Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym spłata jaką podatnik ma otrzymać w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze umowy zawartej między współwłaścicielami?

sygnatura: BD-F/415-37/06/z

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2006-09-22

słowa kluczowe:nieruchomości, zbycie, zniesienie współwłasności

Pismem z dnia 26.04.2006 r. uzupełnionym w dniu 27.06.2006 r. podatnik wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady z wnioskiem o interpretację przepisów prawnych dotyczących opodatkowania spłaty jaką ma otrzymać w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze umowy zawartej między współwłaścicielami. Powyższa czynność zostałaby dokonana przed upływem pięciu lat licząc od końca roku podatkowego, w którym pytający stał się współwłaścicielem tej nieruchomości.

Zdaniem podatnika, zniesienie współwłasności /ze spłatą/ nie stanowi odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z czym uzyskanie przychodu w wyniku dokonanej spłaty nie rodzi obowiązku podatkowego. W ocenie pytającego w takim przypadku nie ma miejsca uzyskanie jakiegokolwiek przychodu ponieważ ?nastąpi jedynie zamiana udziału w nieruchomości na jego wartość wyrażoną w pieniądzu?.

Postanowieniem z dnia 28.06.2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady stwierdził, że stanowisko pytającego jest nieprawidłowe wyjaśniając jednocześnie, iż odpłatne zbycie oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Zatem otrzymana spłata będzie stanowiła przychód do opodatkowania

Na postanowienie to podatnik złożył zażalenie zarzucając rażące naruszenie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz błędną wykładnię słowa ?spłata?. Zdaniem odwołującego przepis ten zawiera ?zamknięty katalog stanów faktycznych, które rodzą obowiązek podatkowy i nie wymienia odpłatnego zniesienia współwłasności, tj. takiego, w którym mamy do czynienia ze spłatami czy dopłatami?. Podatnik podnosi, iż organ podatkowy pierwszej instancji błędnie przyjął, że spłata z tytułu zniesienia współwłasności stanowi cenę za sprzedaż /odpłatne zbycie/ udziału w nieruchomości.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, co następuje:

W niniejszej sprawie kwestią budzącą wątpliwości pytającego jest to, czy zniesienie współwłasności nieruchomości ze spłatą stanowi odpłatne zbycie, o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./.

W myśl tego przepisu źródłem przychodów jest odpłatne zbycie /z zastrzeżeniem ust. 2/ nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Natomiast ust. 2 stanowi, że przywołany wyżej przepis nie stosuje się do odpłatnego zbycia:

#61485; na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenie wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu ? do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy,

#61485; w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

#61485; składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy.

Podstawową formą odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, jak słusznie zauważył organ podatkowy pierwszej instancji, jest sprzedaż i zamiana.

Jednakże wymienione w art. 10 ust. 2 wyjątki są przykładem na to, że ?odpłatne zbycie? w rozumieniu powołanych przepisów jest pojęciem szerokim, obejmuje bowiem nie tylko sprzedaż /lub zamianę/, ale również opisane wyżej zdarzenia.

Odpłatne zbycie oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Zniesienie współwłasności polegające na przyznaniu rzeczy jednemu ze współwłaścicieli, podczas gdy pozostali otrzymują spłatę, jest niewątpliwie formą odpłatnego zbycia, bowiem spłata jest w takim przypadku wyrażoną w pieniądzu równowartością udziału we wspólnym prawie.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 cyt. ustawy podatkowej podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

Niniejsza interpretacja prawa podatkowego została wydana w oparciu o przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w dniu jej wydania stan prawny.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY