Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dot. opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego

sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/23/06/AG

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-08-18

słowa kluczowe:miejsce postojowe, ograniczone prawo rzeczowe, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wkład do spółdzielni mieszkaniowej

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 07.06.2006 r. na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z dnia 08.05.2006 r. Nr 1449/2CF/415/IP-32/06/EW w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

orzeka

odmówić zmiany lub uchylenia postanowienia organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE

Pan D. G., pismem z dnia 09.02.2006 r., wystąpił z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Podatnik na podstawie zawartej z M umowy na realizację budowy lokalu mieszkalnego, dokonał wpłaty kwoty 115.492,00 zł. Ponieważ Spółdzielnia nie wywiązywała się z umowy, a jej sytuacja finansowa i prawna wskazywała na niemożność zwrotu wpłaconej kwoty, w dniu 06.02.2003 r. została podpisana umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym w budynku mieszkalnym wybudowanym przez Spółdzielnię (wkład budowlany w wysokości 30.000,00 zł przypadający na spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego odliczony został od zobowiązania Spółdzielni z tytułu zwrotu wkładu budowlanego na lokal mieszkalny).

W ocenie Podatnika, w momencie sprzedaży przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Postanowieniem z dnia 08.05.2006 r. Nr 1449/2CF/415/IP-32/06/EW Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe wskazując, iż uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego przychód będzie podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na powyższe postanowienie wniesiono zażalenie, w którym zarzucono naruszenie przepisów prawa procesowego, tj. art. 122 Ordynacji podatkowej poprzez niepodjęcie przez organ podatkowy wszelkich działań niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy.

W ocenie Podatnika organ podatkowy przyrównał ograniczone prawo rzeczowe jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego do praw majątkowych takich jak renta, prawa autorskie, pomijając zupełnie fakt, iż ustawodawca - zgodnie z art. 1719 ustawy o spółdzielniach - mieszkaniowych zrównał spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.

Ponadto Podatnik wskazuje na zapis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym katalog ograniczonych praw rzeczowych ograniczono tylko do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, co powoduje, że sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego, skoro nie zostało w tym przepisie wymienione, nie podlega opodatkowaniu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpoznaniu zarzutów zażalenia zauważa, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 jeżeli uzna, że zażalenie wniesione przez podatnika, płatnika lub inkasenta zasługuje na uwzględnienie.

Analiza zaprezentowanego przez Stronę stanu faktycznego oraz mających zastosowanie przepisów prawa podatkowego nie daje podstaw do uwzględnienia wniesionego przez Pana D. G. zażalenia.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż prawo majątkowe to w prawie cywilnym prawo podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego. Do praw majątkowych zalicza się prawa: rzeczowe (własność, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe), obligacyjne (np. najmu, dzierżawy, renta umowna, wierzytelności z tytułu udziału w spółce), na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym (np. prawa autorskie), rodzinne o charakterze majątkowym (np. prawo do alimentów) czy prawa spadkowe. Niektóre z tych praw majątkowych stanowią źródło przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 lub art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

W rozpatrywanej sprawie przedmiotem sprzedaży ma być spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego, które obok spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zalicza się do ograniczonych praw rzeczowych, co w świetle powyższych rozważań kwalifikuje je jako prawo majątkowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 28 tej ustawy, jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Katalog praw majątkowych zawarty w w/w przepisie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że jedynie w enumeratywnie wymienionych przypadkach, gdy następuje odpłatne zbycie ściśle wskazanych w nim praw majątkowych, uzyskane z tego tytułu przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach szczególnych, określonych w art. 28 ustawy o podatku dochodowym tj. z zastosowaniem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Powyższy katalog nie zawiera spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego, co nie oznacza, iż sprzedaż takiego prawa nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stosownie bowiem do treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, za źródło przychodu podlegające opodatkowaniu uznaje się kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W świetle powyższego, spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego, jako prawo majątkowe inne niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), będzie podlegać opodatkowaniu jako źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy. Dochody uzyskane z tej sprzedaży będą zatem opodatkowane na tzw. zasadach ogólnych określonych m.in. w art. 9, według skali podatkowej zawartej w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy zauważyć, iż na podstawie powołanego art. 14a Ordynacji podatkowej, Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście na pisemny wniosek podatnika był zobowiązany udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie wnoszącego, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Natomiast składający wniosek Podatnik, w myśl art. 14 § 2 cyt. ustawy, był zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Przedstawiony stan faktyczny nie budził wątpliwości i organ podatkowy udzielił interpretacji zgodnie z zasadami określonymi przepisami Ordynacji podatkowej, zatem zarzut naruszenia art. 122 Ordynacji podatkowej poprzez niepodjęcie przez organ podatkowy wszelkich działań niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, należało uznać za nieuzasadniony.

Odnosząc się natomiast do zarzutu pominięcia faktu, iż ustawodawca - zgodnie z art. 1719 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - zrównał spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnia, iż podobne uregulowanie omawianych praw pozostaje bez wpływu na dokonaną ocenę prawną. Istotne dla przedmiotowej sprawy jest bowiem to, że spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego nie zostało wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, iż ocena stanowiska wyrażonego w piśmie z dnia 09.02.2006 r. dokonana przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście jest prawidłowa.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY