Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczące zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

sygnatura: PBM/E-4117-1/1/07

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

data: 2007-09-21

słowa kluczowe:sprzedaż nieruchomości, zakup mieszkania

Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 w związku z art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13.07.2007r. wniesionego przez Państwo Marię i Zbigniewa P. zam. ..-... O. ul. ... ../.., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. z dnia 2.07.2007r. Nr PD/415-15/07, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego, uznające za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawców, dotyczące zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości,

odmawiam zmiany zaskarżonego postanowienia.

Pismem z 13 czerwca 2007 roku Państwo Maria i Zbigniew P. zwrócili się z prośbą do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (praw majątkowych). Wnioskodawcy podali, iż w ich indywidualnej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, jak również postępowanie przed sądem administracyjnym. Małżonkowie Maria i Zbigniew P. w powyższym wniosku szczegółowo opisali stan faktyczny sprawy, przedstawili własne stanowisko oraz dowody źródłowe potwierdzające stan faktyczny. Wnioskodawcy oczekują udzielenia odpowiedzi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie na pytanie: Czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania w O. mogą być zaliczone na poczet zakupu mieszkania w T. celem uzyskania w całości zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości, w przedstawionym poniżej stanie faktycznym:

W dniu 6.06.2007r. aktem notarialnym Repertorium ?A" Nr 2304/07 (karty 9-11) Państwo Maria i Zbigniew P. dokonali sprzedaży lokalu mieszkalnego o powierzchni 47,30 m2 wraz z udziałem (56/1000) części we współwłasności nieruchomości gruntowej i przynależną do tego lokalu piwnicą o powierzchni 6,30 m2. Powyższy lokal jest położony w O. przy ul. ... ../. i jego sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat od dnia jego nabycia (małżonkowie P. nabyli ww. lokal mieszkalny w dniu 30.04.2004r., zgodnie z zapisem § 1 aktu notarialnego z dnia 6.06.07r.). Cena sprzedaży została określona w powyższym akcie notarialnym na kwotę 180.000 zł.

Pani Maria P. w dniu 11.06.2007r. złożyła w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ostródzie oświadczenie (karta 1), w trybie art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w którym zadeklarowała, że przychód uzyskany w dniu 6.06.2007r. ze sprzedaży mieszkania w O. w kwocie 86.706 zł (1/2 ceny sprzedaży - koszty pośrednictwa obrotu nieruchomościami) przeznaczy, nie później niż w okresie 2 lat od dnia sprzedaży, tj. do dnia 6.06.09r., na cele mieszkaniowe (na druku zaznaczone zostało nabycie w kraju budynku mieszkalnego lub jego części). Jednocześnie z powyższym oświadczeniem Pani Maria P. złożyła deklarację PIT-23 (karta 3), w której wykazała przychód w wysokości 86.706 zł zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe obowiązki dotyczące złożenia oświadczenia (art. 28 ww. ustawy) oraz deklaracji PIT-23 wypełnił także Pan Zbigniew P., bowiem w dniu 11.06.2007r. złożył oświadczenie w którym zadeklarował, że przychód uzyskany w dniu 6.06.2007r. ze sprzedaży mieszkania w O. w kwocie 90.000 zł (1/2 ceny sprzedaży) przeznaczy, nie później niż w okresie 2 lat od dnia sprzedaży, tj. do dnia 6.06.09r., na cele mieszkaniowe (na druku zaznaczone zostało nabycie w kraju budynku mieszkalnego lub jego części). W deklaracji PIT-23 złożonej w Urzędzie Skarbowym w Ostródzie w dniu 11.06.2007r. (karta 5) Podatnik wykazał przychód w wysokości 90.000 zł zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast przed dokonaną sprzedażą lokalu mieszkalnego w O., tj. w dniu 5.04.2007r., aktem notarialnym Repertorium A nr 2815/2007, ze względu na atrakcyjną cenę, małżonkowie Maria i Zbigniew P. dokonali zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 45,6 m2 położonego w T. przy ul. ... ./. wraz z wkładem budowlanym za cenę 179.500 zł (karty 7-8). Z treści § 5 tego aktu notarialnego wynika, iż zapłata powyższej ceny zostanie dokonana przez

Państwo Marię i Zbigniewa P. w następujący sposób:

 • kwota 10.000 zł została zapłacona przed podpisaniem powyższego aktu notarialnego (zaliczka zapłacona 30.03.07r.),
 • kwota 30.000 zł zostanie zapłacona w dniu 5.04.2007r. (tj. w dniu sporządzenia aktu notarialnego),kwota 50.000 zł zostanie zapłacona w terminie do dnia 15.06.2007r.,
 • kwota 50.000 zł zostanie zapłacona w terminie do dnia 15.08.2007r.,
 • kwota 39.500 zł zostanie zapłacona w terminie do dnia 13.10.2007r.

Dwie ww. pierwsze raty małżonkowie Maria i Zbigniew P. uregulowali z własnych oszczędności, a pozostałe kwoty miały zostać uiszczone z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w O.

Zdaniem Państwa Marii i Zbigniewa P., pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania w Ostródzie (tj. przychód uzyskany w dniu 6.06.2007r. ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w O.) powinny być w całości zaliczone na poczet zakupu mieszkania w T., celem uzyskania zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości, ponieważ pieniądze w wysokości 180.000 zł zostały faktycznie przeznaczone na zakup mieszkania w T.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie postanowieniem z dnia 2.07.2007r. Nr PD/415-15/07, uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawców, dotyczące uzyskania w całości zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Organ ten, zważywszy na treść zapisów art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) oraz lit. e), art. 28 ust. 1 i ust. 2a ustaw} z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), stwierdził, że istotne znaczenie dla uzyskania zwolnienia podatkowego wskazanego w tym przepisie, ma data faktycznego poniesienia przez podatnika wydatków mieszkaniowych określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), e) ww. ustawy, w terminie wskazanym w tym przepisie, to jest nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, pod warunkiem jednak sfinalizowania transakcji i właściwego udokumentowania. W konkluzji, mając powyższe na uwadze, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie wyraził pogląd, iż w przedmiotowej sprawie środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Ostródzie, nie korzystają w całości ze zwolnienia z tytułu 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, lecz jedynie w części dotyczącej rat pieniężnych uregulowanych, na poczet nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w T., po dniu 6.06.2007r. Tym samym stanowisko Państwa Marii i Zbigniewa P., iż przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w O. korzysta w całości ze zwolnienia z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego, ww. organ uznał za nieprawidłowe.W zażaleniu z dnia 13.07.2007r. małżonkowie Maria i Zbigniew P. zwrócili się z prośbą o indywidualne rozpatrzenie przedmiotowej sprawy oraz o uwzględnienie także, poza przepisami prawa, czynnika ludzkiego. Wnioskodawcy są osobami w starszym wieku, Pani Maria P. jest na emeryturze, natomiast mąż Zbigniew P. w lutym 2008 roku przechodzi na emeryturę. Podatnicy postanowili zamieszkać w T., gdzie mieszkają Ich dzieci, dlatego też za atrakcyjną cenę, to jest kwotę 179.500 zł, nabyli w dniu 5.04.2007r. mieszkanie w T. Płatność za zakupiony lokal ustalona została w pięciu ratach i tak ustalona płatność odpowiadała Wnioskodawcom, ponieważ dwie pierwsze raty zostały pokryte z posiadanych oszczędności. Strony podkreśliły, iż podpisując umowę kupna mieszkania w T. ?nie zdawali sobie sprawy, że kolejność aktów notarialnych jest tak ważna", dla Nich to było ? jasne, że musimy sprzedać jedno mieszkanie, aby móc kupić drugie". Małżonkowie Maria i Zbigniew P. wnieśli o pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku.

Zawiadomieniem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 11.09.2007r. Nr PBM/E-4117-1/1/07-1 (karta 24), wydanym w trybie art. 123 § 1 oraz art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej, Państwo Maria i Zbigniew P. zostali poinformowani o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w sprawie zebranego materiału dowodowego, jednakże z powyższego uprawnienia nie skorzystali.

Organ odwoławczy, po przeanalizowaniu niniejszej sprawy stwierdził, co następuje:

W niniejszej sprawie, stosownie do treści art. 7 ust. 1 noweli do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r.

Art. 7 ust. 1 noweli stanowi, że do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy wymienionej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie wymienionej w art. 1 (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Poza sporem w niniejszej sprawie pozostaje fakt, iż sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ostródzie, dokonana w dniu 6.06.2007r. aktem notarialnym Repertorium ?A" Nr 2304/07, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Stosownie bowiem do treści tego przepisu, źródłem przychodu, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. (46) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Obowiązki podatkowe związane z uzyskaniem ww. przychodu, zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 28 ww. ustawy, który stanowi, że przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł (art. 28 ust. 1).

2.(463) Podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

2a.(464) Zasada, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczana cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

3.(465) Jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e), podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:
1) od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,
począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

4. W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonegowzoru.

Brzmienie art. 28 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsyła do treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) tej ustawy, który wskazuje warunki niezbędne do uzyskania zwolnienia z zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (praw majątkowych).

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) - wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu łub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytulub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Z zasad tej ustawy wynika też, iż podatnikiem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (praw majątkowych) jest każdy z małżonków (art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, po analizie przedmiotowej sprawy, nie podziela zdania Wnioskodawców w kwestii spełnienia przez małżonków Marię i Zbigniewa P. warunków do zastosowania, w całości, zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego w Ostródzie, o który mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) cyt. ustawy. Bowiem, w powyższym zwolnieniu podatkowym, ustawodawca wskazał wyraźnie warunki niezbędne do spełnienia, celem uzyskania tego zwolnienia podatkowego. Z treści tego przepisu wynika, że zastosowanie zwolnienia w 10% zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (praw majątkowych), jest możliwe w przypadku wydatkowania, w ściśle określonym terminie (to jest nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży), środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości (praw majątkowych), na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie ma więc data faktycznego wydatkowania przychodu we właściwym terminie i na cele mieszkaniowe wymienione w powyższym przepisie.

Powyższy pogląd, dotyczący konieczności zachowania terminu wydatkowania środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, podzielił Sąd Najwyższy w wyroku III RN 25/07, w którym podkreślił, że decydujące jest to, czy w przeciągu 2 lat podatnik wydatkował odpowiednią kwotę na nabycie mieszkania (...)". Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3.03.2000r. III SA 515/99 (LEX 45245).

Organ odwoławczy odnosząc się do wypowiedzi Wnioskodawców zawartej w zażaleniu z dnia 13.07.2007r., w kwestii ważności, w ocenie Państwa Marii i Zbigniewa P., kolejności zawartych aktów notarialnych (zbycie mieszkania w O. w dniu 6.06.07r. nastąpiło później, niż nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w T. - 5.04.07r.), stwierdza, iż przedstawiona powyżej kolejność (data zawarcia) aktów notarialnych nie ma istotnego znaczenia, decydujące bowiem jest, tak jak wskazał Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie w zaskarżonym postanowieniu, zachowanie termin poniesienia przez stronę wydatków na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (to jest zachowanie okresu poniesienia wydatków mieszkaniowych nie później niż w ciągu dwóch lat od dokonanej sprzedaży mieszkania w O.).

Wobec tego, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, ze zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, korzystają jedynie wydatki poniesione przez Wnioskodawców po dniu sprzedaży mieszkania w Ostródzie, to jest raty wymienione w akcie notarialnym Repertorium A nr 2815/2007 z dnia 5.04.2007r., uiszczone po dniu 6.06.07r., wydatkowane na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w T.

Tut. organ podkreśla, że Pani Maria P. i Pan Zbigniew P., składając i podpisując w dniu 11.06.2007r. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ostródzie oświadczenia, w trybie art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w których zadeklarowali, przeznaczenie części przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania w Ostródzie - sprzedaży dokonanej w dniu 6.06.07r., (Pani Maria P. zadeklarowała wydatkowanie kwoty 86.706 zł, a Pan Zbigniew P. kwotę 90.000 zł), w terminie nie później niż w okresie 2 lat od dnia tej sprzedaży (to jest do dnia 6.06.09r.), byli świadomi konieczności spełnienia ww. warunków, wynikających z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny, organ odwoławczy uznaje za prawidłowe stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie, zawarte w postanowieniu z dnia 2.07.2007r. Nr PD/415-15/07.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590), wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 4 ust. 1).

2. W sprawach zmiany lub uchylenia pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z tym że wygasają one z mocy prawa w razie zmiany przepisów, które były przedmiotem interpretacji.

3. Skutki prawne związane z wydaniem, na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach ocenia się wedle przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Stosownie do art. 7 ww. ustawy, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2, pkt 4-7, pkt 13, pkt 22, art. 3 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

Jednocześnie należy wskazać na treść przepisu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym sprzed 1 lipca 2007r., zgodnie z którym interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na niniejszą decyzję służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Skarne (w 2 egzemplarzach) wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżona decyzję - na adres: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu. Plac Jagiellończyka 5, 82-300 Elbląg. Wyłącznym powodem skargi może być niezgodność decyzji z prawem.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY