Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wystąpi obowiązek podatkowy u małżonka przenoszącego własność jak też u małżonka przyjmującego własność nieruchomości lub ruchomości w przypadku małżonków korzystających z odrębnych majątków u których została zniesiona wspólność majątkowa ?

sygnatura: PD1-4151-99/05

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2005-12-21

słowa kluczowe:obowiązek podatkowy, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż rzeczy, źródła przychodu

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27.10.2005 r. Pana Mariusza C. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach znak: OG/005/120/PDII/36/2005 z dnia 06.10.2005 r. w sprawie wystąpienia obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnego zbycia nieruchomości lub ruchomości na rzecz małżonka przez drugiego małżonka w przypadku, gdy małżonkowie korzystają z odrębnych majątków (intercyza) a przedmioty zbycia pochodzą z majątku odrębnego zbywcy- Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

Wnioskiem z dnia 07.07.2005 r. Pan Mariusz C. zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z zapytaniem, dotyczącym wystąpienia obowiązku podatkowego z tytułu darowizny lub nieodpłatnego zbycia nieruchomości lub ruchomości na rzecz małżonka przez drugiego małżonka w przypadku, gdy małżonkowie korzystają z odrębnych majątków (intercyza) a przedmioty zbycia pochodzą z majątku odrębnego zbywcy. Podatnik nie sprecyzował formy, w jakiej małżonkowie zamierzają dokonać nieodpłatnego zbycia. Z w/w zapytania wynikało natomiast, iż Państwo C. biorą pod uwagę inną formę przeniesienia własności niż dokonana aktem notarialnym darowizna.

Strona przedstawiła własne stanowisko dotyczące w/w zagadnienia. Zdaniem wnioskującego obowiązek podatkowy nie wystąpi z obu wyżej wymienionych tytułów zarówno po stronie małżonka przenoszącego własność rzeczy jak i tego, który nieruchomości lub ruchomości nabywa. Jak z powyższego wynika Podatnik w przedmiotowym zapytaniu zwrócił się o ocenę swojej sytuacji zarówno w świetle przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) tak też w/w wniosek został rozpatrzony przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach.

Postanowieniem znak: OG/005/120/PDII/36/2005 z dnia 06.10.2005 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach uznał prawidłowość stanowiska Podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z wniosku Podatnika jednoznacznie wynikało, iż przeniesienie własności nieruchomości lub ruchomości nastąpi w wyniku nieodpłatnego zbycia z majątku odrębnego jednego z małżonków.

    W uzasadnieniu swego stanowiska organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, iż na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy podatkowej źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Rozpatrujący wniosek organ podatkowy dodatkowo powołał przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 Nr 9 poz. 59 ze zm.) regulujące stosunki majątkowe między małżonkami.

W świetle przytoczonych przepisów Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach ocenił, iż w przedstawionym przez Podatnika stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym nie dojdzie do powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości lub ruchomości po stronie żadnego z małżonków.

Pismem z dnia 27.10.2005 r. Pan Mariusz C. wniósł do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach zażalenie na powyższe postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego-w Kielcach.

    W zażaleniu tym Podatnik wnosi o skorygowanie sprzecznych jego zdaniem interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach postanowieniami:
  1. znak: OG/005/120a/PM/2005 z dnia 30.09.2005 r.
  2. znak: OG/005/120/PDII/36/2005 z dnia 06.10.2005 r.

Zdaniem Pana Mariusza C. w/w postanowienia organu podatkowego pierwszej instancji wzajemnie się wykluczają. Z tego względu wnosi o wycofanie z obiegu prawnego jednej z błędnych interpretacji.

W wyniku rozpatrzenia zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zważył, co następuje:

Przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, ze zm.) stanowi, że stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 14b § 5 pkt 1 organ odwoławczy może zmienić postanowienie, o którym wyżej mowa, jeżeli uzna, że zażalenie wniesione przez podatnika zasługuje na uwzględnienie.

Zaskarżone postanowienie z dnia 06.10.2005 r. potwierdza prawidłowość stanowiska Pana C. w świetle uregulowań zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. braku obowiązku podatkowego z tytułu nieodpłatnego zbycia nieruchomości lub ruchomości z jednego małżonka na drugiego w przypadku, gdy małżonkowie korzystają z odrębnych majątków. W/w ustawa w katalogu przychodów rodzących obowiązek podatkowy wymienia jedynie odpłatne zbycie ruchomości lub nieruchomości (powołany ant. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy).

Dodatkowo należy zauważyć, iż przedmiotowa ustawa wręcz wyłącza spod jej zastosowania pewne formy nieodpłatnego zbycia. Tak jest w przypadku darowizny, o którą alternatywnie pyta podatnik. Zgodnie, bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Z wyżej wymienionego przepisu wynika, iż jeżeli osoby fizyczne nabędą własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny to uzyskany przychód na podstawie w/w artykułu zostanie wyłączony spod rządów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegać natomiast będzie przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach prawidłowo, zatem zinterpretował, iż nieodpłatne przeniesienie własności jako jeden z tytułów, o który pyta podatnik stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy nie stanowi źródła przychodów podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie organu odwoławczego prawidłowe jest również stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% przychodu w przypadku dokonania przez małżonka sprzedaży nabytej w sposób nieodpłatny nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia.

Dodatkowo należy podkreślić, iż w przypadku, gdy małżonkowie C. dokonają nieodpłatnego zbycia nieruchomości w formie darowizny, to w przypadku późniejszej sprzedaży tak nabytej nieruchomości przez obdarowanego małżonka, przychód uzyskany ze sprzedaży stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d powołanej ustawy podatkowej będzie zwolniony z opodatkowania, gdyż w/w przepis zwalnia w całości z opodatkowania przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Biorąc pod uwagę przytoczony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny w zakresie objętym wnioskiem Pana Mariusz C. stwierdzić należy, że postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach znak: OG/005/120/PDII/36/2005 z dnia 06.10.2005 r. jest prawidłowe w i brak jest podstaw do jego zmiany.

Tym samym zażalenie Podatnika nie zasługuje na uwzględnienie. Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY