pkt 8 lit a)-c) przytoczonej wyżej ustawy źródłami przychodów są odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera samodzielnej definicji pojęcia lokalu użytkowego, czy spółdzielczego własnościowego prawa do takiego lokalu ani też nie odsyła do określenia znaczenia tych pojęć w rozumieniu innych ustaw.

W znaczeniu potocznym lokal użytkowy to lokal przeznaczony na cele niemieszkalne (Słownik Języka Polskiego, PWN Warszawa 1995r.). W tym znaczeniu garaż, jako przeznaczony na cele inne niż mieszkalne jest lokalem użytkowym. Garaż bowiem, jako pomieszczenie o charakterze użytkowym, mogącym być również przedmiotem oddzielnego, samodzielnego obrotu nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Ustawa prawo spółdzielcze, która posługiwała się pojęciem lokalu użytkowego, jakkolwiek wyodrębniała garaż jako samodzielną kategorię lokalu, to przewidywała możliwość oddania garaży członkom spółdzielni mieszkaniowej na zasadzie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego jako ograniczonego prawa rzeczowego (art. 238 § 1 i art. 239 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Dz.U. z 1995r., Nr 54, poz. 88 ze zm.- skreślony z dniem 24 kwietnia 2001r.).

Zatem dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu zalicza się do źródła przychodów określonego w art.10 ust.1 pkt 8 lit b) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 19 ust. 1 tej ustawy przychodem ze sprzedaży między innymi praw majątkowych o jakich mowa w art.10 ust.1 pkt 8 lit b) jest ich wartość rynkowa wyrażona w cenie określonej w umowie pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

W myśl natomiast art. 28 ust. 2 powołanej ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006r.) podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Organ drugiej instancji zauważa nadto, iż na mocy przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588) zmienione zostały zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania mają jednak zastosowania do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych, nabytych po dniu 1 stycznia 2007r. ? art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej.

Reasumując przychód uzyskany przez Państwa ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do garażu stanowi źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy i podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zasada zapłaty podatku nie ma zastosowania do podatników, którzy w terminie 14 dni od daty sprzedaży prawa majątkowego, złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ustawy.

Dokonując zatem analizy Państwa wniosku z dnia 26 czerwca 2007r. (uzupełnionego pismem z 29 czerwca br.) Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku nieprawidłowo zakwalifikował sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do garażu i nieprawidłowość ta skutkować musi zmianą postanowienia organu pierwszej instancji z dnia 14 sierpnia 2007r., w trybie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej (w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 lipca 2007r.), zgodnie z którym organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia z urzędu postanowienie, m.in. wówczas, gdy rażąco narusza prawo.

Stanowisko Państwa dotyczące sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu sprzedaży wymienionego wyżej prawa majątkowego wyrażone we wniosku z dnia 26 czerwca 2007r. (uzupełnionego pismem z 29 czerwca 2007r.) należy uznać za nieprawidłowe.

Powyższa ocena dotyczy stanowiska przedstawionego przez Państwa w przedmiotowym wniosku i stanu prawnego z dnia zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 5 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa zmiana postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora tut. Izby Skarbowej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY