Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Kwestia opodatkowania wypłacanych wspólnikom - osobom fizycznym, dywidend w sytuacji prowadzonej przez spółkę z o.o.działalności rolniczej oraz innej działalności

sygnatura: PF-I-41180/INT/10/KK/06

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2006-09-19

słowa kluczowe:dywidendy, działalność rolnicza, kodeks spółek handlowych, opodatkowanie dochodów, pozarolnicza działalność gospodarcza

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku z dnia 20 września 2005 r. Nr PDF-III/415(21)05 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania wypłacanych wspólnikom - osobom fizycznym dywidend w sytuacji prowadzonej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działalności rolniczej oraz innej działalności, gdyż zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2005 r. do Urzędu Skarbowego w Kluczborku wpłynął pisemny wniosek płatnika - Spółki z o.o. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Z przedstawionego w w/w piśmie stanu faktycznego wynika, że na dzień złożenia wniosku Jednostka prowadziła działalność rolniczą bez działów specjalnych produkcji rolnej oraz działalność pozarolniczą. Za 2004r. dochód z działalności rolniczej wyniósł 85,77 %, a z działalności pozarolniczej 14,23 % ogólnego dochodu. Po zakończeniu roku podatkowego Zarząd Spółki wypłacił dywidendy udziałowcom będącym osobami fizycznymi.
Według Jednostki płatnik winien pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy tylko od tej części dywidendy, która przypada na dochód z działalności pozarolniczej, a nie od całości wypłaconej dywidendy.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej. W tej sytuacji - jak argumentowano - dywidenda, w części obliczonej od dochodu z działalności rolniczej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w postanowieniu z dnia 20 września 2005r. Nr PDF-III/415(21)05 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania wypłacanych udziałowcom dywidend, w sytuacji prowadzonej przez Spółkę z o.o. działalności rolniczej oraz innej działalności - zgodził się ze stanowiskiem Jednostki uznając, iż dywidenda wypłacona osobie fizycznej, w przedstawionym stanie faktycznym, podlega opodatkowaniu w części, która przypada na dochód z działalności pozarolniczej, a dywidenda od dochodu uzyskanego z działalności rolniczej nie podlega podatkowi dochodowemu.Dokonując weryfikacji w/w postanowienia z dnia 20 września 2005r. Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdził, iż zostało ono wydane z naruszeniem przepisów art. 24 ust. 5 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 w związku art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Przywołując przepis art. 191 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) stwierdzić trzeba, że wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.Przepis ten nie rozgranicza jednak źródeł pochodzenia uzyskanego przez spółkę zysku. Bez znaczenia pozostaje fakt, że dochód spółki podlegający podziałowi został wypracowany z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też z działalności rolniczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są m. in. kapitały pieniężne. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m. in. przychody z tytułu dywidendy. Stosownie do art. 24 ust. 5 ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Od zakwalifikowania przychodu do danego źródła zależy sposób jego opodatkowania. Dla przychodów z kapitałów pieniężnych, w myśl art. 30a ust. 1 pkt 4 powyższej ustawy, przewiduje się zryczałtowaną formę opodatkowania 19% podatkiem dochodowym. W konsekwencji - w przedstawionym przypadku Spółka - osoba prawna wypłacająca udziałowcom dywidendy, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinna od całości wypłat dokonanych z tego tytułu - zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy - obliczyć, pobrać i wpłacić do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy.

Zauważyć trzeba, że udziałowcem spółki z o.o. uprawnionym do udziału w jej zyskach może być inna osoba prawna - spółka z o.o. mająca siedzibę na terytorium RP. W takim przypadku zastosowanie znajdzie m. in. art. 22 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którymi jeżeli osoba prawna uzyskuje przychody z działalności rolniczej oraz z innych źródeł przychodów, łączną kwotę dochodu z tytułu udziału w zysku osoby prawnej zmniejsza się o dochód z działalności rolniczej, uzyskany za ten sam okres sprawozdawczy, z wyjątkiem dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Gdy ustalenie dochodu zmniejszającego jego łączną kwotę nie jest możliwe, dochód ten ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, w ogólnej kwocie przychodów.
Na tle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - co należy podkreślić - dochodzi do zróżnicowania podmiotów. Osoby prawne dla celów opodatkowania dywidendy pomniejszają łączną kwotę dochodu z tego tytułu o kwotę przypadającą na działalność rolniczą, natomiast w przypadku osób fizycznych opodatkowaniu podlega cała kwota faktycznie uzyskanej dywidendy.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują wyłączenie spod ich stosowania przychodów z działalności rolniczej. W stanie faktycznym objętym przedmiotowym zapytaniem chodzi jednak o opodatkowanie dochodów osoby fizycznej z kapitałów pieniężnych, tj. źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku dochodzi do uzyskania dochodu osoby fizycznej z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Wówczas uzyskany przez te osoby - cały dochód z dywidendy, a nie jego część odpowiadająca dywidendzie od dochodów spółki z działalności pozarolniczej - jest opodatkowany ryczałtowo.

Stanowisko powyższe zostało podzielone przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 24 lipca 2006 r. Nr DD3-033-52/RM/06/416. W konsekwencji dywidenda wypłacona osobie fizycznej, w stanie faktycznym przedstawionym przez Jednostkę we wniosku o interpretację -podlega opodatkowaniu w całości.

W tej sytuacji skoro stanowisko organu podatkowego pierwszej instancji, wyrażone we wskazanym w sentencji postanowieniu z dnia 20 września 2005r. rażąco narusza wyżej powołane przepisy prawa materialnego, stosownie do art. 14a § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa winno zostać zmienione z urzędu. Wskazać przy tym należy, iż rażące naruszenie prawa następuje wtedy, gdy treść rozstrzygnięcia pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa i gdy charakter takiego naruszenia powoduje, że owo rozstrzygnięcie nie może zostać w obrocie prawnym jako akt wydany przez organ praworządnego Państwa.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Jednostkę w zapytaniu i stanu prawnego obowiązującego w dniu jego wydania.

Na decyzję przysługuje - stosownie do przepisu art. 221 ustawy Ordynacja podatkowa - prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W myśl art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa, odwołanie winno zawierać zarzut przeciwko decyzji oraz określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem wniesionego odwołania.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY