Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w przypadku wniesienia do spółki aportu, niebędącego przedsiębiorstwem ani jego zorganizowaną częścią którego wartość rynkowa przekracza wartość nominalną objętych udziałów przychodem wspólnika będzie nominalna wartość objętych udziałów?

sygnatura: IPPB1/415-1274/08-2/AM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-01-22

słowa kluczowe:aport, nieruchomości, objęcie udziałów, przychód, spółka kapitałowa, wartość nominalna

Wniosek ORD-IN: [ 409 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2008 r. (data wpływu 07 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie przychodu z tytułu wniesienia do spółki kapitałowej aportu w postaci nieruchomości gruntowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z tytułu wniesienia do spółki kapitałowej aportu w postaci nieruchomości gruntowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący osobą fizyczną zamierza wnieść do spółki kapitałowej aport w postaci nieruchomości gruntowej. Nominalna wartość udziałów objęta w spółce nie będzie odpowiadała wartości rynkowej nieruchomości. Wartość wniesionego w formie aportu wkładu niepieniężnego będzie przewyższać nominalną wartość objętych, w zamian za aport udziałów. Różnica między wartością rynkową nieruchomości a nominalną wartością objętych udziałów będzie stanowiła tzw. A i zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku wniesienia do spółki aportu, niebędącego przedsiębiorstwem ani jego zorganizowaną częścią którego wartość rynkowa przekracza wartość nominalną objętych udziałów przychodem wspólnika będzie nominalna wartość objętych udziałów...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku objęcia przez niego udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny, przychód po jego stronie będzie stanowiła nominalna wartość objętych udziałów. Okoliczności nie zmienia fakt, że wnioskodawca, w tym konkretnym przypadku, obejmuje udziały o wartości nominalnej niższej niż wartości wnoszonej do spółki nieruchomości, a wartość stanowiąca nadwyżkę ponad wartością nominalną otrzymanych udziałów przekazana zostanie na kapitał zapasowy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

  • zarejestrowania spółki albo,
  • wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
  • wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podniesieniem kapitału zakładowego.

Wnioskodawca na poparcie własnego stanowiska powołuje się na stanowisko, które zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydając interpretację w imieniu Ministra Finansów Nr IPPB1/4I5-199/08-2/JK z dnia 14 maja 2008 r. oraz IPPB1/415-200/08-2/JK również z 14 maja 2008 r. w analogicznej sprawie dotyczącej wniesienia do spółki z o. o. aportu w formie nieruchomości. Jednocześnie Izba Skarbowa w Bydgoszczy rozpatrywała podobne przypadki m.in. sygn. ITPB3/423-14/07/AT z dnia 14 listopada 2007 r. (...) jeśli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, następuje w warunkach, o których mowa art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (analogicznie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), to u udziałowca wnoszącego taki wkład powstanie przychód podatkowy, w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za taki wkład. Ponadto Strona wskazuje, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy rozstrzygał również podobne zagadnienia w wydanych w imieniu Ministra Finansów interpretacjach Nr ITPBI/415-465/O8/DP z dnia 14 października oraz ITPBI/415-467/08/HD z dnia 14 października 2008 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w prawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Pojęcie aport oznacza wkład niepieniężny wniesiony do spółki w celu pokrycia udziału (w całości lub części). Przedmiotem aportu mogą być wszelkie przedmioty majątkowe (prawa i rzeczy), o ile są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki, przy czym muszą one być wymienione w umowie ze wskazaniem osoby wnoszącej i przeznaczonych za ten aport udziałów. Według art. 14 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

  1. zarejestrowania spółki albo,
  2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
  3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

W świetle przedstawionych uwarunkowań prawnych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód podatkowy, w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za taki wkład.

Okoliczności powyższej nie zmienia fakt, że Wnioskodawca obejmuje udziały o wartości nominalnej niższej od wartości wnoszonej do spółki kapitałowej nieruchomość gruntową, a wartość stanowiąca nadwyżkę ponad wartość nominalną otrzymanych udziałów przekazana zostanie na kapitał zapasowy.

Dokonując wyceny należy mieć również na uwadze przepis art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego, w przypadku, gdy wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej, organy podatkowe mogą na podstawie art. 19 tej ustawy oszacować przychód wspólnika wnoszącego wkład, dostosowując wielkość tego przychodu do wartości rynkowej przedmiotu wkładu.

W odniesieniu do wskazanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że orzeczenia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY