Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlegają opodatkowaniu przychody (dochody) z tytułu wypłaty udziału kapitałowego przysługującego wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej ?

sygnatura: PBI-2/4117/IN-6/PUSŁ-G/06/MM

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-03-09

słowa kluczowe:udział kapitałowy, udział w spółce jawnej, ustąpienie wspólnika, wypłata udziałów

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17.02.2006r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z dnia 7.02.2006r. Nr I/415-101/05, odmawia zmiany ww. postanowienia.

W dniu 6.12.2005r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna wpłynął Pana wniosek o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.
W złożonym wniosku zwrócił się Pan z zapytaniem o konsekwencje w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej. W szczególności prosi Pan o udzielenie odpowiedzi, czy podlegają opodatkowaniu przychody (dochody) z tytułu wypłaty udziału kapitałowego przysługującego wspólnikowi.
W Pana ocenie wypłata udziału kapitałowego występującemu ze spółki wspólnikowi nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna postanowieniem z dnia 7.02.2006r. Nr I/415-101/05 nie podzielił Pana poglądu uzasadniając, iż udział kapitałowy wypłacony Panu, w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym tylko do wysokości wniesionego do tej spółki wkładu. Natomiast różnica pomiędzy wypłaconą Panu wartością udziału kapitałowego a wartością wkładu wniesionego przez Pana do spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako dochód z praw majątkowych. Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna zauważył, iż dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z innymi dochodami i należy je wykazać w zeznaniu rocznym, składanym we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku i w tym samym terminie Podatnik jest zobowiązany wpłacić należny z tego tytułu podatek, obliczony zgodnie z art. 27 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Postanowienie to zostało odebrane w dniu 13.02.2006r.

Nie zgadzając się z powyższym złożył Pan zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, wnosząc o zamianę ww. postanowienia. Zaskarżonemu postanowieniu zarzuca Pan niezgodność z przepisami podatku dochodowego od osób fizycznych. Pana zdaniem przychód uzyskany w związku z wypłatą udziału kapitałowego przysługującego wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Gdyby jednak przyjąć odmienne stanowisko, to jedynym możliwym - w Pana ocenie ? sposobem kwalifikacji przychodu z tego tytułu jest zaliczenie go do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 14 tej ustawy, a nie jak przyjął organ podatkowy do przychodów z praw majątkowych. Podnosi Pan, że w tej sytuacji, podstawę opodatkowania stanowił będzie udział kapitałowy pomniejszony o wartość wniesionych udziałów oraz o przypadającą na wspólnika zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość netto środków trwałych nabytych przez spółkę za wypracowane przez nią środki (z zysku po opodatkowaniu) i wartość rzeczowego majątku obrotowego opodatkowaną ryczałtem.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, ustosunkowując się do przedstawionych powyżej kwestii, stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 65 § 1-5 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, przez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 §3 Kodeksu spółek handlowych). Wypłacenie występującemu wspólnikowi wartości ustalonego udziału kapitałowego w pieniądzu czy też w naturze stanowi dla niego przysporzenie majątkowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji zaniechano poboru podatku. Powołane wyżej przepisy cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierające wyłączenia opodatkowania wskazanych kategorii dochodów z zakresu objętego tą ustawą, nie wymieniają (z wyjątkiem art. 21 ust. 1 pkt 50) zwrotu wkładów w spółce, ani wartości wypłaconego udziału kapitałowego.

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy wolne od opodatkowania są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej. Nadwyżka zaś stanowi przychód z praw majątkowych, o których mowa w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 7 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści tego przepisu źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Wobec powyższego, udział kapitałowy wypłacony Panu, w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ww. ustawy, ale tylko powyżej wartości wniesionego do spółki wkładu. Jednocześnie zauważyć należy, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera legalnej definicji praw majątkowych, a katalog zawarty w art. 18 nie jest katalogiem zamkniętym, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie ?w szczególności?. Należy zatem przyjąć, iż do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 18 ustawy można zaliczyć także inne prawa nie wymienione w tym przepisie. Prawa związane z udziałem wspólnika w spółce jawnej są prawami majątkowymi, gdyż ich treść stanowią odpowiednio określone przez Kodeks spółek handlowych prawa i obowiązki o charakterze zarówno korporacyjnym (np. prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki - art. 39 K.s.h.), jak i majątkowym (np. prawo do udziału w zysku spółki ? art. 51 §1, prawo do odsetek od udziału kapitałowego ? art. 53 K.s.h.).

Wynagrodzenie otrzymane przez dotychczasowego wspólnika z tytułu zawartej umowy należy zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 18, a opodatkowaniu będzie podlegała wartość wynagrodzenia otrzymanego przez zbywcę, pomniejszona o poniesione ewentualne koszty jego uzyskania. Ustalony w ten sposób dochód łączy się z dochodami uzyskanymi z innych źródeł przychodów, zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wykazuje w rocznym zeznaniu podatkowym.

Odnosząc się do powołanego przez Pana wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7.10.2004r., sygn. akt FSK594/04 wskazać należy, iż zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30.08.2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. ,U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność była przedmiotem zaskarżenia.

Reasumując stwierdzić należy, że stanowisko Pana wyrażone we wniosku oraz w zażaleniu, iż uiszczenie podatku dochodowego od spłaty udziału we wspólnym majątku wspólników wspólnikowi występującemu ze spółki byłoby powtórnym opodatkowaniem wspólnego majątku jest nieprawidłowe. Wypłata udziału kapitałowego na rzecz występującego ze spółki wspólnika, ponad kwotę zwróconego wkładu - stanowi dla niego przysporzenie majątkowe i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako dochód z praw majątkowych.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje, na podstawie art. 220, art. 221, art. 223 § 1, § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY