Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną pozostawiony w spółce z o.o. i przekazany na kapitał zapasowy zysk będzie stanowił po przekształceniu przychód wspólników spólki jawnej?

sygnatura: 1401/OF-I/418-30/08/RM

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2008-10-20

słowa kluczowe:kapitał zapasowy, przekształcenie spółki, przychód podlegający opodatkowaniu

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), z uwagi na rażące naruszenie prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

o r z e k a

zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów z dnia 18.10.2007 r. Nr 1433/IP1/423/862/07/IW w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie i uznać stanowisko Strony zawarte we wniosku z dnia 20.06.2007 r. za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 20.06.2007 r. Sp. z o.o. wystąpiła o wydanie interpretacji podatkowej art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), czy w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną pozostawiony w spółce z o.o. i przekazany na kapitał zapasowy zysk będzie stanowił po przekształceniu przychód wspólników spółki jawnej.

Z treści wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność polegającą na wynajmie nieruchomości własnych lub dzierżawionych, przy czym obroty osiągane ze sprzedaży usług nie osiągną w skali roku 1 mln. zł. Wspólnicy Spółki zamierzają przekształcić ją w spółkę jawną z uwagi na zbyt wysokie koszty prowadzenia księgowości oraz nadmierne skomplikowanie procedur związanych z zarządzaniem nieruchomościami własnymi. W ocenie wspólników, z uwagi na charakter świadczonych usług, zmiana formy prawnej nie spowoduje zwiększenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Problem jaki stoi przed Spółką w momencie przekształcenia dotyczy ewentualnego opodatkowania zysku wcześniej wyłączonego z podziału. Spółka wnioskuje o udzielenie informacji czy zysk wyłączony z podziału w spółce z o.o. podlega opodatkowaniu w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną. Spółka twierdzi, że w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną u wspólników spółki jawnej nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych z uwagi na przejęcie przez spółkę jawną niepodzielnych zysków spółki z o.o., na potwierdzenie czego Spółka we wniosku powołuje stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wyrażone w decyzji z dnia 26.01.2006 r. Nr 1401/PD-4230Z-113/05/ICh.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów, dokonując oceny prawnej złożonego wniosku oraz wyrażonego w nim stanowiska w sprawie, postanowieniem z dnia 18.10.2007 r. Nr 1433/IP1/423/862/07/IW uznał stanowisko przedstawione we wniosku za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) wśród źródeł przychodów ustawodawca wymienił kapitały pieniężne, wśród których w art. 17 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy wymienione zostały dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub w spółdzielni (..). Podstawowym kryterium dochodu z udziałów w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany. Za dochód faktycznie otrzymany należy rozumieć taki dochód, którym podatnik może sam rozporządzać, a więc dochód rzeczywiście mu wypłacony lub pozostawiony do dyspozycji.

W momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną niepodzielne zyski spółki z o.o przechodzą na wspólników spółki jawnej, tj. są postawione do ich dyspozycji. Stanowią one w dacie przekształcenia faktycznie uzyskany dochód z tytułu udziału w zyskach spółki z o.o., podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 30a ust 1 pkt 4 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na powyższe postanowienie Spółka nie wniosła zażalenia, tym samym postanowienie stało się ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się ze stanem faktycznym zaprezentowanym we wniosku oraz postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów z dnia 18.10.2007 r. Nr 1433/IP1/423/862/07/IW stwierdził, że postanowienie to rażąco narusza prawo.

Zgodnie z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (jest to dzień przekształcenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia przez sąd rejestrowy z urzędu spółki przekształcanej, a spółka przekształcona, jako następca prawny, wstępuje z tym dniem we wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. W szczególności spółka przekształcona pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 552 i 553 Kodeks spółek handlowych). Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związaną z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa Ordynacja podatkowa. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b), w związku z art. 93a § 1 osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Przepis ten konstytuuje zasadę sukcesji generalnej w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku (zarówno aktywa, jak i pasywa wycenione ? art. 558 § 2 pkt 3 Kodeks spółek handlowych), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 Kodeks spółek handlowych). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej. Zatem nie można wskazać momentu, w którym u wspólników powstanie przychód. W wyniku przekształcenia do dyspozycji wspólników nie zostały postawione jakiekolwiek środki pieniężne. Zatem nie wystąpi u wspólników podatek od zysków kapitałowych. Wskutek dokonanego przekształcenia kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanie się kapitałem zapasowym spółki jawnej, a więc częścią wspólną spółki jawnej, a nie poszczególnych wspólników.

Ponadto należy podkreślić, że majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej ? spółki jawnej, zgodnie z brzmieniem art. 28 Kodeks spółek handlowych w związku z art. 555 Kodeks spółek handlowych. Usytuowanie art. 28 Kodeks spółek handlowych ma związek ze stosunkami z osobami trzecimi i podkreśla odrębność majątkową spółki od majątku wspólników. Pierwotny bowiem majątek spółki tworzony jest z wkładów wspólników, zaś w rozpatrywanym przypadku z majątku spółki przekształcanej.

Pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało określone w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także, zgodnie z pkt 3 tego przepisu, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. Przepis ten wyraźnie mówi, że przychodem takim jest przychód faktycznie uzyskany z tego udziału, co nie ma zastosowania w rozpatrywanej sytuacji, gdyż wspólnik spółki jawnej żadnego przychodu nie otrzymuje. Przysporzeniem faktycznie otrzymanym byłaby np. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. Natomiast zakumulowany zysk spółki z o.o. przekształconej w spółkę jawną takim przychodem nie jest.Mając na względzie fakt, że spółka przekształcana nie jest traktowana jak podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez ?następcę? prawnego, zaś wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, należałoby uznać, że majątek przekształcanej spółki z o.o. zaliczany jest na poczet wkładów do spółki jawnej. Tak więc przekazanie skumulowanych zysków spółki kapitałowej na kapitał podstawowy spółki osobowej nie mieści się w pojęciu ?wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej?.Skoro niepodzielone zyski spółki z o.o. z lat poprzednich stały się własnością spółki jawnej - w świetle przytoczonych przepisów - to nie sposób uznać, że zostały faktycznie otrzymane przez wspólników będących uprzednio udziałowcami przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekazanie środków zgromadzonych w kapitale zapasowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki jawnej, dokonane w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, nie mieści się w katalogu źródeł przychodów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 i pkt 9, jak również art. 24 ust. 5 pkt 3 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową nie wiążą się żadne szczególne uregulowania podatkowe. Przekształcenie to, zarówno z punktu widzenia prawa spółek handlowych, jak i prawa podatkowego, nie jest traktowane jako likwidacja spółki kapitałowej, bowiem likwidacja nie jest w żadnym momencie częścią procedury przekształceniowej. Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową to proces zmierzający do zmiany formy prawnej organizacji. Tym samym u udziałowców przekształcanej spółki kapitałowej nie powstaje w chwili przekształcenia zobowiązanie podatkowe od niepodzielonych zysków z lat poprzednich, a przekazanych do majątku spółki przekształconej (spółki jawnej).

Zgodnie z regulacją art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), organ odwoławczy w drodze decyzji z urzędu zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, jeżeli rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeśli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów. Rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie oczywiste, gdy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji jest ewidentnie sprzecznez wyraźnym lub nie budzącym wątpliwości przepisem prawnym.

W niniejszej sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów stwierdził, iż w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną niepodzielone zyski spółki z o.o. przechodzą na wspólników spółki jawnej, tj. są postawione do ich dyspozycji oraz stanowią w dacie przekształcenia faktycznie uzyskany dochód z tytułu udziału w zyskach spółki z o.o. W konsekwencji organ podatkowy zakwalifikował uzyskane w ten sposób dochody wspólników do źródła, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w świetle przedstawionych powyżej rozważań stoi w sprzeczności z treścią powołanego przepisu. Tym samym organ podatkowy dokonał interpretacji z rażącym naruszeniem prawa. Zaistniała zatem konieczność zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów Nr 1433/IP1/423/862/07/IW z dnia 18.10.2007 r. w trybie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja wydana została na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu złożenia wniosku.

Na podstawie art. 220 oraz art. 221 Ordynacji podatkowej Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY