Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dot. zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

sygnatura: IS.I/1-4151/16/07
IS.I/1-4151/48/06

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2007-04-11

słowa kluczowe:nabycie, spadek, sprzedaż nieruchomości

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 01.02.2007r. znak I US.I/415/66/06 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Rzeszowie w dniu 24.11.2006r. za nieprawidłowe.

W dniu 24.11.2006r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wpłynął wniosek Pana F. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że zarządzeniem Nr 141/78 Ministra Skupu z dnia 16.04.1955r. ustanowiono przymusowy zarząd państwowy nad Młynem Elektrycznym położonym w B., stanowiącym własność J. - ojca Wnioskodawcy i A. Na podstawie ustawy z dnia 25.02.1958r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym (Dz. U. Nr 11, poz. 37), Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości w dniu 24.03.1962r. orzekł o przejściu ww. młyna na własność Państwa. Postanowieniem z dnia 19.02.1993r. sygn. akt. I Ns.61/93 Sąd Rejonowy w Strzyżowie Wydział Cywilny stwierdził nabycie spadku po zmarłym w dniu 05.02.1981r. J. W chwili wydania powyższego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku młyn stanowił własność Skarbu Państwa.

Decyzją z dnia 22.04.2004r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stwierdził nieważność zarządzenia Nr 141/78 Ministra Skupu o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad Młynem Elektrycznym położonym w B., natomiast decyzją z dnia 25.11.2004r. Minister Gospodarki i Pracy stwierdził nieważność orzeczenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości o przejściu na własność Państwa ww. młyna. Konsekwencją wydania powyższych decyzji było ujawnienie w księdze wieczystej następców prawnych po zmarłych właścicielach młyna, w tym Podatnika (udział 2/16).

Zdaniem Wnioskodawcy przychód ze sprzedaży udziału w przedmiotowej nieruchomości jest wolny od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jego nabycie nastąpiło w drodze spadku. Ponadto skutkiem wydania decyzji Ministra Gospodarki i Pracy jest powrót do stanu prawnego obowiązującego przed upaństwowieniem młyna. A zatem ?należy przyjąć, iż wydana decyzja stwierdzająca nieważność przejęcia na własność Państwa przedmiotowego młyna spowodowała, iż de facto udział w niej uzyskałem na podstawie postanowienia spadkowego po moim ojcu J.?.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanowieniem z dnia 01.02.2007r. znak I US.I/415/66/06 uznał, że stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę jest prawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy uznał, że ?jeżeli decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości nie kreuje prawa do nieruchomości, lecz tylko przywraca stosunki własnościowe spadkobiercom sprzed wywłaszczenia, to zwrot taki nie stanowi nabycia nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?. W związku z powyższym przyjęto, iż wydanie decyzji stwierdzającej nieważność przejęcia na własność Państwa przedmiotowego młyna spowodowało, że udział w tej nieruchomości Podatnik uzyskał w drodze spadku po zmarłym ojcu. Ponadto organ podatkowy I instancji powołując się na treść art. 21 ust. 1 pkt 32 lit d ww. ustawy, stwierdził, że sprzedaż udziału należącego do Pana F. w nieruchomości położonej w B. jest zwolniona od zryczałtowanego podatku dochodowego, ponieważ został on nabyty w drodze spadku po zmarłym ojcu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie po dokonaniu analizy wniosku złożonego w dniu 24.11.2006r. oraz treści postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 01.02.2007r. znak I US.I/415/66/06, stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie (z zastrzeżeniem art. 10 ust 2 ww. ustawy ? które nie miało zastosowania w niniejszej sprawie) nieruchomości lub ich części oraz udziałów w nieruchomości - stanowi źródło przychodów, jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przychód z tego tytułu jest opodatkowany na zasadach i w trybie art. 28 tej ustawy.

Z przedstawionego przez Pana F. stanu faktycznego wynika, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia 22.04.2004r. stwierdził nieważność zarządzenia Nr 141/78 Ministra Skupu o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad Młynem Elektrycznym położonym w B., którego współwłaścicielem był ojciec Podatnika ? Pan J. Prawną konsekwencją wydania ww. decyzji było stwierdzenie przez Ministra Gospodarki i Pracy w decyzji z dnia 25.11.2004r. nieważności orzeczenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 24.03.1962r. w sprawie przejścia na własność Państwa ww. młyna. Wydanie wskazanych powyżej orzeczeń skutkuje przywróceniem stanu prawnego obowiązującego przed ich wydaniem, a zatem następuje przywrócenie prawa własności nieruchomości jej poprzednim właścicielom lub ich następcom prawnym. W analizowanej sprawie prawo własności przedmiotowego młyna ? zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę ? zostało nabyte w drodze spadku w dniu 05.02.1981r. w połowie po zmarłym właścicielu, tj. Panu J.

Z art. 924 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16. Poz. 93 ze zm.) wynika, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Z kolei art. 925 Kodeksu cywilnego stanowi, iż spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Na wniosek osoby mającej w tym interes, sąd stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę lub spadkobierców.

Mając na uwadze przestawiony powyżej stan prawny oraz stan faktyczny wykazany przez Pana F., zgodnie z którym udział w prawie własności młyna nabyty został na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Strzyżowie z dnia 19.02.1993r. sygn. akt I Ns 61/93 w drodze spadku po zmarłym ojcu ? Panu J., wskazać należy, że nabycie spadku nastąpiło z chwilą otwarcia spadku. A zatem nabycie przez Wnioskodawcę ww. udziału nastąpiło w dniu 05.02.1981r. W związku z tym, odpłatne zbycie przedmiotowej nieruchomości nie stanowi dla Podatnika źródła przychodu, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Tym samym, przychód uzyskany przez Pana F. w wyniku sprzedaży części ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym w myśl art. 28 tej ustawy, a w konsekwencji nie znajduje zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ww. ustawy.

Reasumując: w świetle zaprezentowanego stanu prawnego stanowisko Podatnika wyrażone we wniosku z dnia 24.11.2006r. w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego w związku ze sprzedażą nabytej w drodze spadku nieruchomości (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) - jest nieprawidłowe.

Skoro zatem organ podatkowy I instancji uznał stanowisko Podatnika za prawidłowe, skutkuje to koniecznością zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 01.02.2007r. znak I US.I/415/66/06 w trybie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, nakładającego na organ odwoławczy obowiązek zmiany z urzędu postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, o ile postanowienie to rażąco narusza prawo.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY