Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychód ze sprzedaży uzyskanych w związku z wytworzeniem i sprzedażą energii elektrycznej świadectw pochodzenia energii stanowi przychód z działalności wytwórczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

sygnatura: BI/4117-0018/06

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-05-19

słowa kluczowe:działalność wytwórcza, energia elektryczna, prawo podatkowe, ryczałt ewidencjonowany, świadectwo pochodzenia

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie z dnia 2 marca 2006r. Nr PB/OPD/415-3/06/MC dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

  • uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 2 października 2005r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego - 5.01.2006r.) Podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów ze sprzedaży praw majątkowych wynikających z przyznanych przez Urząd Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, z której przychody opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W ramach tej działalności osiąga przychody ze sprzedaży operatorom systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego energii elektrycznej i jednocześnie otrzymuje od nich potwierdzenie ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. W oparciu o te potwierdzenia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje Podatniczce świadectwa pochodzenia energii elektrycznej, które są zbywalne i stanowią towar giełdowy na giełdach towarowych.

Zdaniem Podatniczki przychód ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej stanowi przychód z działalności wytwórczej.

Postanowieniem z dnia 2 marca 2006r. Nr PB/OPD/415-3/06/MC Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko przedstawione w przedmiotowym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego w nim stanu faktycznego. W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej stanowią przychody ze zbycia praw majątkowych podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Podatniczka, korzystając z przysługującego prawa, złożyła zażalenie na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego. Zdaniem Podatniczki za przychód z działalności wytwórczej należy uznać kwotę uzyskaną ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, na którą składa się zarówno należność za zbytą energię na rzecz zakładu energetycznego, jak również należność za sprzedaż uzyskanych z tytułu wyprodukowania tej energii praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii. Według niej sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia mieści się w ramach wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego źródła i powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po rozpatrzeniu zarzutów tego zażalenia stwierdza, co następuje:

Zgodnie z treścią art.12 ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej (...). Powyższa stawka ryczałtu ma również zastosowanie do przychodów z działalności wytwórczej w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998r.).

Za działalność wytwórczą - zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. - rozumie się działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

W związku ze zmianami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.) rozdzielono - od dnia 1 października 2005r. - sprzedaż energii elektrycznej produkowanej w odnawialnych źródłach na sprzedaż energii elektrycznej i sprzedaż praw majątkowych do świadectw pochodzenia tej energii. Tym samym, podmioty gospodarcze produkujące energię elektryczną ze źródeł odnawialnych będą mogły oprócz energii elektrycznej tzw. "czarnej" sprzedawać również na giełdzie towarowej świadectwa pochodzenia tej energii.

Zgodnie z treścią art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii jest świadectwo pochodzenia tej energii. Świadectwo to wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, złożony za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego - co z kolei wynika z art. 9e ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Stosownie zaś do treści art. 9e ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy na giełdach towarowych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem prowadzonej przez Podatniczkę pozarolniczej działalności gospodarczej jest wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym jej źródle i sprzedaż tak wytworzonej energii.

Zatem energia, stanowiąca produkt wykonywanej przez Podatniczkę działalności wytwórczej, ma cechy wytworzonego przez nią produktu finalnego w postaci energii elektrycznej (produktu materialnego), z którego wytworzeniem wiążą się przysługujące Podatniczce (jako producentowi energii) prawa materialne o charakterze zbywalnym - świadectwa pochodzenia energii. Jako wytwórca energii elektrycznej Podatniczka dokonuje więc sprzedaży dwóch produktów:

  1. energii elektrycznej tzw. "czarnej" oraz
  2. zbywalnych praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

W tym stanie faktycznym i prawnym przychody z działalności wytwórczej tj. ze sprzedaży gotowego wyrobu - energii elektrycznej uzyskanej ze źródeł odnawialnych będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 5,5%.

Natomiast przychody ze sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej nie mieszczą się w definicji działalności wytwórczej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998r., tj. nie stanowią wyrobu wytworzonego przez podatniczkę, a tylko mają związek z wytworzeniem energii elektrycznej. Przychody ze zbycia świadectw pochodzenia energii stanowią przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.), w związku z czym powinny zostać opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991r.

W tym stanie faktycznym i prawnym postanawia się jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY