Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy regulacja art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedmiocie określenia przychodu i kosztu co do poszczególnych wspólników spółki osobowej oparta co do zasady na ich równym udziale w zysku, jednakże przewidująca możliwość innego podziału przychodów i kosztów każdego ze wspólników z tytułu udziału w spółce osobowej przewidzianego w zdaniu ostatnim cytowanego ustępu 1 artykułu 8, znajduje zastosowanie w opisanym wyżej stanie faktycznym tj. czy ustalenia zawarte w umowie spółki, w której Podatnik wnioskodawca jest wspólnikiem, co do podziału przychodów z zysku są zgodne z ww. artykułem?

sygnatura: IPPB1/415-1253/08-2/AŻ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-01-20

słowa kluczowe:przychód, spółka jawna, udział, udział w kosztach, udział w zyskach, umowa

Wniosek ORD-IN: [ 403 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2008 r. (data wpływu 30 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalania przychodów z udziału w spółce jawnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalania przychodów z udziału w spółce jawnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zawarta umowa Spółki Jawnej wskazuje na udział w zyskach każdego ze wspólników (w tym Podatnika wnioskodawcy) równy ilorazowi przychodów przysporzonych spółce przez osobistą pracę danego wspólnika sumy przychodów spółki zgodnie z art. 51 Kodeksu Spółek Handlowych, natomiast koszty są dzielone co do zasady po równo na każdego ze wspólników. Podział zysku i pokrycie strat dokonywane jest na podstawie comiesięcznych uchwał. Oznacza to, iż przychód uzyskany co miesiąc z tytułu udziału w zysku w spółce osobowej przypisywany jest w oparciu o ustalony w umowie spółki klucz podziału, który odbiega od równego udziału w zysku każdego ze wspólników (w tym i Podatnika wnioskodawcy).

Wspólnicy są uprawnieni do pobierania w trakcie roku obrotowego comiesięcznych zaliczek na poczet zysku. Wysokość zaliczek jest ustalana comiesięcznie w drodze uchwały wspólników.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy regulacja art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedmiocie określenia przychodu i kosztu co do poszczególnych wspólników spółki osobowej oparta co do zasady na ich równym udziale w zysku, jednakże przewidująca możliwość innego podziału przychodów i kosztów każdego ze wspólników z tytułu udziału w spółce osobowej przewidzianego w zdaniu ostatnim cytowanego ustępu 1 artykułu 8, znajduje zastosowanie w opisanym wyżej stanie faktycznym tj. czy ustalenia zawarte w umowie spółki, w której Podatnik wnioskodawca jest wspólnikiem, co do podziału przychodów z zysku są zgodne z ww. artykułem...

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z regulacją zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwiającą inny sposób określenia udziału w przychodach i kosztach każdego ze wspólników spółki osobowej, Podatnik wnioskujący wraz z innymi wspólnikami ustalił w umowie spółki jawnej następujący sposób określenia udziału w zyskach:

Zgodnie z zapisami w umowie spółki i art. 51 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka przypisuje przychody do każdego ze wspólników w oparciu o udział przychodów wygenerowanych przez niego podczas działalności w ramach spółki do sumy wszystkich przychodów wygenerowanych przez wspólników w ramach działalności spółki osobowej, a koszty zgodnie z art. 51 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dzieli:

  1. proporcjonalnie koszty stałe - udział jest potwierdzony w uchwale wspólników.
  2. koszty zmienne na zasadzie faktycznie poniesionych kosztów nabycia przez danych partnerów.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wydanej interpretacji DF-2/41/415-43/1003/05/MJ opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów.

W związku z powyższym sposób podziału przychodów i kosztów ustalony w umowie spółki jawnej jest zdaniem Podatnika zgodny z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.- określanego dalej skrótem K.s.h.) spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

W myśl art. 51 K.s.h. każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.

Ponieważ Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki.

Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki jawnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 5a pkt 6 tej ustawy, prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Przy czym, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy).

Jak wynika z treści cytowanego przepisu wielkość przychodu przypadającego na podatnika (wspólnika spółki jawnej) określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Taką samą zasadę należy zastosować przy określaniu kosztów uzyskania przychodu, zysków i strat przypadających na wspólnika. Zgodnie z cytowanymi powyżej przepisami Kodeksu spółek handlowych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wspólnicy spółki jawnej mogą określić prawo w udziale w zysku w dowolnej proporcji, według której będą rozliczane przychody z udziału w spółce, jednakże w takiej samej proporcji winny być rozliczane koszty uzyskania przychodów i wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz straty. Wyżej wymienione przepisy nie dopuszczają zatem możliwości stosowania innej proporcji do rozliczania przychodów, a innej do rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powyższego nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że sposób podziału przychodów i kosztów ustalony w umowie spółki jawnej jest zgodny z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do powołanego we wniosku rozstrzygnięcia organu podatkowego, tut. organ informuje, iż zostało ono wydane w indywidualnej sprawie i nie wiąże tutejszego organu podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY