Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dochody z tytułu najmu w Polsce lokalu użytkowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: BI/415-0966/07

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2007-10-11

słowa kluczowe:czynsz, dzierżawa, najem

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14b §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) ? w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r. ? w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po zakończeniu postępowania wszczętego postanowieniem z dnia 18 września 2007r. Nr BI/415- 0966/07 postanawia się z urzędu zmienić stanowisko Pani ... zawarte we wniosku z dnia 10 kwietnia 2007r. o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej sposobu opodatkowania w Polsce dochodu z tytułu czynszu dzierżawnego.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 10 kwietnia 2006r. (uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2007r.) podatniczka zwróciła się do organów podatkowych o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatniczka na stałe zamieszkuje w Australii gdzie mieści się jej centrum interesów życiowych. Do Polski przyjeżdża sporadycznie ? raz na kilka lat. W 2006r. podczas pobytu w Polsce podatniczka nabyła lokal użytkowy, który wydzierżawiła. Od stycznia 2007r. otrzymuje miesięczny dochód z tego tytułu. Wnioskodawczyni twierdzi, że nie powinna w Polsce płacić podatku dochodowego z tytułu dzierżawy gdyż całość dochodów opodatkowuje w Australii.

Wniosek podatniczki w części dotyczącej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania został rozpatrzony przez Ministra Finansów postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2007r. Nr DD4-033-0665/JG/07/1157. Natomiast w części dotyczącej zasad opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych z tytułu czynszu dzierżawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.) nie został załatwiony ? zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej ? w ustawowym terminie trzech miesięcy od jego wpływu. Doszło więc do ?milczącego akceptu? stanowiska podatniczki na skutek niewydania przez organ podatkowy postanowienia, o którym mowa w treści art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej. W tej sytuacji organ podatkowy został związany zawartym we wniosku stanowiskiem podatnika.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po dokonaniu weryfikacji stanowiska przedstawionego we wniosku stwierdza, co następuje:

Stosownie do treści art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 2b pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

W myśl postanowień art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. między innymi najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z powyższego wynika, że wyboru formy opodatkowania przychodów osiąganych z tyt. najmu (czynszu dzierżawnego) dokonuje podatnik. Jeżeli zdecyduje się na rozliczanie podatku od dochodów z najmu na zasadach ogólnych - to nie musi składać w tej sprawie żadnego oświadczenia urzędowi skarbowemu. Podatnicy, którzy wybiorą taką formę opodatkowania, są ? w myśl art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. - obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w tej ustawie. Wysokość zaliczek za miesiące do listopada roku podatkowego ? w myśl 44 ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991r. - ustala się w ten sposób, że:

  1. obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (tj. w roku 2007 jest to kwota 3.013zł),
  2. zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b ? tj. według skali podatkowej,
  3. zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Zaliczki miesięczne, od przychodów między innymi z najmu czy dzierżawy za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości należnej za listopad, uiszcza się w terminie do 20 grudnia (art. 44 ust. 6 ww. ustawy).

Dodatkowo ? stosownie do postanowień art. 45 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym według ustalonego wzoru w terminie do 30 kwietnia następnego roku i w tym terminie wpłacać różnicę pomiędzy podatkiem należnym wynikającego z zeznania(...) a sumą należnych za dany rok zaliczek (...).

Z powyższego wynika, że w przypadku osiągania przez podatnika dochodów z najmu, opodatkowanych na zasadach ogólnych podatnik ma obowiązek w ciągu roku podatkowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, a dodatkowo zobowiązany jest do wykazania dochodów osiągniętych z tytułu najmu w zeznaniu rocznym. Obowiązek wykazania dochodu z tyt. najmu w zeznaniu rocznym dotyczy także tych podatników, na których nie ciąży obowiązek wpłacania zaliczek w ciągu roku tj. osiągnięty dochód tyt. z najmu nie przekroczył kwoty 3.013zł.

Ponadto zgodnie z treścią art. 2 ust. 1a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jeżeli Podatnik zdecyduje się na opodatkowanie dochodów z najmu w formie ryczałtu ewidencjonowanego przepisy (art. 9 ust. 1 ustawy z 20.11.1998 r.) nakładają na niego obowiązek terminowego złożenia - naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania - pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

  • nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego - w przypadku kontynuowania najmu,
  • do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu z tego tytułu - w przypadku osób, które rozpoczynają taką działalność w ciągu roku podatkowego.

Stawki zryczałtowanego podatku w przypadku świadczenia usług najmu, zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20.11.1998 r. wynoszą 8,5% przychodów,(...) , jeżeli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 4.000 euro; od nadwyżki ponad tę kwotę, ryczałt wynosi 20% przychodów, przy czym zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 20.11.1998 r. kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Na podatnikach, którzy postanowili, że przychody osiągane z tyt. najmu będą podlegały opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ciąży ? zgodnie z art. 21 ust. 1 - 1c ustawy z dnia 20.11.1998r. - obowiązek obliczania za każdy miesiąc lub co kwartał (na warunkach określonych w ustawie) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i wpłacania go na rachunek - właściwego według miejsca zamieszkania podatnika ? urzędu skarbowego. Podatnicy wpłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20.11.1998r. są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym do 31 stycznia następnego roku zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Reasumując, w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym sprawy uzyskany przez podatniczkę przychód z tytułu wynajmu lokalu użytkowego, jeżeli podatniczka nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, podlega w Polsce opodatkowaniu:

  • na zasadach ogólnych - według progresywnej skali podatkowej - w zależności od wysokości uzyskanego dochodu (czyli nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania) stawką 19%, 30% lub 40%, lub
  • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według stawki:

- 8,5% jeżeli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekracza równowartości 4.000 euro oraz

- 20% - od nadwyżki ponad ww. kwotę.

Z uwagi na wystąpienie w rozpatrywanej sprawie przesłanek określonych w treści art. 14b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej zmienił z urzędu stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2006r.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY