Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

?Od jakiej kwoty, w świetle nowych przepisów, zapłacimy podatek od sprzedaży mieszkania??

sygnatura: IS.I/2-4151/6/07, IS.I/2-4151/7/07

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2007-09-26

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, przekształcanie prawa lokatorskiego w prawo własności, przychód, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, sprzedaż mieszkania, wkład do spółdzielni mieszkaniowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b i art. 22 ust. 6c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 24.05.2007r. znak US I/415-13/07 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i stwierdza, że Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego kosztów tego nabycia z uwzględnieniem kwot wnoszonego do spółdzielni wkładu mieszkaniowego.

W dniu 02.03.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli wpłynął wniosek Pani K. (uzupełniony pismem z dnia 10.04.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 25.01.2007 r. Wnioskodawczyni dokonała wraz z mężem przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Małżonkowie zgromadzili w spółdzielni mieszkaniowej wkład w wysokości 40.311,33 zł, a następnie w celu przekształcenia prawa lokatorskiego we własnościowe, dokonali uzupełnienia ww. wkładu o kwotę 18.530,83 zł. Małżonkowie zamierzają sprzedać nabyte w 2007 r. mieszkanie za kwotę 80.000,00 zł. W tak przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni pyta: ?Od jakiej kwoty, w świetle nowych przepisów, zapłacimy podatek od sprzedaży mieszkania (...)??. Według Wnioskodawczyni podatek winien być obliczony od kwoty 21.157,84 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży (80.000,00 zł) a sumą zgromadzonego wkładu mieszkaniowego i uiszczonej dopłaty (40.311,33 zł + 18.530,83 zł).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli w postanowieniu z dnia 24.05.2007r. znak US I/415-13/07 uznał, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż w przypadku sprzedaży nabytego w 2007 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które stanowi współwłasność małżeńską, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty 19% podatku od połowy uzyskanego z tego tytułu dochodu. Koszt uzyskania przychodu stanowić będzie połowa ?wpłaty do spółdzielni mieszkaniowej opłaty wynikającej z przekształcenia (...) prawa lokatorskiego na własnościowe? (tj. 1/2 z kwoty 18.530,00 zł). Kosztu nie będzie stanowiła natomiast wartość wkładu uprzednio zgromadzonego w spółdzielni mieszkaniowej, gdyż ?aktualnie w celu zakupu powyższego mieszkania? wydatki takie nie zostały poniesione. Organ podatkowy I instancji stwierdził ponadto ? odnosząc się do wyliczeń zawartych we wniosku o udzielenie interpretacji ? że nie jest w stanie ustalić faktycznego dochodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu, ponieważ zdarzenie to jeszcze nie nastąpiło.

Postanowieniem z dnia 12.07.2007 r. znak IS.I/2-4151/6/07 Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wzruszenia, w trybie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2007 r., postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po dokonaniu analizy akt sprawy stwierdził co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego prawa. Przychodem z tego tytułu jest jego wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, z zastrzeżeniem możliwości jego określenia przez organ podatkowy (art. 19 ust. 1-4 ustawy). Stosownie natomiast do treści art. 22 ust. 6c cytowanej ustawy, koszty uzyskania przychodu w tym przypadku stanowią udokumentowane koszty nabycia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość prawa, poczynione w czasie jego posiadania. Wysokość nakładów, o których mowa wyżej, w myśl art. 22 ust. 6e ww. ustawy, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia tego prawa, określonym zgodnie z art. 19 ww. ustawy a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d wspomnianej ustawy. Dochodu z odpłatnego zbycia wskazanego prawa majątkowego nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł. Podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania podatkowego, tj. do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) ? obowiązującym w chwili dokonania przez Państwa K. przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu (?wykupienia? mieszkania w dniu 25.01.2007 r.) - na pisemne żądanie członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu przez niego m.in. wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części (art. 111 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy).

Odnosząc przedstawiony powyżej stan prawny do zaprezentowanego przez Wnioskodawczynię stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż do kosztów nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie można zaliczyć wszystkie udokumentowane wydatki związane bezpośrednio z nabyciem (przekształceniem) tego prawa, przy czym podkreślić należy, że ?dopłata? jest jedynie częścią kosztu nabycia prawa, którego ponoszenie jest rozłożone w czasie. Kwota wpłacana do spółdzielni w momencie przekształcenia nie pokrywa w całości kosztu nabycia prawa do lokalu, w związku z czym dla prawidłowego obliczenia tego kosztu konieczne jest uwzględnienie wcześniejszych wpłat tytułem wkładu. W związku z przekształceniem stają się one wydatkami bezpośrednio związanymi z nabyciem prawa do lokalu i odpowiednio udokumentowane - stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym w sytuacji odpłatnego zbycia stanowiącego współwłasność małżeńską, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (przed upływem 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie tego prawa) Pani K. będzie zobowiązana ? stosownie do zapisów art. 8 ust. 1, ust. 2 pkt 1 oraz art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem, że nie nastąpią przesłanki zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tego tytułu - do zapłaty 19% podatku wyliczonego od połowy uzyskanego dochodu, z uwzględnieniem, że koszt uzyskania przychodu będą stanowiły ww. koszty nabycia prawa do lokalu.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zwraca uwagę ? podzielając w tym zakresie pogląd organu I instancji ? że obecnie nie jest możliwe kwotowe określenie dochodu z tytułu sprzedaży prawa do lokalu, o którym mowa we wniosku o udzielenie interpretacji:

  • niezależnie od zamiaru Małżonków sprzedaży mieszkania za określoną cenę, przychód może zostać określony przez organ podatkowy,
  • nie są znane koszty odpłatnego zbycia,
  • koszty uzyskania przychodu obliczane są z uwzględnieniem odpowiednio udokumentowanych nakładów zwiększających wartość prawa, poczynionych w czasie jego posiadania.

Z powyższych względów dopuszczalne jest jedynie odniesienie się do zasad ustalania przychodu, kosztów i dochodu, nie zaś do kwot podanych przez Podatniczkę.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w sprawach zmiany lub uchylenia pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. przed 1.07.2007 r., stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem.

Uwzględnienie powyższych okoliczności skutkuje zmianą postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 24.05.2007 r. znak US I/415-13/07 w trybie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2007 r., nakładającym na organ odwoławczy obowiązek zmiany z urzędu postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, o ile postanowienie to rażąco narusza prawo.

Biorąc pod uwagę treść wniosku o udzielenie interpretacji oraz fakt wydania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli odrębnego postanowienia w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu oraz w związku z wszczęciem postępowania w sprawie wzruszenia ww. postanowienia, Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie odniósł się do tego zagadnienia w decyzji z dnia 17.09.2007 r. znak IS.I/2-4151/9/2007.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY