Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

#9679;W jaki sposób dokumentować wydatki poniesione na budowę własnego budynku mieszkalnego? #9679;Jakie towary i usługi zalicza się do tych wydatków? #9679;Czy istnieje limit kwotowy bądź ilościowy ? #9679;Czy w rozliczeniu z urzędem posługiwać się kwotami brutto czy netto? #9679;Czy poniesione wydatki można dokumentować np. fakturami VAT wystawionymi przez wykonawców bądź sprzedawców środków rzeczowych trwale związanych z nieruchomością (jakie to są rzeczy)? #9679;Czy w przypadku nie przeznaczenia uzyskanego przychodu w całości zgodnie ze złożonym oświadczeniem podatek dochodowy należy zapłacić od przychodu pomniejszonego o podatek VAT oraz ewentualne koszty nabycia (opłata notarialna, usługi geodezyjne)?#9679;Czy kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości podlegająca podatkowi dochodowemu w przedstawionej sytuacji jest kwotą netto?

sygnatura: BD-G 415-183-06

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2006-07-10

słowa kluczowe:

Podatnik pismem z dnia 21.11.2005r. uzupełnionym pismami z dnia 03.01.2006r. oraz z dnia 01.02.2006r. zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż w 2005r. nabył jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej grunt budowlany, który został podzielony na ok. 20 działek aktualnie sprzedawanych. Z uwagi na wielokrotność czynności polegających na sprzedaży nieruchomości od każdej sprzedaży odprowadzany jest 22% podatek od towarów i usług. Jednocześnie z uwagi na zamiar przeznaczenia większości środków pieniężnych w ciągu 2 lat na budowę własnego budynku mieszkalnego, przy każdej transakcji Podatnik składa oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanych środków pieniężnych na własne cele mieszkaniowe.

Podatnik zwrócił się zatem z następującymi pytaniami :

#9679; W jaki sposób dokumentować wydatki poniesione na budowę własnego budynku mieszkalnego?

#9679; Jakie towary i usługi zalicza się do tych wydatków?

#9679; Czy istnieje limit kwotowy bądź ilościowy ?

#9679; Czy w rozliczeniu z urzędem posługiwać się kwotami brutto czy netto?

#9679; Czy poniesione wydatki można dokumentować np. fakturami VAT wystawionymi przez wykonawców bądź sprzedawców środków rzeczowych trwale związanych z nieruchomością (jakie to są rzeczy)?

#9679; Czy w przypadku nie przeznaczenia uzyskanego przychodu w całości zgodnie ze złożonym oświadczeniem podatek dochodowy należy zapłacić od przychodu pomniejszonego o podatek VAT oraz ewentualne koszty nabycia (opłata notarialna, usługi geodezyjne)?

#9679; Czy kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości podlegająca podatkowi dochodowemu w przedstawionej sytuacji jest kwotą netto?

Zdaniem Podatnika

#9679; wydatki poniesione na budowę własnego budynku mieszkalnego należy udokumentować dowodami takimi jak: faktura, paragon, rachunek uproszczony, umowy z wykonawcami i podwykonawcami (umowy prawne i umowy cywilne dotyczące zapłaty za wykonaną pracę ),

#9679; rodzaje towarów i usług, których zakup stanowi wydatek na budowę własnego budynku mieszkalnego to: cegły, zaprawa , instalacja elektryczna, dachówki, tynki, terakota, kafelki, parkiet, deski, armatura łazienkowa, okna oraz prace wykonane przez projektanta dotyczące domu i otoczenia, usługi geodezyjne, dekarskie, elektryczne, ogrodnicze, ponadto wykonanie ogrodzenia, ogrodu, dojazdu do domu,

#9679; zdaniem podatnika nie ma limitu kwoty i ilości wydatków przeznaczonych na budowę własnego budynku mieszkalnego,

#9679; w związku z odprowadzeniem do urzędu podatku VAT naliczonego od wartości sprzedanej nieruchomości, do obliczenia podatku dochodowego należy wziąć pod uwagę wartość netto kwoty uzyskanej ze sprzedaży,

#9679; poniesione wydatki związane z budową własnego budynku mieszkalnego można dokumentować fakturami, rachunkami. Wydatki mogą dotyczyć wszelkiego rodzaju materiałów i usług, które przyczynią się do powstania budynku mieszkalnego i jego urządzenia w celach mieszkalnych oraz do powstania otoczenia tego budynku np. ogrodzenia , ogrodu, dojazdu do domu,

#9679; w przypadku nie wydatkowania zgodnie ze złożonym oświadczenie w ciągu 2 lat kwoty uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości , podatek dochodowy należy obliczyć od przychodu pomniejszonego o zapłacony podatek VAT, koszty nabycia nieruchomości, opłaty notarialnej, usługi geodezyjne, kwotę wydatków przeznaczoną na budowę,

#9679; kwota jaką podatnik uzyskał ze sprzedaży nieruchomości była kwotą brutto, od której został odprowadzony podatek VAT, dlatego od wartości netto sprzedaży owej nieruchomości powinien zostać odprowadzony 10% podatek dochodowy.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu postanowieniem z dnia 23 lutego 2006r. Nr PF-2/415/294-296/05 udzielił pisemnej interpretacji w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku uznając, iż stanowisko Podatnika jest prawidłowe jedynie w części dotyczącej sposobu dokumentowania wydatków poniesionych na budowę własnego budynku mieszkalnego, górnego limitu kwoty i ilości wydatków poniesionych na ten cel oraz w sprawie naliczenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty przychodu pomniejszonego o zapłacony podatek VAT. Natomiast w części dotyczącej rodzajów towarów i usług, których zakup stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe, zapłaty podatku od części przychodu nie wydatkowanego w okresie 2 lat od dnia sprzedaży i kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości, stanowisko Podatnika uznane zostało za nieprawidłowe.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy, a także treści ww. postanowienia oraz odnoszących się do przedmiotowego zagadnienia przepisów prawnych stwierdza się, co następuje:

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Podatek od wymienionych wyżej przychodów ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu, jest on płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Zasada, o której mowa w zdaniu drugim nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dnia od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

Podkreślić jednak należy, iż w sposób zryczałtowany opodatkowane zostały jedynie przychody określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), tj. przychody uzyskane ze sprzedaży:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majatkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Mimo, iż z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż jest on osobą fizyczną nie prowadzącą działalnosci gospodarczej to charakter wykonywanych czynnosci wskazuje, iż noszą one znamiona działalnosci gospodarczej.

Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ustawa porządkuje pojęcia i zasady rządzące prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak więc, działalność gospodarcza to taka działalność, która:

#9679; jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu - przynoszenie strat przez daną działalność (zarówno przejściowo jak i w dłuższych okresach) nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej. Dla uznania danej działalności za działalność gospodarczą nie ma znaczenia fakt, że podmiot prowadzący określoną działalność nie ocenia jej (subiektywnie) jako działalności gospodarczej, nie nazywa jej tak bądź też oświadcza, że jej nie prowadzi, gdyż o kwalifikacji danej działalności przesądza kryterium obiektywne, tj. ustalenie, czy dany podmiot faktycznie prowadzi działalność, która obiektywnie może przynosić dochód,

#9679; wykonywana jest w sposób ciągły - przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu,

#9679; prowadzona jest w sposób zorganizowany, podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania i uczestnictwo w obrocie gospodarczym.

Częstotliwość dokonywanych, we własnym imieniu i na własny rachunek, transakcji związanych ze sprzedażą udziałów w posiadanych przez Pana nieruchomościach gruntowych spełnia warunki do uznania, na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Pana działalności za działalność gospodarczą.

Na powyższe może wskazywać również fakt, iż jak podkreślono we wniosku z dnia 21.11.2005r. "z uwagi na wielokrotność czynności polegającej na sprzedaży nieruchomości" został Pan podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przy ocenie, czy realizowana działalność jest działalnością gospodarczą nie ma bowiem znaczenia okoliczność, że określony rodzaj działalności gospodarczej realizowanej przez dany podmiot gospodarczy nie został zgłoszony i ujęty we wpisie do ewidencji, czy to przez nie dopełnienie zgłoszenia do ewidencji, czy z innych przyczyn.

Zgodnie z definicją podaną, dla celów podatkowych, w art. 5a pkt 6) wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9. O zakwalifikowaniu przychodów do określonego źródła decyduje faktyczny sposób wykonywania działalności, a nie wynikający ze stanu deklarowanego przez podatnika.

Tak więc, uzyskiwany przez Pana przychód z działalności prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Działalność taka stanowi źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy podatkowej, do którego nie ma zastosowania wyłączenie, o którym mowa w pkt 8 lit "a" tegoż ustępu, dotyczące źródła przychodu ze sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jak również zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 32 niniejszej ustawy, na które powołał się w postanowieniu organ pierwszej instancji.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym, za przychód z działalnosci, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartosci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ustalony w ten sposób przychód należy pomniejszyć o koszty jego uzyskania; podstawę obliczenia podatku stanowi zatem uzyskany przez Podatnika dochód.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY