Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, nabyła w roku 2000 na własność niezabudowaną działkę i na niej rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budowa nie jest zakończona i budynek w stanie surowym nie jest odebrany. Czy sprzedaż ta będzie zwolniona od 10% zryczałtowanego podatku dochodowego?

sygnatura: PD-2/41170-64/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-07-26

słowa kluczowe:sprzedaż nieruchomości, zakończenie budowy, zryczałtowany podatek dochodowy

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art.14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 24.04.2006 r. Nr PBI-2/406/34/2006 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych uznając, iż przedstawione przez Pana stanowisko we wniosku z dnia 27.02.2006 r.(02.03.2006 r. - data wpływu do organu podatkowego) uzupełnionego pismem z dnia 17.04.2006 r. (19.04.2006 r. - data wpływu do organu podatkowego) jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 27.02.2006 r. (02.03.2006 r. - data wpływu do urzędu skarbowego) uzupełnionym pismem w dniu 17.04.2006 r. (19.04.2006 r. - data wpływu do urzędu skarbowego) zwrócił się Pan do organu pierwszej instancji z wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ze stanu faktycznego przedstawionego w w/w pismach wynika, iż jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nabył Pan w roku 2000 na własność niezabudowaną działkę i na niej rozpoczął budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Budowa nie jest jeszcze zakończona a budynek będący w stanie surowym nie jest jeszcze odebrany. W roku bieżącym zamierza Pan sprzedać część przedmiotowej nieruchomości, natomiast pozostałą część pozostawić jako własne mieszkanie oraz lokale przeznaczone na wynajem. Sprzedaż ma dotyczyć 15 lokali mieszkalnych wraz z garażami znajdującymi się wpiwnicach (łącznie), które są w stanie surowym i znajdują się w budynku jeszcze nieodebranym (brak pozwolenia na użytkowanie).
Wobec powyższego zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego z zapytaniem czy powyższa transakcja sprzedaży będzie podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
W odpowiedzi na wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w dniu 24.04.2006 r. wydał postanowienie Nr PBI-2/406/34/2006, w którym stwierdził, iż przychód uzyskany ze sprzedaży w/w lokali będzie opodatkowany 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym odosób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 , poz. 176 ze zm.) uznając, iż pięcioletni termin należy liczyć od momentu wybudowania budynku.
Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie nie podziela stanowiska organu pierwszej instancji i stwierdza co następuje:
W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane (...) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lubwybudowanie (...).
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicjinieruchomości, odnieść się więc należy do przepisów prawa cywilnego, t. j. art. 46 i 48 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Wynika z nich, że budynek trwale związany z gruntem jako część składowa gruntu nie może być przedmiotem odrębnej własności. Dlategosprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego. Nie można więc traktować, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również kodeksu cywilnego odrębnie sprzedaży gruntu oraz sprzedaży znajdującego się na nim budynku.
Należy zatem stwierdzić, że bieg terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może być liczony odrębnie dla nabycia własności gruntu oraz dla wybudowanego na tym gruncie budynku, stanowiącego jego część składową. Przyjąć trzeba, że bieg terminu liczony jest od daty nabycia własnościgruntu, a data wybudowania budynku nie ma znaczenia.
Wyjątek może stanowić budynek będący odrębnym od gruntu przedmiotem własności, jeżeli jest wybudowany na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym.
W tym przypadku bieg terminu pięcioletniego określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy należy liczyć odrębnie dla budynku wybudowanego na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym a odrębnie dla prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Przenosząc wyżej opisany stan prawny na grunt analizowanej sprawy należyzauważyć, iż skoro nabył Pan w/w działkę na własność to bez znaczenia pozostaje fakt daty wybudowania i odbioru budynku, bowiem w razie jego sprzedaży okres pięciu lat liczony będzie od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie gruntu t. j. od końca roku 2000 i upłynie z końcem 2005r..
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
Zmiana lub uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.
Na decyzję niniejszą służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY