Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży ww. nieruchomości nabytej w drodze spadku będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie obowiązującego do 31 grudnia 2006 r. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 ze zm.)?

sygnatura: IPPB4/415-112/08-2/PJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-01-20

słowa kluczowe:spadek, sprzedaż nieruchomości, zbycie nieruchomości, zwolnienia przedmiotowe

Wniosek ORD-IN: [ 563 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 05.11.2008 r. (data wpływu 12.11.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.11.2008 r został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni, w drodze dziedziczenia ustawowego, po zmarłej w dniu 16.03.1998 r. matce, nabyła udział w wysokości 3/32 nieruchomości, położonej w M... przy ul. K.... Natomiast po zmarłym w dniu 13.02.2006r. ojcu nabyła, również w drodze dziedziczenia ustawowego, udział w wysokości 5/32 ww. nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość należy w tym momencie do Wnioskodawczyni i do trójki jej rodzeństwa (współwłasność w częściach równych). Sprawy formalne związane z nabyciem nieruchomości zostały załatwione na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w G...z dnia 26.03.2007r. W dniu 31.08.2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w G...wydał decyzję w sprawie podatku od spadków i darowizn, ustalającą kwotę podatku od nabytego spadku. Kwota należnego podatku, wynikająca z ww. decyzji, została przez Wnioskodawczynię uiszczona na konto urzędu skarbowego w dniu 26.09.2007r. Nie nastąpiło zniesienie współwłasności. W najbliższej przyszłości Wnioskodawczyni oraz pozostali współwłaściciele zamierzają sprzedać ww. nieruchomość.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży ww. nieruchomości nabytej w drodze spadku będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie obowiązującego do 31 grudnia 2006 r. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W myśl art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. W przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winien być zatem liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Tym samym Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku z chwilą śmierci matki (16.03.1998 r.) udział w wysokości 3/32 przedmiotowej nieruchomości, natomiast z chwilą śmierci ojca (13.02.2006 r.) udział w wysokości 5/32 przedmiotowej nieruchomości.

Od dnia 1 stycznia 2007 r. zmieniły się zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości. Jednakże zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r., Nr 217, poz. 1588), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w tej ustawie, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r.

Zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2007r. przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Zgodnie natomiast z przepisem akt. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ww. ustawy wolne od podatku dochodowego w całości są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Powyższe jest zgodne ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe i wykształconą już w tym zakresie linią interpretacyjną. Można wskazać interpretacje przepisów prawa podatkowego, wydane przez;

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;

  1. z dnia 10.06.2008 r. sygn. IPPB1/415-558/08-2/EC,
  2. z dnia 29.04.2008 r. sygn. IPPB1/415-279/08-4/IF,
  3. z dnia 21.03.2008 r. sygn. IPPB1/415-41/08-3/JB;

Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12.02.2008 r. sygn. ITPB1/415-700/07/AD,

Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach:

  1. z dnia 05.12.2007 r. sygn. IBPB2/415-147/07/CJS/,
  2. z dnia 14.03.2008 r. sygn. IBPB2/415-551/07/JT

Reasumując w przedstawionym stanie faktycznym nabycie spadku nastąpiło odpowiednio w 1998 r. oraz w 2006 r. i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku jest wolny od podatku dochodowego.

W lipcu 2008 r. z identycznym wnioskiem, dotyczącym wyżej opisanego zdarzenia przyszłego wystąpiła siostra Wnioskodawczyni. W dniu 08.10.2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację nr IPPB2-415-1041/08-2/JS, w której uznał ww. stanowisko za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY