Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy prowadząc działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność agencji informacyjnych, reklama , działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, artystyczna i literacka działalność twórcza gdzie indziej nie sklasyfikowana, mogę pisanie artykułów własnego autorstwa do ogólnopolskich gazet wykonywać w ramach umów z tytułu praw autorskich .

sygnatura: BD-G 415-26/06

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2006-04-06

słowa kluczowe:działalność artystyczna, działalność gospodarcza, prawa autorskie, przychód z działalności gospodarczej

Wnioskiem z dnia 08 listopada 2005r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesznie o udzielenie, w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa, pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości zastosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% w przypadku świadczenia usług w zakresie współpracy z ogólnopolskimi redakcjami polegającej na sprzedaży artykułów własnego autorstwa.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Podatnik przed rozpoczęciem działalności gospodarczej współpracował z ogólnopolskimi redakcjami, którym w ramach umowy z tytułu sprzedaży praw autorskich, sprzedawał artykuły własnego autorstwa. Tym samym zaliczka na podatek dochodowy potrącana była przez płatnika.

Z dniem 01 października 2005r. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą Agencja reklamowa. Przedmiotem prowadzonej działalności jest:

? działalność agencji informacyjnych,

? reklama,

? działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,

? artystyczna i literacka działalności twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Prowadzi również portal internetowy dla lokalnej gazety.

Ponadto Podatnik poinformował, że nadal chce kontynuować dotychczasową współpracę z redakcjami, z którymi współpracował przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, rozliczając się w ramach umów z tytułu praw autorskich.

Zdaniem Wnioskodawcy dochody z tej współpracy nie stanowią przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i tym samym mogą być przedmiotem prawa autorskiego i podlegać 50% kosztom uzyskania przychodu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie postanowieniem z dnia 23.12.2005r. Nr PD-Ia-415-26/05 zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jego wydania, udzielił pisemnej interpretacji w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku uznając stanowisko Podatnika za prawidłowe.

W opinii organu podatkowego, prowadzenie działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości zawierania umów z tytułu praw autorskich.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym stwierdza, że nie zgadza się z interpretacją przepisów prawa podatkowego zawartą w omawianym postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesznie.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą pod nazwą Agencja reklamowa "XX XX ", której przedmiotem ma być między innymi dotychczasowa współpraca z ogólnopolskimi redakcjami. Zatem z ustaleń wynika, że kontynuacja świadczonych usługi na rzecz tych redakcji wchodzić będzie w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli więc, zakres dotychczasowej współpracy pokrywa się z zakresem rozpoczętej działalności gospodarczej, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskane przez Pana z tytułu sprzedaży artykułów własnego autorstwa nie będą przychodami z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 pkt 8 lit. a, wyżej powołanej ustawy, lecz stanowić będą przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli chodzi o koszty uzyskania przychodów to stosownie do przepisu art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zmianami) koszty uzyskania z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% w stosunku do uzyskanego przychodu. Jednakże zgodnie z art. 22 ust. 12 ww. ustawy o podatku dochodowym norma kosztów zryczałtowanych nie może być stosowana w odniesieniu do podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej o których mowa w art. 14. W stosunku do tych podatników obowiązuje zasada wyrażona w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Kosztem uzyskania przychodów jest więc wydatek, który ma bezpośredni lub pośredni związek z uzyskanym przychodem i został przez podatnika faktycznie poniesiony.

W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - jak wynika z treści zawartej we wniosku - zamierza Pan sprzedawać usługi świadczone przez agencje informacyjne, sklasyfikowane wg PKD pod nr 92.40.Z., które obejmują zbieranie wiadomości, zdjęć i komentarzy. Nadto działalność ta obejmuje działania dziennikarzy i fotografów prasowych. Natomiast wg PKWiU usługi świadczone przez agencje informacyjne sklasyfikowane pod nr 92.40.10 polegają na świadczeniu usług w zakresie dostarczania informacji (w formie ustnej, pisemnej lub zdjęć) dla środków masowego przekazu, takich jak: radio, telewizja, gazety, periodyki i wydawnictwa książkowe. Dodać należy również, że podkategoria obejmuje również działalność niezależnych dziennikarzy. W związku z powyższym, skoro zdecydował Pan, iż dotychczasowe usługi świadczone na rzecz redakcji ogólnopolskich zostały objęte zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, to przychody uzyskane ze świadczenia tych usług są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej i nie może Pan stosować zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY