Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Kwestia opodatkowania zwrotu wkładu mieszkaniowego oraz gotówki otrzymanej z tytułu różnicy w wielkości metrażowej mieszkań.

sygnatura: PFI-41171/INT/8/SzS/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-11-25

słowa kluczowe:opodatkowanie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnie mieszkaniowe, wkład do spółdzielni mieszkaniowej, zakup mieszkania, zwrot wkładów

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 oraz art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 sierpnia 2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie z dnia 8 sierpnia 2005r. Nr PD/415-32/05, dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania zwrotu wkładu mieszkaniowego oraz gotówki otrzymanej z tytułu różnicy w wielkości metrażowej mieszkań - utrzymuje w mocy postanowienie organu podatkowego I instancji.

UZASADNIENIE

Jak wynika z akt sprawy w grudniu 2001r. wniósł Pan do Spółdzielni Mieszkaniowej wkład mieszkaniowy w wysokości 43.578 zł. W związku z powyższym w dniu 12 grudnia 2001r. została zawarta umowa z w/w spółdzielnią o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Z tego też tytułu w zeznaniach podatkowych za lata 2001-2003 odliczył Pan od podatku w ramach ulgi budowlanej ogółem kwotę 8.805,23 zł.W dniu 8 września 2004r. nabył Pan spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (pow.25,83 m kw.) za kwotę 25.000 zł i jednocześnie przekazał sprzedającym swoje dotychczasowe mieszkanie lokatorskie (pow. 72,10 m.kw.), na co Spółdzielnia Mieszkaniowa wyraziła zgodę. Ponadto tytułem zwrotu wkładu mieszkaniowego zapłaconego uprzednio przez Pana, osoby które weszły w posiadanie prawa do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zapłaciły Panu kwotę 24.000 zł. Następnie w związku z rezygnacją przez Pana z członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej i zwrotem do dyspozycji spółdzielni lokalu mieszkalnego spółdzielnia zwróciła Panu zwaloryzowany wkład w kwocie 54.837zł, co potwierdza informacja PIT-14 za 2004r. wystawiona w styczniu 2005r.

Pismem z dnia 10 czerwca 2005r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie z wnioskiem o interpretację przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.) w kwestii opodatkowania wycofanego wkładu mieszkaniowego oraz otrzymanej kwoty z tytułu różnicy w wielkości metrażowej mieszkań.
Według Pana stanowiska przedstawionego w w/w piśmie, wycofany wkład mieszkaniowy nie podlega opodatkowaniu ponieważ został wycofany po nabyciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a następnie przeznaczony na cele mieszkaniowe, tj. zakup mieszkania. Jednocześnie - w Pana ocenie - opodatkowaniu mogła podlegać kwota otrzymanej gotówki, tj. 24.000 zł jako różnicy w wielkości metrażowej mieszkań.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2005r. Nr PD/415-32/05 udzielił interpretacji przepisów prawa podatkowego, w której uznał za nieprawidłowe Pana stanowisko dotyczące zwolnienia z opodatkowania wkładu mieszkaniowego wycofanego w 2004r., oraz prawidłowe w kwestii opodatkowania gotówki otrzymanej z tytułu różnicy w wielkości metrażowej mieszkań.

Nie zgadzając się z interpretacją organu podatkowego I instancji wniósł Pan zażalenie, w którym zarzucił błędną interpretację przepisu art. 45 w związku z art. 27a ust.13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zażaleniu przedstawiając stan faktyczny wskazał Pan, iż związku ze zwrotem mieszkania lokatorskiego, otrzymał ze Spółdzielni Mieszkaniowej zwrot wkładu mieszkaniowego.
Nie zgadza się Pan z uznaniem przez organ podatkowy za tożsame, zwrotu wkładu mieszkaniowego przez spółdzielnię z wycofaniem wkładu ze spółdzielni. Na poparcie swojego stanowiska przywołuje pismo Ministerstwa Finansów z dnia 23 sierpnia 1995r. Nr PO 2/N-01165/95, zgodnie z którym wycofanie wkładu ma miejsce w sytuacji, gdy następuje przed nabyciem spółdzielczego prawa do lokalu. Według Pana w opisanym stanie faktycznym przepisy art. 27a ust.13 oraz art. 45 ust 3 a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mają zastosowania, a otrzymany zwrotu wkładu mieszkaniowego nie powinien podlegać opodatkowaniu. Ponadto wskazuje, iż wyrażony we wniosku pogląd został podzielony przez Urząd Skarbowy w Nysie w piśmie z dnia 28 października 2004r., a tym samym nie do przyjęcia jest aby podatnik ponosił skutki wadliwego działania organów podatkowych.

Odnosząc się do zarzutów zawartych w zażaleniu tut. organ stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002r. - (który ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002r.), jeżeli podatnik skorzystał z odliczenia od dochodu lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w art. 27 a ust. 1 pkt 1 i 2 (m.in. na wkład budowlany lub mieszkaniowy), a następnie po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu - do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

W myśl art. 6 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) przywołane wyżej przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r. mają zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych także po dniu 1 stycznia 2002r.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1116) w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia zwraca, zgodnie z postanowieniem statutu, osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu.
W świetle powyższego - jak słusznie Pan zauważa - wygaśnięcie lokatorskiego prawa do mieszkania i jego przekazanie Spółdzielni Mieszkaniowej nie jest tożsame z wycofaniem wkładu mieszkaniowego. Wycofanie wkładu i związany z tym obowiązek przewidziany w art. 27a ust. 13 pkt 1 może mieć miejsce jedynie wówczas, gdyby wydatki na wkład mieszkaniowy do spółdzielni wpłacone w celu uzyskania lokatorskiego prawa do lokalu, zostały podatnikowi zwrócone przez spółdzielnię przed faktycznym uzyskaniem przez niego prawa do lokalu, do czasu przydzielenia przez spółdzielnię mieszkaniową lokalu lub zamieszkania w nim podatnika. Natomiast ze zwrotem wkładu mamy do czynienia w sytuacji uprzedniego powstania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
Zgodnie z powyższym należy stwierdzić, iż w niniejszej sprawie nastąpiło wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej i zwrot na rzecz Pana, jako osoby uprawnionej wkładu mieszkaniowego, zatem - jak już nadmieniono - ma zastosowanie art. 27a ust. 13 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz aktu notarialnego rep. A nr 8152/2004 z dnia 8 września 2004r. wynika, iż w tym dniu dokonał Pan wraz z małżonką zakupu lokalu mieszkalnego za kwotę 25.000 zł. Jednocześnie sprzedający lokal otrzymali w zamian należące do Pana i pańskiej małżonki spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego (po uzgodnieniu ze spółdzielnią mieszkaniową, iż zostanie podjęta uchwała o ustanowieniu dla nich spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego). Tytułem rozliczenia wkładu mieszkaniowego związanego z tymże spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, zapłacili Panu kwotę 24.000zł.
Ponadto z informacji PIT-14 oraz pisma Nr KF/1901/05 z dnia 5 lipca 2005r. przekazanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową wynika, że w momencie rezygnacji z członkostwa i przekazania mieszkania lokatorskiego do dyspozycji spółdzielni, zwrócono Panu zwaloryzowany wkład mieszkaniowy w kwocie 54.837zł.

W związku z powyższym, w kwestii otrzymanej przez Pana kwoty 24.000zł z tytułu rozliczenia wkładu mieszkaniowego związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu należy stwierdzić, iż stanowisko Pana jest prawidłowe, ponieważ otrzymana kwota stanowi dochód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i winna być opodatkowana łącznie z innymi dochodami w zeznaniu podatkowym za 2004r. wg skali podatkowej stosownie do art. 27 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W niniejszej sprawie bez względu na to, czy ma zastosowanie art. 27a ust. 13 pkt 3, czy art. 27a ust. 13 pkt 1 ustawy otrzymana kwota, o której mowa powyżej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że organ podatkowy I instancji prawidłowo poinformował Pana o konieczności złożenia korekty zeznania za 2004r. zgodnie z art. 81a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej oraz wpłacenia wynikającej z niej różnicy w podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Ponadto słusznie wskazał, iż sporządzając korektę zeznania należy doliczyć do dochodów osiągniętych w 2004r. kwotę 24.000 zł, jako dochód z innych źródeł, a do podatku - obliczonego od łącznej kwoty dochodów - doliczyć kwotę 8.805,23zł, odliczoną w zeznaniach podatkowych za lata 2001-2003 w związku z korzystaniem z ulgi budowlanej.

Odnosząc się do kwestii podzielenia przez Urząd Skarbowy w Nysie Pana stanowiska zawartego we wniosku z dnia 20 września 2004r., należy stwierdzić, iż w niniejszej sprawie organ podatkowy I instancji wydając interpretację nr PD/415-31/04 z dnia 28 października 2004r. uznał otrzymany w rozliczeniu wkład budowlany w kwocie 24.000 zł za niepodlegający opodatkowaniu. Jednakże należy zauważyć, iż powyższa interpretacja stosownie do art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa - w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2005r. - w celu sprawdzenia jej prawidłowości została przekazana Dyrektorowi Izby Skarbowej w Opolu. Pismem z 7 kwietnia 2005r. Nr PF-I-005/9/SzS/04 tut. organ dokonał jej zmiany. O zmianie stanowiska organów podatkowych w tej kwestii został Pan poinformowany, (pismo tut. organu doręczono w dniu 31 maja 2005r.), zatem nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż ponosi Pan skutki wadliwych działań organów podatkowych.

W opisanym stanie faktycznym sprawy mając na uwadze powyższe ustalenia orzeczono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na podstawie art. 53 § 1 oraz art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2002r. Nr 153 , poz. 1270) służy Panu prawo zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Skargę w dwóch egzemplarzach wnosi się do Sądu za pośrednictwem tut. organu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY