Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wynagrodzenia wypłacone osobom pracującym w ramach programu PHARE 2002 korzystają ze zwolnienia?

sygnatura: BI/415-0390/05

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-06-26

słowa kluczowe:bezrobocie, środki pomocowe, wynagrodzenia, zwolnienia przedmiotowe

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po dokonaniu weryfikacji wydanego na wniosek postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 5 maja 2005r. Nr WP/415-031/05 dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

  • postanawia się z urzędu zmienić postanowienie organu pierwszej instancji.

Pismem z dnia 10 lutego 2005r. (uzupełnionym w dniu 10.03.2005r.) Stowarzyszenie zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania wynagrodzeń osób, którym zlecono realizację zadań w ramach programu PHARE-2002 - Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu - Promocja Wzrostu Zatrudnienia Wśród Młodzieży. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Stowarzyszenie jest beneficjentem środków pomocowych otrzymanych od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację w/w programu. Umowa dot. realizacji tego projektu określa szczegółowo zakres, czas i sposób rozliczania stanowisk na poszczególnych etapach projektu. W związku z powyższym powstała wątpliwość czy wynagrodzenia osób, które realizują przedmiotowy program korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem wnioskodawcy wszystkie osoby pracujące na stanowiskach w tym programie są objęte definicją "podatnik bezpośrednio realizujący cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy", a ich dochody uzyskiwane z tego projektu są zwolnione z podatku.

Postanowieniem z dnia 5 maja 2005r. Nr WP/415-031/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko przedstawione w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego w nim stanu faktycznego. W uzasadnieniu postanowienia stwierdził zaś jednocześnie, że wypłacone pracownikom zatrudnionym na podstawie umów: o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników Urzędów Zatrudnienia w Polsce realizujący program ze środków bezzwrotnej pomocy, którzy wykonują w ramach tego programu czynności o charakterze merytorycznym zwolnione są od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a, lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. Natomiast wynagrodzenia osób wykonujących pracę o charakterze pomocniczym ze zwolnienia tego nie korzystają.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po dokonaniu weryfikacji przedmiotowego postanowienia stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Z kolei art. 217 § 1 Ordynacji podatkowej wskazuje jakie elementy powinno zawierać postanowienie, a jednym z wymienionych elementów jest rozstrzygnięcie (art. 217 § 1 pkt 5).

W przedmiotowej sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie, w którym rozstrzygnięcie sformułowane jest następująco: "stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego". Oznacza to, że organ I instancji potwierdził, że wynagrodzenia otrzymywane przez osoby pracujące przy realizacji programu wymienionego we wniosku na stanowiskach: koordynatora, asystenta koordynatora, specjalisty ds. promocji i reklamy, doradcy zawodowego, wykładowcy szkoleniowego oraz przy obsłudze księgowej i obsłudze administracyjnej wolne są od podatku dochodowego. Jednocześnie w uzasadnieniu postanowienia wskazał, że wynagrodzenia osób wykonujących pracę o charakterze pomocniczym (administracja, tłumaczenia itp.) ze zwolnienia od podatku nie korzystają.

Należy podkreślić, iż sentencja i uzasadnienie postanowienia stanowią dwie integralne części tego aktu administracyjnego. Sprzeczność pomiędzy wskazanymi składnikami postanowienia jest niedopuszczalna i stanowi rażące naruszenie prawa. Z uwagi na fakt, iż w rozpatrywanym przypadku wystąpiła rozbieżność pomiędzy sentencją a uzasadnieniem postanowienia Dyrektor Izby Skarbowej postanowił zmienić z urzędu rozstrzygnięcie organu I instancji.

Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 76 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Aby więc skorzystać ze zwolnienia dochodów od podatku na podstawie powyższego przepisu muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki: środki finansowe muszą pochodzić od rządów państw obcych, instytucji finansowych itd. oraz podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy. Zatem bez potrącenia podatku (zaliczki na podatek) otrzymywać będą wynagrodzenia pracownicy, a także zleceniobiorcy czy osoby zaangażowane na podstawie umowy o dzieło, jeśli wynagrodzenia te są finansowane przez pracodawcę, zleceniodawcę ze środków pomocowych, a oni bezpośrednio realizują program objęty pomocą. Wynagrodzenia osób wykonujących czynności o charakterze pomocniczym (np. pracujących przy obsłudze administracyjnej, czy księgowej) nie będą podlegały zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.

Tym samym fakt finansowania ze źródeł bezzwrotnej pomocy wynagrodzeń dla osób na wszystkich wymienionych we wniosku stanowiskach nie przesądza jeszcze, że wypłaty te korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991r. Niezbędnym jest bowiem również ocena czy na określonych stanowiskach wykonywane są zadania o charakterze merytorycznym zgodnym z celami projektu, dokonana na podstawie szczegółowej analizy zakresów czynności na tych stanowiskach.

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY