Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w związku z przekazaniem na rzecz osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej zysków uzyskanych z tytułu zbycia przez Spółkę gruntów objętych wspólnotą gruntową, Spółka będzie obowiązana pobrać od kwot wypłacanych z tego tytułu osobom uprawnionym do udziału we wspólnocie podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?

sygnatura: IPPB2/415-1478/08-4/MG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-01-21

słowa kluczowe:grunty, płatnik, spółki, wspólność, wypłata, zyski

Wniosek ORD-IN: [ 471 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.10.2008 r. (data wpływu 24.10.2008 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 08.01.2009 r. (data nadania 09.01.2009 r., data wpływu 12.01.2009 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 02.01.2009 r. Nr IPPB2/415-1478/08-2/MG o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy Spółka wystąpi w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty zysków ze zbycia gruntów objętych wspólnotą gruntową - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.10.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy Spółka wystąpi w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty zysków ze zbycia gruntów objętych wspólnotą gruntową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi O. (dalej zwana ,,Spółką") zarządza wspólnotą gruntową zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 ze zm.). Spółka jest osobą prawną i posiada osobowość prawną (art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ww. ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych). Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej jest szczególnym podmiotem (odmiennym od spółek prawa handlowego i cywilnego), będącym formą organizacji osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej i mającym na celu sprawowanie zarządu nad wspólnotą oraz racjonalne zagospodarowanie gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty.

W dniu 14 marca 1964 r. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej orzekł, że nieruchomość o powierzchni 48,61 ha (w tym 10,17 ha wody) stanowi rolniczą wspólnotę gruntową położoną we Wsi O. - w rozumieniu ww. ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Członkami wspólnoty są wyłącznie osoby fizyczne. Osoby te, uprawnione do udziału we wspólnocie, utworzyły ,,Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi O.", która jest Wnioskodawcą w niniejszej sprawie. Wnioskodawca (dalej zwany ,,Spółką") nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ani podatku dochodowego.

Spółka powstała w 1967 roku. Od tego czasu do wspólnoty gruntowej nie zostały przyłączone żadne grunty.

Spółka prowadzi na gruntach objętych wspólnotą działalność rolniczą, a nadto niewielka część gruntów wspólnoty (ok. 0,2 ha) jest wydzierżawiona podmiotowi prowadzącemu na nich sklep.

Pod koniec 2008 lub na początku 2009 roku Spółka zamierza sprzedać należące do wspólnoty grunty o powierzchni ok. 36 ha, z czego ok. 92% stanowią pastwiska, a pozostałą część grunty orne i nieużytki (drogi). Część gruntów będących przedmiotem sprzedaży (ok. 16%) jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i została w nim przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.

Zyski uzyskane z dokonanej przez Spółkę sprzedaży gruntów mają zostać podzielone pomiędzy osoby uprawnione do udziału we wspólnocie, proporcjonalnie do posiadanych przez nie udziałów we wspólnocie gruntowej.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 02.01.2009 r. Nr IPPB2/415-1478/08-2/MG tut. Organ wezwał Spółkę do uzupełnienia wniosku poprzez:

  • podanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) Spółki,
  • przesłanie dokumentu, z którego wynika sposób reprezentacji Spółki w zakresie oświadczeń woli i podpisywania dokumentów,
  • przesłanie aktualnego pełnomocnictwa lub innego dokumentu, z którego wynika prawo do występowania w imieniu Spółki z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego przez Pana Mariana S., Pana Edwarda F., Panią Janinę C., Pana Kazimierza O., Pana Jana S..

Spółka doprecyzowała wniosek pismem z dnia 08.01.2009 r. (data wpływu 12.01.2009 r.) wyjaśniając:

Ad. 1.

Wnioskodawca, będący Spółką dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi O. (zwany dalej Spółką), nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie prowadzi działalności gospodarczej. Dlatego też nie posiada numeru NIP, ani REGON.

Wspólnotę gruntową należy rozumieć jako zespół gruntów (nieruchomości) posiadanych na zasadach współwłasności przez grupę uprawnionych osób (wykaz takich osób określa decyzja ustalająca, które nieruchomości wchodzą w skład wspólnoty). Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28 poz. 169 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, ,,osoby upoważnione do udziału we wspólnocie gruntowej powinny utworzyć spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty". A więc bezpośrednio z ustawy wynika, że spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej jest tylko formą organizacji osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej i mimo posiadania osobowości prawnej jest podmiotem odrębnym od spółek prawa handlowego i cywilnego.

Ustawowym celem takiej spółki jest sprawowanie zarządu nad wspólnotą oraz jej racjonalne zagospodarowanie.

Tereny stanowiące Wspólnotę Gruntową Wsi O. zostały nabyte przez ich pierwotnych posiadaczy (członków społeczności O.) na mocy uwłaszczenia włościan za czasów cara.

Do chwili obecnej większość gruntów Wspólnoty Gruntowej wsi O. była użytkowana rolniczo, jako pastwiska. W 1996 r. Spółka dokonała zbycia na rzecz osób fizycznych działki nr 323/16 o pow. 0,071 ha stanowiącej część wspólnoty, a w 1997 r. z terenów wspólnoty sprzedano działkę nr 323/18 o pow. 0,064 ha. W obu przypadkach transakcje nie miały charakteru zarobkowego. Poza pastwiskami niewielka część gruntów (0,2 ha na 45 ha posiadanych, w tym ok. 10 ha wód) jest wydzierżawiana podmiotowi prowadzącemu sklep.

Dlatego też Spółka nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT i nie posiada numeru NIP, ani REGON ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, gdyż działalność taka wykraczałaby poza cele, do których została powołana.

Planowana obecnie sprzedaż nieruchomości jest czynnością incydentalną i Spółka nie zamierza dokonywać podobnych transakcji w przyszłości. Jeżeli Urząd Skarbowy właściwy dla Spółki potwierdzi konieczność uzyskania numeru NIP dla tej jednorazowej planowanej transakcji sprzedaży, to Spółka wystąpi wtedy o nadanie numeru NIP.

Ad. 2.

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi O. zwana dalej Spółką, działa na podstawie statutu. Wzór statutu jest określony zarządzeniem ministra rolnictwa oraz leśnictwa i przemysłu drzewnego i uwzględnia wymagania zawarte w Ustawie. Zgodnie ze statutem organami spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej jest ogólne zebranie członków wspólnoty, zarząd i komisja rewizyjna. Statut spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej przewiduje zbycie gruntów należących do wspólnoty gruntowej, a zatem działalność Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi O. w zakresie sprzedaży nieruchomości należących do Wspólnoty Gruntowej Wsi O. nie wykracza poza działania ustawowe.

Spółka przesłała w załączeniu kopię Statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi O. z dnia 26 czerwca 1967 r. oraz Decyzję Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z dnia 4 marca 1964 r. Zgodnie z § 22 tego Statutu zobowiązania Spółki powinny być podpisywane przez Przewodniczącego Zarządu i Księgowego.

W przypadku przedmiotowego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN dla Spółki, został on podpisany przez cały 5-sobowy Zarząd.

Ad. 3.

Spółka przesłała w załączeniu Zaświadczenie z dnia 20.07.2007 r. Urzędu Miasta i Gminy K. w którym Burmistrz stwierdza, że w dniu 06.03.2007 r. na Zebraniu Członków Wspólnoty Pastwiskowej Wsi O. został wybrany Zarząd w składzie 5-osobowym i wskazuje imiennie skład tego Zarządu. Zgodnie z § 3 ust. 3 załączonego Statutu Spółki kadencja Zarządu trwa 3 lata. Zatem wymieniony w Zaświadczeniu Urzędu Gminy K. Zarząd jest ważnym organem wykonawczym Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi O., funkcjonującym do dnia 05.03.2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z przekazaniem na rzecz osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej zysków uzyskanych z tytułu zbycia przez Spółkę gruntów objętych wspólnotą gruntową, Spółka będzie obowiązana pobrać od kwot wypłacanych z tego tytułu osobom uprawnionym do udziału we wspólnocie podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, w związku ze zbyciem gruntów wspólnoty gruntowej, którą Spółka zarządza, oraz podziałem pomiędzy osoby uprawnione do udziału we wspólnocie zysku uzyskanego z tytułu dokonania tej transakcji, po stronie Spółki nie powstanie obowiązek pobrania zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warunkiem uznania, że z tytułu podziału zysku osiągniętego ze zbycia gruntów wspólnoty gruntowej po stronie jej członków powstaje przychód z udziału w zyskach osób prawnych jest bowiem przesądzenie, że zysk uzyskany ze zbycia gruntów wspólnoty stanowi dochód (zysk) osoby prawnej - w tym przypadku Spółki. Tylko w takim wypadku kwoty przekazywane uprawnionym do udziału we wspólnocie gruntowej można byłoby zakwalifikować jako uzyskiwane z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej.

Jednakże w niniejszej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia powyższego stanowiska. Przychód uzyskany z tytułu zbycia gruntów wspólnoty nie jest bowiem przychodem Spółki, ale przychodem członków wspólnoty, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów we wspólnocie, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ,,Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (...)".

W niniejszym stanie faktycznym w związku z dokonaniem sprzedaży gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej będziemy mieli do czynienia z uzyskaniem przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie przychodu ze wspólnej własności, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pomimo tego, że sprzedaży nieruchomości dokona, zgodnie z art. 26 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, Spółka, przychód uzyskany z tego tytułu jest przychodem poszczególnym jej członków (posiadających udziały we wspólnocie), a nie Spółki. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, spółka jest powoływana przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej:

  • do sprawowania zarządu nad wspólnotą oraz
  • do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty.

Natomiast żaden przepis ustawy nie przyznaje spółce zarządzającej wspólnotą statusu właściciela gruntów wchodzących w skład wspólnoty - pozostają nimi członkowie spółki, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, to oni, a nie spółka, są podmiotami uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej.

Dodać należy, że pogląd, iż w przypadku wspólnot gruntowych mamy do czynienia ze szczególnym rodzajem współwłasności - do którego ze względu na kompleksową regulację zawartą w ustawie o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, nie znajdują zastosowania przepisy o współwłasności z Kodeksu cywilnego - wyraził Sąd Najwyższy w uchwałach z dnia 23 sierpnia 1968 r., sygn. akt III CZP 73/68 oraz z dnia 9 grudnia 1969 r., sygn. akt lII CZP 89/69. Pogląd taki wyraził również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15.07.2008 r. nr IPPB3/423-720/08-2/GJ.

Oznacza to, że Spółka, zbywając grunty wchodzące w skład wspólnoty gruntowej, nie działa na własny rachunek, ale na rachunek swoich członków, występując jako ich reprezentant z mocy ustawy. Innymi słowy, nie zbywa gruntów własnych, ale grunty, których właścicielami są osoby uprawnione do udziału we wspólnocie, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

W konsekwencji, należy uznać, że w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, dochód (zysk) uzyskany na tej transakcji nie jest dochodem (zyskiem) Spółki, ale dochodem (zyskiem) osób uprawnionych do wspólnoty gruntowej. Oznacza to, że przekazując poszczególnym członkom wspólnoty gruntowej przysługujący im udział w zysku osiągniętym ze zbycia gruntów wspólnoty, Spółka nie dzieli swojego zysku (zysku osoby prawnej), ale dokonuje jedynie rozdzielenia pomiędzy członków wspólnoty zysku osiągniętego przez nich wspólnie z tytułu sprzedaży gruntów wspólnoty, których są współwłaścicielami.

Z uwagi więc na to, że zysk z tytułu zbycia nieruchomości objętych wspólnotą gruntową nie może być przypisany Spółce, ale bezpośrednio osobom uprawnionym do udziału we wspólnocie gruntowej, należy uznać, że w związku z dokonywanym przez Spółkę podziałem tego zysku pomiędzy ww. osoby po ich stronie nie powstanie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w związku z czym Spółka nie będzie obowiązana do pobrania od kwot wypłacanych na rzecz poszczególnych osób uprawnionych do wspólnoty gruntowej 19% podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnikiem z tytułu odpłatnego zbycia przez Spółkę gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej będzie każdy członek wspólnoty gruntowej na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm.), każda wspólnota musi działać na zasadach i w trybie określonym tą ustawą. Osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej powinny utworzyć spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty (art. 14 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych).

Spółka jest osobą prawną i działa na podstawie statutu (art. 14 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych).

Członkami Spółki są osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej (art. 16 ust. 1 cyt. ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych).

Za zobowiązania spółki odpowiada spółka całym swoim majątkiem stosownie do art. 20 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Członkowie Spółki odpowiadają za zobowiązania Spółki tylko do wysokości wartości ich udziałów w tej wspólnocie, jeżeli chodzi jednak o zobowiązania spółki utworzonej do zagospodarowania gruntów określonych w art. 1 ust. 2 - odpowiednio do wysokości udziału w korzyściach osiąganych z tych gruntów (art. 20 ust. 2 ustawy).

Sprzedaży gruntu Wspólnoty może dokonać tylko Spółka, za pośrednictwem przewidzianych w statucie organów, które są jedynymi uprawnionymi podmiotami do reprezentowania wspólnoty na zewnątrz.

Udziałowcy wspólnoty nie mają uprawnień do reprezentowania wspólnoty na zewnątrz, między innymi do podpisywania aktów sprzedaży.

Członkowie wspólnoty nie posiadają również wszystkich praw wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, dotyczących współwłasności rzeczy, gdyż jest to współwłasność szczególnego rodzaju i rządząca się przepisami ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka jako osoba prawna i jako organ zarządzający w imieniu współwłaścicieli gruntów zamierza dokonać sprzedaży gruntów o powierzchni ok. 36 ha. Zyski uzyskane z dokonanej przez Spółkę sprzedaży gruntów mają zostać podzielone pomiędzy osoby uprawnione do udziału we wspólnocie, proporcjonalnie do posiadanych przez nie udziałów we wspólnocie gruntowej. Planowana obecnie sprzedaż nieruchomości jest czynnością incydentalną i Spółka nie zamierza dokonywać podobnych transakcji w przyszłości.

Jeśli chodzi o osoby fizyczne, które to w zakresie podatku dochodowego podlegają regulacjom ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) należy podkreślić, iż ustawa ta z założenia przewiduje powszechność opodatkowania. W szczególności zasadę tę określa art. 9 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis ten oznacza, że opodatkowaniem nie są objęte wyłącznie dochody podlegające zwolnieniom wskazanym w tych przepisach.

Art. 10 powołanej ustawy zawiera w swej treści katalog źródeł przychodów, wśród których w ust. 1 pkt 7 wskazano jako źródło przychodów - kapitały pieniężne.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m. in. inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały.

W myśl art. 24 ust. 5 cytowanej ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy od innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy.

Płatnicy, w tym osoby prawne, zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 4 ustawy, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m. in. w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy. Natomiast stosownie do ust. 9 tegoż artykułu w przypadku, o którym mowa w ust. 4, płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 29 bez względu na to, czy podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a, jeżeli uzyska od tego podatnika certyfikat rezydencji.

Kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego płatnicy, o których mowa w art. 41 przekazują w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (art. 42 ust. 1 ustawy podatkowej).

Ponadto w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać urzędowi skarbowemu właściwemu według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (obecnie formularz PIT-8AR), o czym stanowi ust. 1a art. 42. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Odnosząc powyższe uregulowania do zdarzenia przyszłego przedstawionego w wniosku, należy podkreślić, iż w związku ze sprzedażą nieruchomości przez Spółkę członkowie Wspólnoty uzyskują przychód nie ze sprzedaży nieruchomości (ponieważ to nie oni dokonają sprzedaży lecz Wspólnota) - a uzyskają przychód z podziału kwoty otrzymanej ze sprzedaży, w proporcji do posiadanych udziałów, czyli uzyskują przychód z udziału w zyskach osób prawnych.

Reasumując należy stwierdzić, iż w związku z przekazaniem na rzecz osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej zysków uzyskanych z tytułu zbycia przez Spółkę gruntów objętych wspólnotą gruntową, Spółka będzie obowiązana pobrać od kwot wypłacanych z tego tytułu osobom uprawnionym do udziału we wspólnocie zryczałtowany 19% podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY