Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy przychody ze sprzedaży tych gruntów (sadów) będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

sygnatura: ITPB1/415-667/08/HD

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2009-01-22

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, działki rolne, gospodarstwo rolne, nieruchomości, spółka jawna, sprzedaż działek, sprzedaż nieruchomości, użytki rolne, wspólnik, zwolnienia przedmiotowe, zwolnienie

Wniosek ORD-IN: [ 866 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2008 r. (data wpływu 10 listopada 2008 r.), uzupełnionym w dniu 15 stycznia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działek rolnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działek rolnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jawna powadzi obecnie działalność gospodarczą w zakresie: produkcji i usług stolarskich, handlu artykułami własnymi i przemysłowymi, transportu towarów własnej produkcji i innych towarów.

W ramach planowanego rozwoju przedsiębiorstwa, Spółka z własnych środków zakupiła następujące nieruchomości gruntowe:

 1. dwie niezabudowane, sąsiadujące ze sobą, działki o łącznej powierzchni 0,8477 ha, opisane w wypisie z rejestru gruntów jako sady - brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zakupione 24 lutego 2005 r.);
 2. cztery niezabudowane, sąsiadujące ze sobą, działki o łącznej powierzchni 1,2209 ha, opisane w ewidencji Starostwa Powiatowego jako grunty orne, a w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone na cele rolne (zakupione 26 sierpnia 2008 r.).

Na ww. działkach planowano wybudować obiekty produkcyjne lub magazynowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedmiotowe nieruchomości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki, lecz nie prowadzono na nich działalności gospodarczej. Wraz ze zmniejszeniem rozmiarów produkcji (co jest niezależne od Spółki), postanowiono sprzedać dwie sąsiadujące ze sobą, niezabudowane działki, o łącznej powierzchni 0,8477 ha, opisane w wypisie z rejestru gruntów jako sady. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tych działek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychody ze sprzedaży tych gruntów (sadów) będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody ze sprzedaży przedmiotowych działek będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny (w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2009 r.). Pojęcie ,,gospodarstwa rolnego" zostało zdefiniowane w art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1934 r. o podatku rolnym, w myśl którego za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 (grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

Posiadane przez Spółkę grunty:

 • przekraczają łączną powierzchnię 1 ha,
 • sklasyfikowane są w ewidencji gruntów jako sady i grunty rolne,
 • stanowią własność spółki nieposiadającej osobowości prawnej,
 • nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (opłacany jest podatek rolny),
 • w wyniku sprzedaży nie utracą charakteru rolnego lub leśnego.

Wobec powyższego, Spółka stoi na stanowisku, iż przychody uzyskane ze sprzedaży dwóch działek o powierzchni 0,8477 ha spełniają warunki do objęcia ich zwolnieniem przedmiotowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

 • pkt 3 - przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • pkt 8 - odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 tej ustawy, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku, oraz z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

W myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat,
 2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Zasady ustalania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zostały określone w art. 14 tej ustawy, który w ust. 1 stanowi, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również: przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

 • ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Natomiast z treści cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy wprost wynika, że źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Do przychodów z tego źródła ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe przewidziane w treści art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. - wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Jak wynika z treści wniosku, Spółka zamierza sprzedać dwie sąsiadujące ze sobą, niezabudowane działki, o łącznej powierzchni 0,8477 ha, opisane w wypisie z rejestru gruntów jako sady. Przedmiotowe nieruchomości wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki, lecz nie prowadzono na nich działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż sprzedaż gruntów rolnych, nabytych przez Spółkę (stanowiących składnik jej majątku), następuje w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskane ze sprzedaży środków trwałych stanowią przychody z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Mimo wskazanych przez Spółkę okoliczności, iż grunty te przekraczają łączną powierzchnię 1 ha, sklasyfikowane są w ewidencji gruntów jako sady i grunty rolne, stanowią własność spółki nieposiadającej osobowości prawnej, nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (opłacany jest podatek rolny), a w wyniku sprzedaży nie utracą charakteru rolnego lub leśnego - brak jest możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ przepis ten nie ma zastosowania do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, prawidłowym będzie określenie dla każdego wspólnika tej Spółki przychodu ze sprzedaży przedmiotowych nieruchomości proporcjonalnie do udziału w zysku Spółki, ustalonego w umowie spółki i opodatkowanie w sposób właściwy dla tego źródła przychodów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania.

Jednocześnie mając na uwadze, iż wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczył stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zaznacza się, iż interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla poszczególnych wspólników Spółki. Uregulowania tej ustawy dotyczą bowiem podatników, którymi są osoby fizyczne. Wniosek natomiast złożyła Spółka Jawna, która w świetle zawartych w niej przepisów nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnikami zaś są poszczególni wspólnicy.

Mając powyższe na uwadze informuje się, że uzyskanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez wszystkich wspólników możliwe jest poprzez złożenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z wypełnieniem wszystkich warunków określonych w art. 14b i art. 14f ustawy Ordynacja podatkowa przez poszczególne osoby fizyczne - wspólników.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY