Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka zastanawia się, czy poniesione w latach 2002-2007 wydatki związane z wynajmowanym lokalem będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów z chwilą rozpoczęcia działalności gastronomicznej, do której przeznaczony jest przedmiotowy lokal (przewidywane w roku 2008 )?

sygnatura: 1401/PP-I/4210-13/07/KS

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-12-13

słowa kluczowe:czynsz, koszty pośrednie, koszty uzyskania przychodów, podatek od nieruchomości, potrącalność kosztów

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 01.10.2007 r. wniesionego przez Sp. z o.o. ?A? na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 24.09.2007 r. Nr 1435/FB1/415/44/07/AM w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych


o r z e k a


odmówić zmiany ww. postanowienia organu pierwszej instancji i uznania stanowiska Podatnika przedstawionego we wniosku z dnia 28.06.2007 r. za prawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


Pismem z dnia 28.06.2007 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.
Spółka wynajmuje lokal od ZGN w m.st. Warszawie który zamierza przeznaczyć na działalność gastronomiczną. Rozpoczęcie działalności uwarunkowane jest poniesieniem znacznych nakładów na remont i wyposażenie lokalu. W ocenie Spółki rozpoczęcie prac remontowych uzależnione jest przede wszystkim od:

  • uzyskania od właściciela lokalu zgody na przekształcenie umowy najmu na czas nieoznaczony w umowę na czas oznaczony z uwagi na skalę ryzyka ekonomicznego związanego z koniecznymi nakładami na prace remontowe i możliwością wypowiedzenia najmu,
  • uzyskania zgody właściciela lokalu na rozszerzenie funkcji lokalu ( działalność gastronomiczna ),
  • pozyskania do współpracy partnera z doświadczeniem w branży gastronomicznej,
  • uzyskania wymaganych prawem pozwoleń na prace remontowe w lokalu i dokonaniu stosownych uzgodnień z Właścicielem.


Spełnienie wszystkich tych warunków nastąpi w roku 2007, a przewidywany termin rozpoczęcia działalności w lokalu to rok 2008.
Do tego czasu Spółka ponosiła, ponosi i ponosić będzie koszty czynszu, podatku od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną itp. związane z przedmiotowym lokalem i w związku z brakiem przychodów z działalności gastronomicznej księguje je w bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.
W związku z powyższym, zastanawia się, czy poniesione w latach 2002-2007 wydatki związane z lokalem będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów z chwilą rozpoczęcia działalności gastronomicznej, do której przeznaczony jest przedmiotowy lokal (przewidywane w roku 2008 )?
Spółka uważa, że koszty najmu lokalu ( i pochodne ) przeznaczone na cele prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej są powiązane bezpośrednio z przychodami z tejże działalności. W związku z odroczeniem w czasie momentu osiągnięcia tych przychodów Spółka zarachowała ponoszone do tej pory opłaty za lokal jako rozliczenia międzyokresowe kosztów i ujmowała je na bieżąco w księgach rachunkowych i ewidencji podatku VAT na podstawie otrzymanych faktur.
Zdaniem Spółki koszty te ujęte w rozliczeniach międzyokresowych będą mogły być potrącone z przychodami osiągniętymi w pierwszym roku działalności gastronomicznej w lokalu zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 4 updop.


W wydanym postanowieniu z dnia 24.09.2007 r. Nr 1435/FB1/415/44/07/AM, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nie potwierdził stanowiska strony. W uzasadnieniu przede wszystkim stwierdził, że ponoszone koszty czynszu, podatku od nieruchomości, opłaty za energie elektryczną itp. związane z przedmiotowym lokalem, Spółka winna zakwalifikować jako czynne rozliczenia międzyokresowe, bowiem te dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Ponadto w ocenie organu I instancji w odniesieniu do ww. wydatków nie można mówić o kosztach bezpośrednio związanych z uzyskanymi przychodami. Powołując się na przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. stwierdził, iż wymienione przez Spółkę koszty są kosztami innymi niż koszty bezpośrednio związane z przychodami i na podstawie art. 15 ust. 4d updop koszty te są potrącalne w dacie ich poniesienia.


W dniu 02.10.2007 r. Podatnik wniósł zażalenie na powyższe postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych. Strona zgadza się, że wskazane wydatki winne być księgowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. W ocenie Spółki, zakwalifikowanie wydatków związanych z przedmiotowym lokalem do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów powinno przemawiać za wnioskiem, iż są to koszty bezpośrednie, powiązane z przychodami przyszłych okresów ( przyszłych lat podatkowych ) ? a nie koszty pośrednie rozliczane na bieżąco, w momencie ich poniesienia.
Strona ponadto podtrzymuje swoje stanowisko, iż w przedmiotowym stanie faktycznym wydatki związane z lokalem, w którym Spółka zamierza w przyszłości prowadzić działalność gastronomiczną są kosztami bezpośrednio związanymi z przychodem. W ocenie Spółki istnieje ewidentny związek pomiędzy wymienionymi kosztami a przychodami, które w przyszłości Spółka będzie uzyskiwać z działalności gastronomicznej prowadzonej w tym lokalu. Jednocześnie nie ma podstaw do zakwalifikowania tych wydatków jako kosztu pośredniego, który można powiązać ogólnie z całokształtem działalności podatnika, rozliczanego na bieżąco w kosztach uzyskania przychodów. Podkreśla, że wymienione wydatki nie są kosztem ogólnym bieżącej działalności prowadzonej przez Spółkę, nie pozostają w żadnym związku z obecnie prowadzoną działalnością, lecz są nakierowane wyłącznie na działalność gastronomiczną, która będzie prowadzona w lokalu w następnych latach podatkowych


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę stwierdza, co następuje:


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w 2007 r. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
Z powyższego wynika, że za koszt uzyskania przychodów mogą być uznane tylko takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i jednocześnie nie zostały wyszczególnione w art. 16 ust. 1 ustawy.
Bezspornym jest iż koszty czynszu, podatku od nieruchomości, opłaty za energie elektryczną dot. lokalu użytkowego wynajmowanego od ZGN m.st. Warszawy stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów. Powyższe wydatki są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, gdyż z przedstawionego stanu faktycznego Spółka zamierza w lokalu prowadzić działalność gastronomiczną i jednocześnie wydatki te nie zostały wymienione w katalogu art. 16 wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania
W celu określenia momentu rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów należy odwołać się do przepisów zawartych w art. 15 ust. 4- 4e updop. Z przepisu wynika, iż moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodów zależy od tego, czy wydatek jest kosztem bezpośrednio związanym z konkretnym przychodem, czy też dany wydatek jest kosztem innym niż bezpośrednio związanym z danym przychodem. Powołany przepis nie definiuje pojęcia "koszty bezpośrednio związane z przychodami" oraz "koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami". Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy jednak rozumieć te koszty, których poniesienie wpłynęło bezpośrednio na uzyskanie określonego przychodu. Kosztami zaś innymi niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są wszelkie koszty niebędące kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami, w tym koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika związane z jego funkcjonowaniem.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podkreśla, iż pojęć tych nie można utożsamiać z pojęciami "koszty bezpośrednie" oraz "koszty pośrednie" występującymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Ustawa o rachunkowości służy głównie obrotowi gospodarczemu i kładzie przede wszystkim nacisk na zapewnienie w sprawozdaniach finansowych przedstawienia rzetelnego obrazu majątkowego i finansowego jednostki i to nie tylko na dzień bilansowy ale również z uwzględnieniem kolejnych okresów sprawozdawczych, co wynika z podstawowej zasady rachunkowości, tj. zasady współmierności przychodów i kosztów określonej w art. 6 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). Przepisy ustawy o rachunkowości nie są podatkotwórcze, co jasno wynika z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym nie można się zgodzić z podatnikiem, iż zakwalifikowanie wydatków do czynnych rozliczeń międzyokresowych zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów potwierdza ich powiązanie w sposób bezpośredni z danym przychodem podatkowym.
W związku z powyższym odnosząc się do ponoszonych przez Spółkę wydatków na czynsz, podatku od nieruchomości, opłat za energie elektryczną związanych z wynajętym lokalem użytkowym organ odwoławczy podziela stanowisko organu I instancji, iż są to wydatki które należy zaliczyć do kosztów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami. Uzasadniając swoje stanowisko zauważa, że w ujęciu podatkowym koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są związane z całokształtem działalności podatnika, z funkcjonowaniem firmy, jednak nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym okresie wystąpi przychód uzasadniający potrącenie tych kosztów. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 15 ust. 4d updop koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu stosownie do art. 15 ust. 4e updop uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury ( rachunku ), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury ( rachunku ), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
W związku z powyższym poniesione w 2007r., przez Spółkę wydatki na czynsz, podatek od nieruchomości, opłat za energie elektryczną związanych z wynajętym lokalem użytkowym stanowią koszt uzyskania przychodów 2007 r.
Również zgodnie z obowiązującymi do 31.12.2006 r. przepisami wydatki będące przedmiotem zażalenia poniesione w latach 2002-2006 winny obciążać koszty podatkowe w dacie faktycznego poniesienia. W odróżnieniu jednak do obecnie obowiązujących przepisów aby wydatek mógł być ujęty w kosztach uzyskania przychodów, musiał być faktycznie poniesiony ( faktycznie zapłacony ) w danym roku podatkowym.
Stosownie bowiem do obowiązującego do 31.12.2006 r. art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącane także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Biorąc powyższe orzeczono jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY