Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

1)Czy przychód ze zbycia przedmiotowej nieruchomości poprzez zawarcie umowy kupna - sprzedaży będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych (przy czym zbycie to miałoby mieć charakter przymusowy, ponieważ w razie odmowy zbycia wszczętoby postępowanie wywłaszczeniowe).2)Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi meldunkowej w przypadku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: IPPB4/415-117/08-2/JS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-01-22

słowa kluczowe:nieruchomości, odpłatne zbycie, opodatkowanie, ulga meldunkowa

Wniosek ORD-IN: [ 389 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 05.11.2008 r. (data wpływu 12.11.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.11.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Postanowieniem Sądu Rejonowego w L. II Wydział cywilny z dnia 4 czerwca 2008 r. Wnioskodawczyni wraz z bratem jako spadkobiercy ustawowi po zmarłym w dniu 21 marca 2008 r. ojcu, nabyli udział w spadku wynoszący #189; części dla każdego z nich. Spadek został zgłoszony w urzędzie skarbowym i zgodnie z przepisami art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) nie należał się podatek.

W skład masy spadkowej wchodziło m. in. gospodarstwo rolne o powierzchni 2ha 20a wraz z zabudową zagrodową oraz budynkiem mieszkalnym o powierzchni 220 m2. Jest to dom rodzinny wolnostojący, w którym Wnioskodawczyni była zameldowana i zamieszkiwała od urodzenia (19.03.1966 r.) do 21.01.1993 r. Obecnie zameldowany jest i zamieszkuje brat Wnioskodawczyni.

W związku z budową obwodnicy miasta L. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ustaliła lokalizacje drogi ekspresowej nr S - 19. Lokalizacja tej drogi przebiega przez gospodarstwo Wnioskodawczyni i jej brata.

W związku z powyższym Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad poczyniła starania odkupienia od Wnioskodawczyni i jej brata przedmiotowego gospodarstwa wraz z budynkami za cenę określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wnioskodawczyni i jej brat zostali poinformowani, że w przypadku odmowy sprzedaży (przyjęcia oferty) zajdzie konieczność wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w trybie przepisów stosownej ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy przychód ze zbycia przedmiotowej nieruchomości poprzez zawarcie umowy kupna - sprzedaży będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych (przy czym zbycie to miałoby mieć charakter przymusowy, ponieważ w razie odmowy zbycia wszczętoby postępowanie wywłaszczeniowe).
  2. Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi meldunkowej w przypadku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni

Przychód korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 oraz art. 21 ust. 1 pkt 126, ponieważ nabycie działki nastąpiło w 2008 r. w drodze działu spadku, a ponadto zbycie będzie miało miejsce na cele uzasadniające wywłaszczenie nieruchomości.

Wnioskodawczyni twierdzi, że będzie mogła także skorzystać z ulgi meldunkowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126, ponieważ była zameldowana w przedmiotowej nieruchomości przez 27 lat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z opodatkowania są przychody z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości nabył jej własność w okresie dwóch lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50 % od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Jak wynika z powyższego zwolnienie nie będzie przysługiwać, gdy powyższe warunki dotyczące okresu sprzedaży oraz ceny nabycia będą spełnione łącznie.

W tym miejscu podkreślić należy, iż w analizowanym zdarzeniu przyszłym odpłatne zbycie nieruchomości na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nastąpi wprawdzie przed upływem 2 lat od jej nabycia, ale nieruchomość ta (gospodarstwo rolne) została nabyta przez obecnego właściciela nieodpłatnie w formie spadku, co nie pozwala na ustalenie ceny nabycia nieruchomości.

Skoro zatem brak jest ceny przy nabyciu w drodze spadku, nie będzie spełniony drugi warunek wyłączający przedmiotowe zwolnienie.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości (otrzymanej w drodze spadku) na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Ustosunkowując się do pytania dotyczącego możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej przez Wnioskodawczynię wyjaśnić należy, że w przedmiotowej sprawie przychód z odpłatnego zbycia będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 29, tym samym nie znajdują zastosowania przepisy art. 21 ust. 1 pkt 126.

Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), która zmieniała treść art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa od dnia 20 września 2008 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Oznacza to, że wszystkie wnioski, które wpływają do organów od wymienionej daty podlegają opłacie w wysokości 40 zł. Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwocie 45 zł w dniu 07.11.2008 r. różnica w kwocie 5 zł zostanie zwrócona zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783), na wskazany adres zamieszkania.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym w celu uzyskania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dla brata, winien on złożyć odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY