Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Spółka prawidłowo postępuje doliczając pracownikowi do przychodu kwotę ryczałtu i pobierając podatek dochodowy od osób fizycznych?

sygnatura: IPPB2/415-1498/08-4/MK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-01-19

słowa kluczowe:abonament, kwota, opodatkowanie, pracodawca, pracownik, ryczałty, spółki, usługi medyczne

Wniosek ORD-IN: [ 348 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 24.10.2008 r. (data wpływu 03.11.2008 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (data nadania 02.12.2008 r., data wpływu 04.12.2008 r.), na wezwanie Nr IPPB2/415-1498/08-2/MK z dnia 26.11.2008 r. (data nadania 26.11.2008 r., data doręczenia 28.11.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu opłacenia przez pracodawcę abonamentu za usługi medyczne dla pracowników - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.11.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu opłacenia przez pracodawcę abonamentu za usługi medyczne dla pracowników

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca opłaca abonament (ryczałt) dla pracowników za usługi medyczne. Ryczałt ten opłacany jest niezależnie od tego czy pracownik skorzystał z usługi czy nie (nie posiada o tym żadnych informacji). Kwota opłacona jest doliczana pracownikowi do jego przychodu od którego jest pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych.

W wyroku z dnia 20 sierpnia 2008 roku, Sygn. akt III SAlWa 625108, odwołując się do treści art. 11 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, WSA stwierdził, że: ,,Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Skarżącą wynika, iż (...) świadczenia medyczne zostały postawione do dyspozycji pracowników. Nie ma żadnych informacji czy dany pracownik lub członek jego rodziny z tego świadczenia skorzystał, a nawet jeśli to w jakim zakresie. (....).

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość, iż Jego postępowanie jest nieuprawnione w świetle postanowień art. 11 ust. 1 ww. ustawy, który to przepis bezwzględnie warunkuje możliwość uznania za przychód wartości nieodpłatnego świadczenia otrzymaniem tego świadczenia. Inaczej mówiąc, w przypadku świadczeń nieodpłatnych, opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania (wartość otrzymanego świadczenia, a nie możliwość skorzystania z świadczenia). Zatem o przychodzie pracownika można by mówić, gdyby korzystał z postawionych do dyspozycji świadczeń medycznych, a ponadto możliwe byłoby ustalenie wartości tego świadczenia według metod określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 26.11.2008 r. Nr IPPB2/415-1498/08-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY