Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, tzn. od końca 2005 r. (data nabycia 23 września 2005 r.)?Czy też pięcioletni okres , o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczony będzie od końca roku, w którym dokonano nieodpłatnego zniesienia współwłasności, czyli od końca 2007 r. (data zniesienia współwłasności 1 lutego 2007 r.)?

sygnatura: ILPB1/415-867/08-2/TW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2009-01-16

słowa kluczowe:odpłatne zbycie, podział, sprzedaż nieruchomości, współwłasność, zniesienie współwłasności

Wniosek ORD-IN: [ 386 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2008 r. (data wpływu 24 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 23 września 2005 r. Wnioskodawczyni będąca stanu wolnego wraz z inną osobą nabyli udziały wynoszące po #189; każdy w prawie użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych X i Y/2 oraz udziały wynoszące po #189; każdy w prawie własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość objętą KW 9357. Wartość zakupu przedmiotowych praw wyniosła 700.000 zł, w tym prawo wieczystego użytkowania działek 500.000 zł, zaś własność budynków 200.000 zł.

W dniu 1 lutego 2007 r. Wnioskodawczyni będąc stanu wolnego zawarła umowę o nieodpłatne zniesienie współużytkowania wieczystego nieruchomości oraz współwłasności budynków z inną osobą.

Wnioskodawczyni informuje, że nieodpłatne zniesienie współużytkowania wieczystego nieruchomości oraz współwłasności budynków dokonano w taki sposób, że prawo wieczystego użytkowania działki nr X oraz prawo własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość nabyła w całości Zainteresowana; udział wynoszący 23/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki o nr Y/2 oraz prawie własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość nabyła Wnioskodawczyni; zaś udział wynoszący 77/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki Y/2 oraz prawie własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość nabyła inna osoba.

Wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 700.000 zł, w tym za prawo użytkowania wieczystego działki nr X oraz budynki i wiatę stanowiące odrębną nieruchomość na kwotę 245.000 zł; za prawo użytkowania wieczystego działki nr Y/2 oraz budynki i inne obiekty stanowiące odrębną nieruchomość na kwotę 455.000 zł.

Jednocześnie Zainteresowana zaznacza, że wartość nabytych praw jest równa wartości przysługujących stronom udziałów w tych prawach.

Zainteresowana zamierza dokonać odpłatnego zbycia będących w Jej posiadaniu praw do wieczystego użytkowania działki nr X oraz prawa do własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, a także udziału wynoszącego 23/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki o nr Y/2 oraz prawie własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, tzn. od końca 2005 r. (data nabycia 23 września 2005 r.)...

Czy też pięcioletni okres , o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczony będzie od końca roku, w którym dokonano nieodpłatnego zniesienia współwłasności, czyli od końca 2007 r. (data zniesienia współwłasności 1 lutego 2007 r.)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, odpłatne zbycie będących w Jej posiadaniu praw: do wieczystego użytkowania działki nr X oraz prawa do własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, a także udziału wynoszącego 23/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki o nr Y/2 oraz prawie własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, będzie skutkowało koniecznością zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego obliczonego od ceny sprzedaży jeżeli sprzedaż tych praw nastąpi przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, czyli biorąc pod uwagę datę nabycia 23 września 2005 r. - od końca 2005 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY