Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można uznać za koszt uzyskania przychodu w spółce cywilnej 100% kosztów wynajmu nieruchomości, które wynikają z umowy, w przypadku, gdy właścicielem i wynajmującym budynek jest jeden ze wspólników spółki cywilnej.

sygnatura: 1437/ZI/423/402/DJW/06

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

data: 2005-01-29

słowa kluczowe:czynsz, koszty uzyskania przychodów, najem

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek


postanawia


uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 27 października 2005 roku, uzu21 grudnia 2005 roku, za prawidłowe.


UZASADNIENIE


Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że budynek znajdujący się w Warszawie przy ul. Na Przełaj 5a stanowiący własność Pani i małżonka, wynajmują Państwo odpłatnie, na podstawie zawartej umowy, spółce cywilnej, w której jest Pani wspólniczką. Z dochodów z tytułu najmu odprowadza Pani zryczłtowany podatek dochodowy. Spółka w wynajmowanym budynku prowadzi przedszkole. Przychody z tej działalności opodatkowane są 19% podatkiem liniowym.

Stoi Pani na stanowisku, iż można uznać za koszt uzyskania przychodu w spółce cywilnej 100% kosztów wynajmu nieruchomości, które wynikają z umowy, w przypadku, gdy właścicielem i wynajmującym budynek jest jeden ze wspólników spółki cywilnej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje:

W myśl art. 10 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 16, art. 17 ust. 1 pkt. 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. W powołanym art. 22 ust. 1 ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie, jakie konkretne koszty mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Wskazuje jedynie określone cechy, jakie musi spełniać dany koszt, aby mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu. Celem kosztu powinno być osiągnięcie przychodu, wydatek nie może znajdować się na liście zawartej w art. 23 ust. 1 w/w ustawy i winien być odpowiednio udokumentowany stosownie do postanowień zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.)

W związku z powyższym przyjąć należy, iż w opisanym przypadku wydatki spółki cywilnej -jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej związane z najmem budynku, stanowiącego prywatną własność jednego ze wspólników oraz jego małżonka na podstawie zawartej umowy, w przypadku gdy zostały właściwie udokumentowane, stanowić będą dla tej spółki koszt uzyskania przychodu.

Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY