Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy kwestii konieczności opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży, bowiem zbycie nastąpiło przed upływem pięciu lat od dokonania podziału majątku wspólnego.

sygnatura: PB-3/005-SIP-280/05

autor: Izba Skarbowa w Bydgoszczy

data: 2005-09-07

słowa kluczowe:majątek wspólny małżonków, nabycie nieruchomości, podział majątku, przedmiot opodatkowania, sprzedaż nieruchomości, zniesienie współwłasności

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm), zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z 21 czerwca 2005 roku nr PD 1.2-415-14/2005, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 21 marca 2005 roku wystąpił Pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy Toruniu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym:

W 1995 roku nabył Pan wraz z ówczesną żoną ... nieruchomość - działkę rolną położoną w miejscowości ..., gmina ... . Działka oznaczona nr 264/3 o powierzchni 0.49 ha, wpisana była do księgi wieczystej. W styczniu 2000 w wyniku rozwodu i podziału majątku wspólnego przedmiotowa działka została przyznana Panu na wyłączną własność. Podziałowi sądowemu poddano wyłącznie nieruchomości, zaś pozostały majątek (ruchomości) podzielono umownie. Ponieważ całość nieruchomości przypadła Panu, była współmałżonka otrzymała spłatę gotówkową i spłata ta znalazła odzwierciedlenie w wyroku rozwodowym. W piśmie informuje Pan, iż zamierza obecnie zbyć przedmiotową działkę.

Zapytanie dotyczyło kwestii konieczności opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży, bowiem zbycie nastąpiło przed upływem pięciu lat od dokonania podziału majątku wspólnego.

Zdaniem wnioskodawcy kwota uzyskana ze sprzedaży nie powinna podlegać opodatkowaniu albowiem nabycie przedmiotowej działki nastąpiło nie w wyniku podziału majątku lecz w dniu nabycia do majątku wspólnego (data pierwotnego nabycia nieruchomości w trakcie trwania związku małżeńskiego).

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21 czerwca 2005 roku nr PD1.2-41-14/2005 uznał przedstawione w zapytaniu stanowisko za prawidłowe.

W uzasadnieniu postanowienia wskazał, iż wspólność majątkowa wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną i jej cechą charakterystyczną jest niemożność ustalenia wielkości przysługujących udziałów małżonków we współwłasności. W sytuacji ustania małżeństwa ustaje wspólność ustawowa a do majątku małżonków stosuje się przepisy dotyczące współwłasności ułamkowej, zaś majątek podlega podziałowi i staje się częścią majątków odrębnych. W wyniku podziału do majątków odrębnych nie wchodzą nowe rzeczy i prawa lecz tylko te, które stanowiły wcześniej własność małżonków. Z tego też powodu nie można uznać, że w wyniku podziału majątku następuje nabycie rzeczy czy praw w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na wyżej wymienione postanowienie nie złożył Pan zażalenia, zatem stało się ono ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku stwierdził, że postanowienie to narusza obowiązujące prawo.

W myśl art. 14b § 5 organ odwoławczy, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, w drodze decyzji zmienia lub uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego, z urzędu, jeżeli postanowienie to rażąco narusza obowiązujące prawo.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9 poz. 59 ze zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek (wspólność ustawowa). Przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością stanowią majątek odrębny każdego z małżonków. W przypadku rozwiązania małżeństwa, ustaje również wspólność majątkowa, i zgodnie z art. 42 powołanej ustawy od chwili ustania wspólności ustawowej stosuje się odpowiednio do majątku, który był nią objęty, przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Stosownie do treści art. 43 tej ustawy domniemuje się, iż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

W sytuacji zatem gdy w wyniku podziału majątku wspólnego, do majątku odrębnego jednego z małżonków wchodzi majątek o wartości przewyższającej jego udział w majątku wspólnym, w zamian za co następuje spłata (np. gotówkowa) na rzecz drugiego z małżonków, przyjąć należy, iż w tej części, która przekroczyła jego udział w majątku wspólnym, nastąpiło nabycie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tych zatem okolicznościach, w przypadku zbycia składnika majątkowego w warunkach określonych w treści art. 10 ust. 1 pkt 8, (w przypadku nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie) wartość zbywanego składnika w jakiej przekracza ona udział w majątku wspólnym (od części w jakiej została ona nabyta poprzez spłatę) podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jedynie zaś w sytuacji, gdyby jednemu z małżonków przypadł na wyłączną własność dany składnik majątku, w zamian za co drugiemu z małżonków przypadłyby inne składniki majątku wspólnego, jednakże w ramach całości wspólnej masy majątkowej (spłata nie byłaby dokonana z innych składników aniżeli składniki dotychczasowego majątku wspólnego), przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 4 kwietnia 2005 roku stanowisko, byłoby prawidłowe.

Biorąc pod uwagę, iż zamiar zbycia nieruchomości dotyczy jak wynika z treści zapytania nieruchomości rolnej, wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od zryczałtowanego podatku dochodowego, są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, jednakże zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 5 cyt. Ordynacji podatkowej zmiana postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ul. Dr E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY