Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jaki sposób należy opodatkować przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii ?

sygnatura: PD1-41-51-103/06

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2006-09-07

słowa kluczowe:energia elektryczna, prawa majątkowe, świadectwo pochodzenia

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.06.2006 r., podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 21.06.2006 r. znak: DP/415-24/06 w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

Pismem z dnia 20.04.2006 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej z zapytaniem w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w małych elektrowniach wodnych i związanej z tym sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych wynikających z przyznanych przez Urząd Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia.

W złożonym wniosku strona przedstawiła własne stanowisko dotyczące w/w zagadnienia. Zdaniem wnioskującego otrzymywane wynagrodzenie za sprzedaną energię oraz wartość praw majątkowych do świadectw pochodzenia z dnia ich rejestracji stanowi przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 5,5%, natomiast dochód z tytułu odpłatnego zbycia praw majątkowych do świadectw pochodzenia winien być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg stawki 19%.

W dniu 21.06.2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej wydał postanowienie znak: DP/415-24/06, w którym stwierdził, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie podatnik wniósł zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach pismem z dnia 30.06.2006 r.

W uzasadnieniu zażalenia podatnik nie zgadza się z interpretacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej i uważa, że przychód ze sprzedaży świadectw pochodzenia związanych z wyprodukowaną energią odnawialną może być opodatkowany wg stawki 5,5%. Skarżący argumentuje, iż opodatkowanie w ramach PIT-38 nie ma zastosowania, gdy zbycie instrumentów finansowych następuj e w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

W wyniku rozpatrzenia zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zważył, co następuje:

Od 1 października 2005 r. weszły w życie zapisy znowelizowanej ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie, z którymi produkt wytwarzany przez Małe Elektrownie Wodne - "energia ze źródła odnawialnego" podzielony został na dwa elementy: na "energię elektryczną" i "świadectwo pochodzenia".

Zgodnie z art. 9e ust. 6 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.) - prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099 ze zm.).

W związku z powyższym, prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii należy uznać za instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).

W konsekwencji przychody uzyskane ze zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii należy zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.).

Stosownie do postanowień art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających (...) podatek wynosi 19% uzyskanych dochodów.

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 3 dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Jak z powyższego wynika opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej, jak podnosi podatnik, podlega dochód. Jednakże dochód ten należy ustalić w sposób przewidziany w powołanych przepisach.

Wbrew argumentom podatnika, podstawy wyłączenia z opodatkowania przychodu ze zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej według zasad wynikających z art. 30b ust. 1 nie może stanowić art. 30b ust. 4 ustawy podatkowej.

W myśl tego przepisu art. 30b ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. Zbycie instrumentów finansowych w wykonaniu działalności gospodarczej oznacza prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kupna i sprzedaży takich instrumentów (w przedmiotowej sprawie świadectw pochodzenia).

Z treści wniosku i zażalenia podatnika nie wynika, aby podatnik prowadził działalność w takim zakresie. W związku, z czym przepis art. 30b ust. 4 nie może mieć zastosowania.

Jednocześnie brak podstaw do opodatkowania przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie, bowiem z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) - opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (art. 6 ust. 1a ustawy). Oznacza to, że do innych przychodów poza w/w wymienionymi, zgodnie z przepisami ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie ma zastosowania. Należy, bowiem zauważyć, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 10 ust. 1 rozróżnia poszczególne źródła przychodów. Takimi źródłami są m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza oraz kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Od zakwalifikowania przychodu do danego źródła zależy sposób opodatkowania tego przychodu. W przypadku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przepisy ustaw podatkowych przewidują możliwość wyboru przez podatnika form opodatkowania tych przychodów. Natomiast dla przychodów z kapitałów pieniężnych przepisy ustaw podatkowych takiego wyboru nie przewidują.

Reasumując w niniejszej sprawie przychód uzyskany przez podatnika z tytułu sprzedaży energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, jako przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z wybraną formą opodatkowania, będzie podlegał opodatkowaniu ryczałtem według stawki 5,5% jako działalność wytwórcza. Natomiast dochód ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej, będzie podlegał 19% podatkowi dochodowemu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY