Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy kwestii możliwości zaliczenia do przychodów z prowadzonej działalności odsetek od środków pieniężnych ulokowanych w bankach zagranicznych i sposobu ich opodatkowania

sygnatura: PB2/005-SIP-167/05

autor: Izba Skarbowa w Bydgoszczy

data: 2005-09-21

słowa kluczowe:banki, lokaty, odsetki od kapitału, rachunek bankowy, środki pieniężne

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.), - zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2005r. Nr PG-2-415-22/05 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 12 maja 2005r. wystąpił Pan do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym.

Prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą PHU ?A...? w B... przy ul. C.... Dochody uzyskane w ramach wspomnianej działalności są opodatkowane 19% podatkiem liniowym. Zamierza Pan ulokować środki pieniężne uzyskane z w/w działalności gospodarczej w bankach zagranicznych w Szwajcarii i Republice San Marino jako lokatę kapitałową a odsetki z niej uzyskane przeznaczyć na tą działalność.

Zapytanie przedstawione w piśmie dotyczyło kwestii możliwości zaliczenia do przychodów z prowadzonej działalności odsetek od środków pieniężnych ulokowanych w bankach zagranicznych i sposobu ich opodatkowania

Zdaniem Pana wspomniane odsetki należy zaliczyć do przychodów uzyskanych w ramach firmy ?A...?, co z kolei decyduje o sposobie ich opodatkowania, to jest 19% podatkiem liniowym.

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20 lipca 2005r. Nr PG-2-415-22/05 uznał, że stanowisko Pana zaprezentowane w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe. W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, powołując się między innymi przepis art. 14 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) zaliczył wspomniane odsetki do przychodów osiągniętych z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegających opodatkowaniu na takich zasadach, jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej.

Na wspomniane postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy nie złożył Pan zażalenia, zatem przedmiotowe postanowienie stało się ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku oraz w piśmie z dnia 8 września 2005r., nadesłanym po zapoznaniu się przez Pana z materiałem dowodowym w związku z postanowieniem tutejszego organu z dnia 26 sierpnia 2005r. Nr PB2/005-SIP-167/05, stwierdził, że wspomniane postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego narusza obowiązujące prawo.

W myśl art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, w drodze decyzji zmienia lub uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego, z urzędu, jeżeli postanowienie to rażąco narusza obowiązujące prawo.

W niniejszej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, co następuje.

Odrębnym źródłem przychodów, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 wspomnianej ustawy z dnia 26 lipca 1991r., są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) ? c) tej ustawy. Definicja przychodów z kapitałów pieniężnych zawarta została w art. 17 ust. 1 cyt. ostatnio ustawy. Stosownie do pkt 2 tegoż przepisu przychodem tym są odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Odsetki od środków pieniężnych ulokowanych przez Pana w bankach zagranicznych nie powstaną na rachunku bankowym związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Odsetki te, jak wspomina Pan w piśmie z dnia 8 września 2005r., będą następstwem założenia przez Pana jako osobę prowadząca działalność gospodarczą lokaty bankowej w bankach zagranicznych. Dopiero uzyskane odsetki od lokat pieniężnych mają zostać przez Pana przeznaczone na działalność gospodarczą. Przeznaczenie wspomnianych odsetek na działalność firmy ?A...? nie jest jednak podstawą do uznania, iż dotyczą one środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym uruchomionym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Powstałe odsetki od środków pieniężnych ulokowanych przez Pana w bankach zagranicznych stanowią zatem przychód z kapitałów pieniężnych, a nie przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 5 cytowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991r. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, iż zakładając lokaty w bankach wystąpił Pan jako właściciel firmy ?A...?, a nie osoba prywatna.

Moment powstania przychodu z tytułu wspomnianych odsetek określa art. 11 ust. 1 wspomnianej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym między innymi pieniądze lub wartości pieniężne. Przychód w tym przypadku powstaje zatem w momencie postawienia ich do Pana dyspozycji, to jest w momencie ich kapitalizacji na rachunku bankowym.

Odsetki od środków pieniężnych ulokowanych przez Pana w bankach zagranicznych, w momencie ich kapitalizacji, podlegają opodatkowaniu wg zasad określonych w art. 30a ust. 1 pkt 3 cytowanej ostatnio ustawy, to jest 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Stanowisko Pana zawarte w zapytaniu z dnia 12 maja 2005r. oraz w piśmie z dnia 8 września 2005r. w w/w kwestii nie jest zatem zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Jednocześnie tutejszy organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja w zakresie stosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia odpowiedzi.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej zmiana postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

Ponadto tutejszy organ podatkowy nadmienia, iż wydana Panu w dniu 5 września 2005r. kserokopia dokumentu SIP nr 70819 stanowiła jeden z dowodów w sprawie, lecz nie była podstawą do podjęcia obecnego rozstrzygnięcia. Podstawę tę stanowiły powołane powyżej przepisy prawa podatkowego oraz stan faktyczny przedstawiony przez Pana w w/w pismach.

Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak w rozstrzygnięciu.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ul. Dr E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY