Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Lokal mieszkalny jest w 50% własnością podatnika i w 50% własnością rodziców. W 2007 r. rodzice planują przekazać podatnikowi swoją część własności spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Po upływie 12 miesięcy od daty nabycia lokalu podatnik zamierza sprzedać przedmiotową nieruchomość. W lokalu tym, wraz z małżonką zameldowany jest od 2004 r. Czy w przypadku sprzedaży predmiotowego lokalu będzie zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego.

sygnatura: 1401/OF-I/418/14-0008/07/PK

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2008-02-21

słowa kluczowe:sprzedaż mieszkania, ulga meldunkowa, zryczałtowany podatek dochodowy, zwolnienia przedmiotowe

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), z uwagi na rażące naruszenie prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

o r z e k a

- zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów z dnia 05.10.2007 r. Nr 1438/DF2/415-84/07/ES i uznać stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 26.06.2007 r. za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 26.06.2007 r. wystąpił Pan z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w 2001 r. wraz z rodzicami nabył Pan lokal mieszkalny w Warszawie (50% własność podatnika, 50% własność rodziców). W 2007 r. rodzice planowali przekazać Panu 50% spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Po upływie 12 miesięcy od daty nabycia lokalu zamierza Pan sprzedać przedmiotową nieruchomość. W lokalu tym jest Pan wraz z małżonką zameldowany od 02.06.2004 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za termin nabycia lokalu uznaje Pan dzień przekształcenia ekspektatywy odrębnej własności w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Pana zdaniem warunkiem do zwolnienia z podatku jest złożenie oświadczenia w terminie czternastu dni od dnia sprzedaży nieruchomości lub prawa majątkowego w urzędzie skarbowym. Według Pana jeżeli sprzedaż w/w lokalu nastąpi w lipcu 2008 r. lub później, minie okres 12 miesięcy od momentu jego nabycia. A zatem po zmianie stanu prawnego lokalu, okres zameldowania wyniesie co najmniej 12 miesięcy, więc da to podstawę do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Postanowieniem z dnia 05.10.2007 r. Nr 1438/DF2/415-84/07/ES Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa?Ursynów uznał stanowisko wyrażone przez Pana za nieprawidłowe. Organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że objęty zwolnieniem 12 miesięczny okres zameldowania na pobyt stały powinien być liczony od dnia nabycia budynku lub lokalu mieszkalnego, tj. od daty nabycia prawa do całego lokalu. Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ? c).

W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów nowe zasady opodatkowania mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych po dniu 1 stycznia 2007 r. Zatem dochód uzyskany ze sprzedaży w 2007 r. przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów z dnia 05.10.2007 r. Nr 1438/DF2/415-84/07/ES nie zostało złożone zażalenie, tym samym przedmiotowe postanowienie stało się ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym zaprezentowanym we wniosku oraz przedmiotowym postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów stwierdził, że postanowienie to rażąco narusza obowiązujące prawo.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu jest między innymi odpłatne zbycie nieruchomości oraz udziału w nieruchomości (w tym także lokalu mieszkalnego), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym nowe zasady mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r. (art. 7 ust. 1 tejże ustawy).

W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b) w/w ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, jeżeli podatnik był zameldowany w tym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz w myśl art. 21 ust. 21 cytowanej ustawy złoży oświadczenie w Urzędzie Skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania, w terminie 14 dni od odpłatnego zbycia nieruchomości, iż spełnia warunki do zwolnienia.

Z przedstawionych przepisów ustawy wynika, że niezbędnym warunkiem do skorzystania ze zwolnienia jest zameldowanie w danym lokalu mieszkalnym przez okres co najmniej 12 miesięcy. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, opartym na dotychczasowej linii orzecznictwa sądów, przepisy dotyczące wszelkich ulg podatkowych muszą być interpretowane ściśle, bez wykładni rozszerzającej.

Z przytoczonych przepisów ustawy wynika jednoznacznie, że niezbędnym warunkiem do skorzystania ze zwolnienia jest zameldowanie w danym lokalu mieszkalnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Nie ma natomiast znaczenia, czy podatnik był właścicielem zbywanej nieruchomości przez cały ten czas. Termin ten należy liczyć od faktycznego momentu zameldowania, a nie nabycia nieruchomości.

Zgodnie z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Ponieważ spełnia Pan warunek 12 miesięcznego okresu zameldowania w zbywanym lokalu mieszkalnym, to ma Pan prawo skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym z udziałów przypadających na Pana ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Skoro przesłanką do zastosowania zwolnienia jest samo zameldowanie, które jest czynnikiem niezależnym od prawa własności, to w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie należy uznać Pana stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe.

Zgodnie z regulacją art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), organ odwoławczy w drodze decyzji z urzędu zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, jeżeli rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeśli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów. Rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie oczywiste, gdy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji jest ewidentnie sprzeczne

z wyraźnym lub nie budzącym wątpliwości przepisem prawnym.

Mając na uwadze, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów jest ewidentnie sprzeczne z treścią art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozstrzygnął jak w sentencji.

Niniejsza decyzja wydana została na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu złożenia wniosku.

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY