Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki na spłatę odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez jej wspólnika, spółka może zaliczyć w całości w kwocie brutto jako koszt uzyskania przychodów?

sygnatura: PBI-2/4117/IN-4/US Ł-W/2005/MM

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2005-06-07

słowa kluczowe:kapitał własny, odsetki od kapitału własnego, odsetki od pożyczki, pożyczka od właściciela, pożyczka od właściciela firmy, pożyczka od wspólnika

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzenia zażalenia z dnia 12.05.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 29.04.2005r. Nr IX-005/205/Z/K/05, odmawia uchylenia ww. postanowienia.

W dniu 11.02.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wpłynął Pana wniosek o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wątpliwości Pana powstały na tle następującego stanu faktycznego.

W 2002 r. wspólnicy dwuosobowej spółki jawnej udzieli spółce oprocentowaną pożyczkę w wysokości po 250.000,00 zł każdy. W 2005r. jednemu ze wspólników spółka zwróciła pożyczkę wraz z należnymi odsetkami. Od wypłaconych odsetek spółka - na podstawie art. 30a i art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - pobrała zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% oraz złożyła deklarację PIT-8A. Wypłacone wspólnikowi odsetki spółka zaliczyła w całości do kosztów uzyskania przychodów spółki.

W Pana ocenie skapitalizowane odsetki od udzielonej przez właściciela spółki pożyczki stanowią koszt uzyskania przychodów tejże spółki, bowiem są to wydatki związane z uzyskaniem przez spółkę przychodu. W złożonym wniosku uzasadnia Pan, iż: "bez udzielonej pożyczki spółka straciłaby płynność finansową pomimo wniesienia wysokich wkładów początkowych".

Organ podatkowy pierwszej instancji nie podzielił Pana stanowiska i w postanowieniu z dnia 29.04.2005r. Nr IX-005/205/Z/K/2005 stwierdził, iż pobrane przez wspólnika odsetki od wniesionego przez niego kapitału (pożyczki) nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów dla tego wspólnika, ale będą takimi kosztami dla drugiego wspólnika, w wysokości odpowiadającej jego udziałom w spółce jawnej, o ile pożyczka została wykorzystana do celów działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę. Dodatkowo Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew podniósł, iż zagadnienie kosztów uzyskania przychodów osób fizycznych, a więc także wspólników spółki jawnej uregulowana jest przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ww. ustawy), a nie przez Kodeks Spółek Handlowych.

Postanowienie to zostało odebrane w dniu 9.05.2005r.

Nie zgadzając się z powyższym, w dniu 13.05.2005r. - za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew - złożył Pan zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (data wpływu: 31.05.2005r.). W Pana ocenie art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie od osoby fizycznej prowadzącej samodzielną działalność, nie zaś do kosztów uzyskania przychodów spółki jawnej.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznaje za prawidłowe stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew zawarte w przywołanym powyżej postanowieniu.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Natomiast przepis art. 23 ust. 1 pkt 9 tejże ustawy stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów.

Przepis ten oznacza, iż w przypadku kiedy wspólnik spółki osobowej udzieli spółce pożyczki, odsetki zapłacone przez spółkę z tytułu tej pożyczki nie będą u takiego wspólnika kosztem uzyskania przychodów.

Dodatkowo wskazać należy, iż przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia katalog źródeł przychodów, do których zaliczana jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza - niezależnie od tego czy jest ona wykonywana samodzielnie, czy w formie spółki nie mającej osobowości prawnej.

Z kolei definicję pozarolniczej działalności gospodarczej zawiera art. 5a pkt 6 ww. ustawy, zgodnie z którym jest to działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Należy również zwrócić uwagę na unormowania art. 8 ww. ustawy, stosownie do których wspólnik spółki jawnej będzie opodatkowany od dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce nie mającej osobowości prawnej, a dochody te będą sumowane z innymi dochodami osiąganymi ze źródła przychodów, jakimi jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W konsekwencji powyższego odsetki od pożyczek udzielonych spółce (bądź osobie fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą) przez wspólnika tej spółki (będącego osobą fizyczną), nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przypadających na tego wspólnika.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza jak w sentencji niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY