Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka postanowiła wprowadzić do obrotu publicznego oraz giełdowego akcje serii A i serii B w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju działalności gospodarczej.
W związku z powyższym spółka poniosła szereg wydatków związanych w szczególności z :
-doradztwem prawnym oraz finansowym,
- przygotowaniem, drukowaniem oraz publikowaniem prospektu emisyjnego,
- promowaniem oferty publicznej,
- opłatami prawnymi ( sądowymi oraz notarialnymi ),
- wprowadzeniem akcji do obrotu publicznego oraz giełdowego ( opłaty na rzecz Komisji Papierów Wartościowych Giełd, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych ).
Zdaniem Spółki ponoszone koszty opisane w stanie faktycznym będą kosztami uzyskania przychodów Spółka, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie ich poniesienia.

sygnatura: 1401/PD-00650/05/EP/PP-II

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-12-07

słowa kluczowe:emisja akcji, kapitał akcyjny, koszty uzyskania przychodów, podwyższenie kapitału, podwyższenie kapitału zakładowego, przychód, rażące naruszenie prawa, wyłączenie z kosztów

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007r., w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 217, poz. 1590 ), oraz art. 208 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, a także po uwzględnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13.08.2007r. sygn. akt. III SA/Wa 390/07, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie:

  • zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1472/ROP1/423-40/05/PK z dnia 16.02.2005r. w sprawie interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie S.A. ?P? w części dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji tj. za przygotowanie, drukowanie oraz publikowanie prospektu emisyjnego, za promowanie oferty publicznej, opłaty prawne ( sądowe i notarialne ), za wprowadzenie akcji do obrotu publicznego oraz giełdowego ( opłaty na rzecz Komisji Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych ) i uznaje stanowisko Spółki w tym względzie przedstawione we wniosku z dnia 19.01.2005r., za nieprawidłowe.
  • umarza postępowanie w sprawie zmiany z urzędu postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1472/ROP1/423-40/05/PK z dnia 16.02.2005r. w sprawie interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w/w Spółki w pozostałej części dotyczącej możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na doradztwo prawne i finansowe .


U Z A S A D N I E N I E


S. A. ?P? wnioskiem z dnia 19.01.2005r. zwróciła się o wydanie w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej interpretacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w przedmiocie obowiązywania art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .
Z opisanego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Spółka postanowiła wprowadzić do obrotu publicznego oraz giełdowego akcje serii A i serii B w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju działalności gospodarczej.
W związku z powyższym spółka poniosła szereg wydatków związanych w szczególności z :

  • doradztwem prawnym oraz finansowym,
  • przygotowaniem, drukowaniem oraz publikowaniem prospektu emisyjnego,
  • promowaniem oferty publicznej,
  • opłatami prawnymi ( sądowymi oraz notarialnymi ),
  • wprowadzeniem akcji do obrotu publicznego oraz giełdowego ( opłaty na rzecz Komisji Papierów Wartościowych Giełd, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych ).


Stanowisko Spółki w przedstawionej sprawie :
Zdaniem Spółki ponoszone koszty opisane w stanie faktycznym będą kosztami uzyskania przychodów Spółka, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie ich poniesienia.


Postanowieniem z dnia 16.02.2005r., Nr 1472/ROP1/423-40/05/PK Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, uznał stanowisko Strony za prawidłowe.
Powołując unormowanie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, iż wskazane przez Spółkę koszty poniesione w związku z dopuszczeniem akcji do obrotu publicznego oraz giełdowego związane są z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą i pośrednio mają związek z uzyskiwaniem przez niego dochodów. Wobec czego Spółka może zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów.
Ponadto powołując art. 15 ust. 4 ustawy o pdop stwierdzono, iż wydatki wiązane z emisją akcji powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, gdyż nie jest możliwe bezpośrednie podporządkowanie kosztu do osiągniętego przychodu.


Postanowieniem z dnia 26.04.2005r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 16.02.2005r. Nr 1472/ROP1/423-40/05/PK w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki.


Wydana w sprawie i następnie zaskarżona do WSA decyzja Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 04.11.2005r. Nr 1401/PD-4218Z-3/05/EL została uchylona wyrokiem z dnia 13.08.2007r. sygn. akt III SA/Wa 390/07. Uchylona został również poprzedzająca ją decyzja z dnia 20.05.2005r. Nr 1401/PD-006-50/05/EJ.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w w/w wyroku uznał za trafną wykładnię i zastosowanie przez organy podatkowe art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o pdop, na podstawie którego zakwestionowana została możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przygotowaniem, drukowanie oraz publikowaniem prospektu emisyjnego, promowaniem oferty publicznej, opłatami prawnymi ( sądowymi i notarialnymi ) oraz opłatami na rzecz Komisji Papierów Wartościowych Giełd, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych .


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, pytania Podatnika, postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz mając na uwadze wyrok Wojewódzkiego Sądu administracyjnego z dnia 13.08.2007r. sygn. akt. III SA/Wa 390/07 nie zgadzając się z częścią stanowiska prezentowanego w w/w postanowieniu, stwierdza, iż doszło w nim do naruszenia przepisów prawa materialnego w stopniu rażącym mającym wpływ na wynik podjętego rozstrzygnięcia.


Naruszenie prawa w omawianym przypadku ma cechę ?rażącego? albowiem istota części rozstrzygnięcia przyjętego przez organ pierwszej instancji pozostaje w wyraźniej sprzeczności z treścią przepisów art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654, ze zm. ) - ( dalej zwana ustawą lub ustawą o pdop ).

Przepis art. 7 ust.3 pkt 1-2 ustawy o pdop wprowadza generalną zasadę, iż przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku. Związane z tymi przychodami koszty nie mogą, stosownie do pkt 3 tego przepisu, pomniejszać przychodów uzyskiwanych z innych źródeł.

Zgodnie z art.12 ust.4 pkt 4 ustawy do przychodów nie zalicza się m.in. przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego.W opinii Dyrektora Izby Skarbowej koszty wymienione przez Spółkę we wniosku z dnia 19.01.2005r. wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu publicznego oraz giełdowego akcje serii A i serii B w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju działalności gospodarczej Spółki tj. za przygotowanie, drukowanie oraz publikowanie prospektu emisyjnego, za promowanie oferty publicznej, opłaty prawne ( sądowe i notarialne ), za wprowadzenie akcji do obrotu publicznego oraz giełdowego ( opłaty na rzecz Komisji Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych ), są bezpośrednio związane z przychodem uzyskanym w drodze emisji akcji, który podwyższył kapitał zakładowy.

Ewentualny przychód jaki uzyska Spółka z działalności gospodarczej prowadzonej lub rozwijanej przy pomocy środków finansowych pochodzących z emisji akcji nie może być uznany za bezpośrednio, ani nawet pośrednio związany z wydatkami związanymi z emisją akcji.

Należy zauważyć, że nie każdy wydatek ponoszony w związku z prowadzoną działalnością stanowić może koszt uzyskania przychodu. Stosownie do treści przepisu art.15 ust.1 ustawy koszt uzyskania przychodu jest związany z celem jego osiągnięcia. Cel ten powinien być zdefiniowany, a ponoszone koszty winny go bezpośrednio realizować lub co najmniej zakładać jako realny.
W tym przypadku bezpośredni związek poniesionych kosztów należy odnieść do przychodu z emisji akcji, (co skutkować będzie podwyższeniem kapitału zakładowego), a nie do nieokreślonego przychodu, który być może Spółka osiągnie w niesprecyzowanej bliżej przyszłości.

Część wymienionych we wniosku wydatków warunkowało wprost osiągnięcie przychodu z emisji akcji. Związek przyczynowo-skutkowy między kosztem a przychodem jest tu bezpośredni i nie budzący wątpliwości.

Konsekwencją takiego uregulowania jest przyjęcie, iż wydatki: za przygotowanie, drukowanie oraz publikowanie prospektu emisyjnego, za promowanie oferty publicznej, opłaty prawne ( sądowe i notarialne ), za wprowadzenie akcji do obrotu publicznego oraz giełdowego ( opłaty na rzecz Komisji Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych ) nie mogą być uwzględnione przy ustalaniu podstawy opodatkowani, gdyż są bezpośrednio związane z podwyższeniem kapitału zakładowego. Skoro podniesienie kapitału w Spółce nie generuje u Niej przychodu podatkowego, to do kosztów uzyskana przychodów nie można zaliczyć wydatków bez poniesienia których nie byłoby możliwe skuteczne przeprowadzenie transakcji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Potwierdzeniem takiego stanowiska jest wyrok NSA z dnia 01 marca 2000 r. sygn. akt ISA/Wr 2285/98, wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2006r. II FSK 658/05 oraz wyrok WSA z dnia 13 sierpnia 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 390/07.

Wobec tego, że postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w części dotyczącej kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków: za przygotowanie, drukowanie oraz publikowanie prospektu emisyjnego, za promowanie oferty publicznej, opłaty prawne ( sądowe i notarialne ), za wprowadzenie akcji do obrotu publicznego oraz giełdowego ( opłaty na rzecz Komisji Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych ), rażąco narusza prawo w ten sposób, że jego treść pozostaje w wyraźniej sprzeczności z treścią wyżej powołanych przepisów art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia w części przedmiotowe postanowienie, jak w sentencji.

Niniejszą decyzją dokonano zmiany przedmiotowego postanowienia tylko w części, gdyż zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, w oparciu o cytowane wyżej przepisy art. 7 ust. pkt 1 i 3 oraz art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o pdop nie podlegają wydatki związane z doradztwem prawnym czy finansowym poniesione w związku emisją akcji i podwyższeniem kapitału zakładowego. Są to bowiem wydatki związane z ogólnymi kosztami funkcjonowania osoby prawnej (patrz wyrok WSA z dnia 13 sierpnia 2007r. sygn. akt III SA/Wa 390/07). Stanowisko powyższe zostało zaprezentowane również w wyroku NSA z dnia 22 lutego 2006 r. II FSK 191/05.

Wobec tego, że interpretacja zawarta w postanowieniu Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w części dotyczącej kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na doradztwo prawne i finansowe, nie narusza przepisów prawa uzasadniając zmianę przedmiotowego postanowienia, postępowanie wszczęte postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 26.04.2005r. podlega w tej części, stosownie do art. 208 ustawy Ordynacja podatkowa, umorzeniu jako bezprzedmiotowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY